» - 2020 .
: . . " " 2 ./: 0953/88817
e-mail: brs@mail.bg- 2020 .

-
,
1.3.2020. 13.3.2020.

No , No , , - , -
1 No 284/2019 " " :
.
5.3.2020.
2 No 285/2019 " " :
.
5.3.2020.
3 No 398/2019 ... :
.
12.3.2020.
4 No 399/2019 ... :
.
12.3.2020.
5 No 434/2019 ... :
.
4.3.2020.
6 No 449/2019 ... :
.
9.3.2020.
7 No 450/2019 ... :
.
6.3.2020.
8 No 451/2019 ... :
.
12.3.2020.
...
9 No 454/2019 ... :
.
4.3.2020.
10 No 53/2020 ... :
.
5.3.2020.
11 No 63/2020 .78 ...,
...
:
.
4.3.2020.
...
...
4.3.2020.
12 No 92/2020 .78 ... :
.
4.3.2020.
...
4.3.2020.
13 No 103/2020 ... :
.
6.3.2020.
...
6.3.2020.