Главна » Публична продан » Изпълнително дело 56/2017 г.
Адрес: Гр. Берковица пл. "Йордан Радичков" № 2
Търсене в сайта
Последни актуализацииИзпълнително дело 56/2017 г.

ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ РАЙОНЕН СЪД- ГРАД БЕРКОВИЦА

 

О Б Я В Л Е Н И Е

по ИД № 56/ 2017 г. по описа на Съдебно– изпълнителна служба при Районен съд град Берковица

 

                Подписаната, М. Маркова- Държавен съдебен изпълнител при Берковския районен съд ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 25.08.2020 г. до 17,00 часа на 25.09.2020 г. включително ще се проведе в канцеларията ми в град Берковица ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПРИ ОПРЕДЕЛЕНА НОВА ЦЕНА (първа по ред) на НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, находящи се в землището на с. Балювица, общ. Берковица, собственост на длъжника в производството Д. М. К. от град Берковица, описани с Протокол за опис на недвижими имущества от 11.05.2017 г. (актуализирана оценка от 08.02.2019 г.), а именно:

                1. имот № 003013 в землището на с. Балювица, ЕКАТТЕ 02542, общ. Берковица, находящ се в местността „ОБРЕЩА", с площ от 0,495 дка; начин на трайно ползване- нива; категория на земята при неполивни условия: шеста; при граници и съседи на имота: имоти №№ 009035 – полски път, 003014 – нива, 003011 – нива, 003012- нива при първоначална цена, от която да започне наддаването: 260,00 лева /Двеста и шестдесет лева/ - БЕЗ НАЧИСЛЕН ДДС;

                2. имот № 005017 в землището на с. Балювица, ЕКАТТЕ 02542, общ. Берковица, находящ се в местността „РАГЛЬОВИЦА", с площ от 1,000 дка; начин на трайно ползване- нива; категория на земята при неполивни условия: пета; при граници и съседи на имота: имоти №№ 005018 – нива, 005029 – полски път, 005016 – нива, 005014- нива при първоначална цена, от която да започне наддаването: 244,00 лева /Двеста четиридесет и четири лева/ - БЕЗ НАЧИСЛЕН ДДС;

                3. имот № 002025 в землището на с. Балювица, ЕКАТТЕ 02542, общ. Берковица, находящ се в местността „ЛИЦЕТО", с площ от 0,500 дка; начин на трайно ползване- нива; категория на земята при неполивни условия: трета; при граници и съседи на имота: имоти №№ 002026 – нива, 002047 – полски път, 002051 – полски път, 002022- нива при първоначална цена, от която да започне наддаването: 192,00 лева /Сто деветдесет и два лева/ - БЕЗ НАЧИСЛЕН ДДС;

                4. имот № 007024 в землището на с. Балювица, ЕКАТТЕ 02542, общ. Берковица, находящ се в местността „МАНЧОВОТО", с площ от 1,000 дка; начин на трайно ползване- нива; категория на земята при неполивни условия: шеста; при граници и съседи на имота: имоти №№ 007022 – нива, 007054 – полски път, 007023- нива при първоначална цена, от която да започне наддаването: 520,00 лева /Петстотин и двадесет лева/ - БЕЗ НАЧИСЛЕН ДДС;

                5. имот № 005010 в землището на с. Балювица, ЕКАТТЕ 02542, общ. Берковица, находящ се в местността „РАГЛЬОВИЦА ", с площ от 1,000 дка; начин на трайно ползване- нива; категория на земята при неполивни условия: пета; при граници и съседи на имота: имоти №№ 005009 – нива, 007052 – полски път, 005011- нива, 005013- нива, 005014- нива – при първоначална цена, от която да започне наддаването: 288,00 лева /Двеста осемдесет и осем лева/ - БЕЗ НАЧИСЛЕН ДДС.

                Тежести възбрана с ДВВХР № 293/ 23.03.2017 г., наложена от Държавен съдебен изпълнител при Районен съд град Берковица по изпълнителното дело.

                Желаещите да участват в наддаването могат да се явят в деловодството на Държавния съдебен изпълнител всеки работен ден от 8,30 часа до 17,00 часа– в горепосочения едномесечен срок, за да прегледат книжата и подават наддавателни предложения, след внасяне на държавна такса по чл. 45 от Тарифа за ДТ, събирани от съдилищата по ГПК, по сметка на Районен съд гр. Берковица

                IBAN: BG 54 CECB 9790 3162 2804 00, BIC: CECBBGSF

                "ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА" АД- ОФИС БЕРКОВИЦА.

                Преглеждането на недвижимите имоте може да се извърши всеки ден в посочения по-горе едномесечен срок– по местонахождение на имотите– в с. Балювица, общ. Берковица.

                За участие в наддаването предварително се внася задатък 10 % от първоначалната цена на продаваният имот по сметка на Районен съд град Берковица –

                IBAN: BG 45 CECB 9790 3362 2804 00, BIC: CECBBGSF

                "ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА" АД - ОФИС БЕРКОВИЦА.

                Взискателят /съделител/ не внася тоя задатък, ако вземането му надвишава този размер.

                Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик.

                Предложенията се подават в канцеларията на държавния съдебен изпълнител, което се отразява във входящия регистър.

                Проданта приключва в края на работното време на последния ден.

                Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, както и предложения за цена под оценката са недействителни.

                Отварянето на пликовете и обявяването на постъпилите наддавателни предложения ще се извърши в 10,00 ч. на 28.09.2020 г. в сградата на Районен съд град Берковица от Държавния съдебен изпълнител- в присъствието на явилите се наддавачи.

                При обявяването на купувач явилите се наддавачи могат да предлагат УСТНО цена по-висока с размера на един задатък от най-високото писмено наддавателно предложение /чл. 492, ал.2 от ГПК/.

                Обявеният за купувач е длъжен в едноседмичен срок от приключване на проданта да внесе предложената от него цена, като приспадне внесения задатък.

град Берковица                                                                                   ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ:

14.07.2020 г.                                                                                                                                                      /М. МАРКОВА/
Версия за печат