Главна » Публична продан » Изпълнително дело 261/2018 г.
Адрес: Гр. Берковица пл. "Йордан Радичков" № 2 Тел./факс: 0953/88817
e-mail: brs@mail.bg
Търсене в сайта
Последни актуализацииИзпълнително дело 261/2018 г.

ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ РАЙОНЕН СЪД - ГРАД БЕРКОВИЦА

О Б Я В Л Е Н И Е

по ИД № 261 / 2018 г. по описа на Съдебно – изпълнителна служба при Районен съд град Берковица

Подписаната, М. Маркова - Държавен съдебен изпълнител при Берковския районен съд ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 09.09.2020 г. до 17,00 часа на 09.10.2020 г. включително ще се проведе в канцеларията ми в град Берковица ПЪРВА ПО РЕД ПУБЛИЧНА ПРОДАН на НЕДВИЖИМ  ИМОТ, находящ се в землището на с. Котеновци, общ. Берковица, съсобственост на длъжника в производството Б. Н. К; от с. К***, описан с Протокол за опис на недвижими имущества от 16.06.2020 г., а именно:

ИМОТ, парцел Х (десети), планов № 47 (четиридесет и седми) в квартал 7 (седми) по плана на с. Котеновци, общ. Берковица, одобрен на 31.12.1970 г. с площ 500 (петстотин) кв.м., при съседи : от две страни улици, парцел XI (единадесети), с планов № 48 (четиридесет и осми) и парцел XII (дванадесети), с планов № 46 (четиридесет и шести), ВЕДНО с построените в него ЖИЛИЩЕ с площ 94 (деветдесет и четири) кв.м. и ВТОРОСТЕПЕННА ПОСТРОЙКА с площ 56 (петдесет и шест) кв.м. –  при първоначална цена,  от която да започне наддаването: 8008,00 лв. (Осем хиляди и осем лева).

Тежести върху имота: ВЪЗБРАНА, наложена от съдебния изпълнител в настоящото производство, вписани в Служба по вписвания – Берковица – Дв.Вх.Рег. № 787 / 12.07.2018 г., акт 75, том 1.

             Желаещите да участват в наддаването могат да се явят в деловодството на Държавния съдебен изпълнител всеки работен ден от 8,30 часа до 17,00 часа– в горепосочения едномесечен срок, за да прегледат книжата и подават наддавателни предложения, след внасяне на държавна такса по чл. 45 от Тарифа за ДТ, събирани от съдилищата по ГПК, по сметка на Районен съд гр. Берковица

IBAN:  BG 54 CECB 9790 3162 2804 00 , BIC:  CECBBGSF

"ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА" АД- ОФИС БЕРКОВИЦА.

Преглеждането на недвижимия имот може да се извърши всеки ден от 10,00 часа до 13,00 часа в посочения по-горе едномесечен срок – по местонахождение на имота – в с. Котеновци, общ. Берковица.

За участие в наддаването предварително се внася задатък 10 % от първоначалната цена на продаваният имот по сметка на Районен съд град Берковица –

               IBAN:  BG 45 CECB 9790 3362 2804 00 ,  BIC:  CECBBGSF

"ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА" АД - ОФИС БЕРКОВИЦА.

 Взискателят /съделител/ не внася тоя задатък, ако вземането му надвишава този размер.

Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик.

Предложенията се подават в канцеларията на държавния съдебен изпълнител, което се отразява във входящия регистър.

Проданта приключва в края на работното време на последния ден.

Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, както и предложения за цена под оценката са недействителни.

            Отварянето на пликовете и обявяването на постъпилите наддавателни предложения ще се извърши в 10,00 ч. на 12.10.2020 г. в сградата на Районен съд град Берковица от Държавния съдебен изпълнител- в присъствието на явилите се наддавачи.

При обявяването на купувач явилите се наддавачи могат да предлагат УСТНО цена по-висока с размера на един задатък от най-високото писмено наддавателно предложение /чл. 492, ал.2 от ГПК/.

Обявеният за купувач е длъжен в двуседмичен срок от приключване на проданта да внесе предложената от него цена, като приспадне внесения задатък.

   град Берковица                                                                                                ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ:

11.08.2020 г.                                                                                                                                                                      /М. МАРКОВА/

Версия за печат