Главна » Публична продан » Изпълнително дело 111/2012 г.
Адрес: Гр. Берковица пл. "Йордан Радичков" № 2 Тел./факс: 0953/88817
e-mail: brs@mail.bg
Търсене в сайта




Последни актуализации



Изпълнително дело 111/2012 г.

ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ РАЙОНЕН СЪД- ГРАД БЕРКОВИЦА

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

изпълнително дело № 111/ 2012 година по описа на Съдебно– изпълнителна служба при Районен съд град Берковица.

 

 

                Подписаната, М. Маркова- Държавен съдебен изпълнител при Берковския районен съд ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 05.10.2020 г. до 17,00 часа на 05.11.2020 г. включително ще се проведе в канцеларията ми в град Берковица ВТОРА ПО РЕД ПУБЛИЧНА ПРОДАН на движими вещи, собственост на длъжника в производството ЕТ „В. – П. П. - в несъстоятелност, ЕИК ***, описани с Протокол за опис на движимо имущество от 20.11.2013 г. (актуализирана цена 10.10.2019 г.), а именно:

            1. Машина CINCINATI– MILACRON “CM-55”, сериен /заводски/ № 15823/ 10, произведена: 1985 г., производител: Австрия работи /по данни на длъжника/– при начална цена, от която да започне наддаването за веща: 1866,24 лева /Хиляда осемстотин шестдесет и шест лева и двадесет и четири стотинки/ - без ДДС;

            2. Машина CINCINATI– MILACRON “CM-55”, сериен /заводски/ № 15824/ 10, произведена: 1985 г., производител: Австрия не работи /по данни на длъжника/– при начална цена, от която да започне наддаването за веща: 933,12 лева /Деветстотин тридесет и три  лева и дванадесет стотинки/- без ДДС;

            3. Машина CINCINATI– MILACRON “CM-55”, сериен /заводски/ № 15822/ 10, произведена: 1985 г., производител: Австрия не работи /по данни на длъжника/– при начална цена, от която да започне наддаването за веща: 622, 08 лева /Шестстотин двадесет и два  лева и осем стотинки /- без ДДС;

            4. Машина CINCINATI– MILACRON “CM-55”, сериен /заводски/ № 15821/ 10, произведена: 1984 г., производител: Австрия не работи /по данни на длъжника/– при начална цена, от която да започне наддаването за веща: 622, 08 лева /Шестстотин двадесет и два  лева и осем стотинки/ - без ДДС;

            5. Машина CINCINATI– MILACRON “CM-55”, сериен /заводски/ № 15826/ 10, произведена: 1984 г., производител: Австрия не работи /по данни на длъжника/– при начална цена, от която да започне наддаването за веща: 622, 08 лева /Шестстотин двадесет и два  лева и осем стотинки/ - без ДДС;

            6. Машина CINCINATI– MILACRON “CM-55”, сериен /заводски/ № 15825/ 10, произведена: 1985 г., производител: Австрия работи /по данни на длъжника/– при начална цена, от която да започне наддаването за веща: 1866,24 лева /Хиляда осемстотин шестдесет и шест лева и двадесет и четири стотинки/ - без ДДС;

            Желаещите да участват в наддаването могат да се явят в деловодството на Държавния съдебен изпълнител всеки работен ден от 8,30 часа до 17,00 часа – в горепосочения едномесечен срок, за да прегледат книжата и подават наддавателни предложения, след внасяне на държавна такса по чл. 45 от Тарифа за ДТ, събирани от съдилищата по ГПК, по сметка на Районен съд гр. Берковица  

            IBAN:  BG54 CECB 9790 3162 2804 00, BIC:  CECBBGSF

            "ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА" АД- ОФИС БЕРКОВИЦА.

            Преглеждането на движимите вещи може да се извърши всеки понеделник, сряда и четвъртък от 10,00 часа до 13,00 часа в посочения по-горе едномесечен срок – по местонахождение на движимите вещи - в град Берковица, ул. „Антон Страшимиров” №1.

            За участие в наддаването предварително се внася задатък 10 % от първоначалната цена на продаваната вещ по сметка на Районен съд град Берковица –

            IBAN:  BG45 CECB 9790 3362 2804 00, BIC:  CECBBGSF

            "ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА" АД- ОФИС БЕРКОВИЦА.

            Взискателят /съделител/ не внася този задатък, ако вземането му надвишава този размер.

            Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик.

            Предложенията се подават в канцеларията на държавния съдебен изпълнител, което се отразява във входящия регистър.

            Проданта приключва в края на работното време на последния ден.

            Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, както и предложения за цена под оценката са недействителни.

            Отварянето на пликовете и обявяването на постъпилите наддавателни предложения ще се извърши в 10,00 ч. на 06.11.2020 г. в сградата на Районен съд град Берковица от Държавния съдебен изпълнител - в присъствието на явилите се наддавачи. За купувач на движимите вещи се смята този наддавач, който е предложил най-висока цена. Ако най-високата цена е предложена от повече от един наддавач, купувачът се определя от държавния съдебен изпълнител чрез жребий в присъствието на явилите се наддавачи.

 

 

град Берковица                                                          ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ:

12.08.2020 г.                                                                                                                                      /М. МАРКОВА/

Версия за печат