Главна » Публична продан » Изпълнително дело 49/2015 г.
Адрес: Гр. Берковица пл. "Йордан Радичков" № 2 Тел./факс: 0953/88817
e-mail: brs@mail.bg
Търсене в сайта
Последни актуализацииИзпълнително дело 49/2015 г.

ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ РАЙОНЕН СЪД- ГРАД БЕРКОВИЦА

О Б Я В Л Е Н И Е

по ИД № 49/ 2015 г. по описа на Съдебно– изпълнителна служба при Районен съд град Берковица

Подписаната, М. Маркова - Държавен съдебен изпълнител при Берковския районен съд ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 20.07.2020 г. до 17,00 часа на 20.08.2020 г. включително ще се проведе в канцеларията ми в град Берковица ПЪРВА ПО РЕД ПУБЛИЧНА ПРОДАН на НЕДВИЖИМ ИМОТ, находящ се в с. Драганица, общ. Вършец, собственост на М. Й.  Г. от с. С., общ. Б. - за погасяване задължението на длъжника в производството И. Й. И. от с. Д., общ. В., а именно :

¼ идеална част от ПИ № 501.137, за който е образуван УПИ І, в кв. 22 по действащия план на с. Драганица, ул.  *** ЕКАТТЕ 23073, Община Вършец, одобрен със Заповед № 244/1993 г., целият с площ от 1191 кв.м., при съседи на имота: ПИ № 501.9530 – площад; ПИ № 501.9527 – улица; ПИ № 501.135 – двор и ПИ № 501.136 – двор; ВЕДНО с построените в имота сгради: еднофамилна двуетажна масивна жилищна сграда с идентификатор № 501.137.1, с площ от 56 кв.м.; еднофамилна едноетажна масивна жилищна сграда № 501.137.2, с площ от 54 кв.м.; едноетажна масивна селскостопанска сграда № 501.137.3, с площ от 35 кв.м. и едноетажна паянтова селскостопанска сграда № 501.137.4 с площ от 55 кв.м при първоначална цена, от която да започне наддаването: 3 806,00 лева  /Три хиляди осемстотин и шест лева/ - БЕЗ НАЧИСЛЕН ДДС.

             Тежести възбрана с ДВВХР № 262 / 10.03.2017 г., наложена от Държавен съдебен изпълнител при Районен съд град Берковица по изпълнителното дело.

             Желаещите да участват в наддаването могат да се явят в деловодството на Държавния съдебен изпълнител всеки работен ден от 8,30 часа до 17,00 часа – в горепосочения едномесечен срок, за да прегледат книжата и подават наддавателни предложения, след внасяне на държавна такса по чл. 45 от Тарифа за ДТ, събирани от съдилищата по ГПК, по сметка на Районен съд гр. Берковица

IBAN:  BG 54 CECB 9790 3162 2804 00 , BIC:  CECBBGSF

"ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА" АД- ОФИС БЕРКОВИЦА.

Преглеждането на недвижимия имот може да се извърши всеки ден - в посочения по-горе едномесечен срок– по местонахождението му – в с. Драганица, общ. Вършец.

За участие в наддаването предварително се внася задатък 10 % от първоначалната цена на продаваният имот по сметка на Районен съд град Берковица –

               IBAN:  BG 45 CECB 9790 3362 2804 00 ,  BIC:  CECBBGSF

"ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА" АД - ОФИС БЕРКОВИЦА.

 Взискателят /съделител/ не внася тоя задатък, ако вземането му надвишава този размер.

Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик.

Предложенията се подават в канцеларията на държавния съдебен изпълнител, което се отразява във входящия регистър.

Проданта приключва в края на работното време на последния ден.

Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, както и предложения за цена под оценката са недействителни.

            Отварянето на пликовете и обявяването на постъпилите наддавателни предложения ще се извърши в 10,00 ч. на 21.08.2020 г. в сградата на Районен съд град Берковица от Държавния съдебен изпълнител- в присъствието на явилите се наддавачи.

При обявяването на купувач явилите се наддавачи могат да предлагат УСТНО цена по-висока с размера на един задатък от най-високото писмено наддавателно предложение /чл. 492, ал.2 от ГПК/.

Обявеният за купувач е длъжен в едноседмичен срок от приключване на проданта да внесе предложената от него цена, като приспадне внесения задатък.

   град Берковица                                                                                                ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ:

15.06.2020 г.                                                                                                                                                                                    /М. МАРКОВА/                                         

 

Версия за печат