Главна » Публична продан » Изпълнително дело 229/2016 г.
Адрес: Гр. Берковица пл. "Йордан Радичков" № 2 Тел./факс: 0953/88817
e-mail: brs@mail.bg
Търсене в сайта
Последни актуализацииИзпълнително дело 229/2016 г.

ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ РАЙОНЕН СЪД- ГРАД БЕРКОВИЦА

 

О Б Я В Л Е Н И Е

по ИД № 229 / 2016 г. по описа на Съдебно– изпълнителна служба при Районен съд град Берковица

 

                Подписаната, М. Маркова- Държавен съдебен изпълнител при Берковския районен съд ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 06.07.2020 г. до 17,00 часа на 06.08.2020 г. включително ще се проведе в канцеларията ми в град Берковица ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПРИ ОПРЕДЕЛЕНА НОВА ЦЕНА (втора по ред) на НЕДВИЖИМ ИМОТ, находящ се в с. Котеновци, общ. Берковица, собственост на длъжника в производството *” ЕООД– град С*, описан с Протокол за опис на недвижими имущества от 18.05.2017 г.(актуализирана оценка от 19.09.2019 г.), а именно:

                УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ІІІ– 217, в квартал 25 по кадастралния план на с. Котеновци, утвърден със заповед № РД 15-805 / 12.11.2008 г., с улична регулация, утвърдена със заповед № 4114/ 21.11.1970 г., с площ по документ за собственост от 1620 кв. м., при граници и съседи: улица, УПИ ІV- 218, V- 219 и УПИ ІІ-216, ведно с построените в имота: ЕДНОЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ– 63 кв. м., ЛЯТНА КУХНЯ със застроена площ- 20 кв. м., ТРИ БРОЯ СГРАДИ В ГРУБ СТРОЕЖ, представляващи: 2 бр. двуетажни къщи за гости, със застроена площ на всяка една от тях- 58,79 кв. м., с РЗП- 117,58 кв. м. и един брой къща за гости- двуетажна със сутерен, със застроена площ- 58,79 кв. м., с РЗП- 176,37 кв. м.при първоначална цена, от която да започне наддаването: 49 428, 00 лева  /Четиридесет и девет хиляди четиристотин двадесет и осем лева/ - БЕЗ НАЧИСЛЕН ДДС.

                Установени към момента на възбраната ограничени вещни права върху имота, вписани искови молби, възбрани и договори за наем: НЯМА.

                След вписване на възбрана ДВВХР № 1240/ 09.07.2014 г., Акт № 72, том І на Служба по вписвания- Берковица- за обезпечаване вземането на взискателя „СИЛИСТРА ЛЕНД” АД, ЕИК 203215533 са вписани: залог върху търговско предприятие ДВВХР № 2034/ 11.09.2014 г., Акт № 2, том І на Служба по вписвания- Берковица в полза на ЮРЪПИЪН ТРЕЙДИНГ ГЛОБАЛ /ЕТГ/ С.А.; възбрана ДВВХР № 1740/ 16.09.2015 г., Акт № 92, том І на Служба по вписвания- Берковица- за обезпечаване вземането на Държавен фонд „Земеделие” – София, ЕИК 121100421.

                Желаещите да участват в наддаването могат да се явят в деловодството на Държавния съдебен изпълнител всеки работен ден от 8,30 часа до 17,00 часа– в горепосочения едномесечен срок, за да прегледат книжата и подават наддавателни предложения, след внасяне на държавна такса по чл. 45 от Тарифа за ДТ, събирани от съдилищата по ГПК, по сметка на Районен съд гр. Берковица

                IBAN: BG 54 CECB 9790 3162 2804 00 , BIC: CECBBGSF

                "ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА" АД- ОФИС БЕРКОВИЦА.

                Преглеждането на недвижимия имот може да се извърши в дните- понеделник, сряда и петък от 10,00 часа до 13,00 часа в посочения по-горе едномесечен срок– по местонахождение на имота– в с. Котеновци, общ. Берковица.

                За участие в наддаването предварително се внася задатък 10 % от първоначалната цена на продаваният имот по сметка на Районен съд град Берковица –

                IBAN: BG 45 CECB 9790 3362 2804 00 , BIC: CECBBGSF

                "ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА" АД - ОФИС БЕРКОВИЦА.

                Взискателят /съделител/ не внася тоя задатък, ако вземането му надвишава този размер.

                Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик.

                Предложенията се подават в канцеларията на държавния съдебен изпълнител, което се отразява във входящия регистър.

                Проданта приключва в края на работното време на последния ден.

                Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, както и предложения за цена под оценката са недействителни.

                Отварянето на пликовете и обявяването на постъпилите наддавателни предложения ще се извърши в 10,00 ч. на 07.08.2020г. в сградата на Районен съд град Берковица от Държавния съдебен изпълнител- в присъствието на явилите се наддавачи.

                При обявяването на купувач явилите се наддавачи могат да предлагат УСТНО цена по-висока с размера на един задатък от най-високото писмено наддавателно предложение /чл. 492, ал.2 от ГПК/.

                Обявеният за купувач е длъжен в едноседмичен срок от приключване на проданта да внесе предложената от него цена, като приспадне внесения задатък.

 

 

град Берковица                                                                                   ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ:

14.05.2020 г.                                                                                                                                                      /М. МАР
Версия за печат