Главна » Публична продан » Изпълнително дело 164 /2017 г.
Адрес: Гр. Берковица пл. "Йордан Радичков" № 2 Тел./факс: 0953/88817
e-mail: brs@mail.bg
Търсене в сайта
Последни актуализацииИзпълнително дело 164 /2017 г.

ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ РАЙОНЕН СЪД- ГРАД БЕРКОВИЦА

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

по ИД № 164 / 2017 г. по описа на Съдебно– изпълнителна служба при Районен съд град Берковица

 

 

Подписаната, М. Маркова - Държавен съдебен изпълнител при Берковския районен съд ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 10.02.2020 г. до 17,00 часа на 10.03.2020 г. включително ще се проведе в канцеларията ми в град Берковица ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПРИ ОПРЕДЕЛЕНА НОВА ЦЕНА (първа по ред) на НЕДВИЖИМ ИМОТ, находящ се в град Берковица, собственост на длъжниците в производството П.Г.С. и В.С.С. – и двамата от град ***, описан с Протокол за опис на недвижими имущества от 03.10.2017 г.(актуализирана цена от 06.01.2020 г.), а именно:

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 03928.44.123 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Берковица, одобрени със заповед № РД-18-84/ 09.09.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК; адрес на имота: град Берковица, м. Тутмата;  площ 3053 кв. м.; вид  територия: земеделска; категория 8; стар идентификатор 000724, при съседи: ПИ с идентификотори: 03928.44.39, 03928.44.40, 03928.44.124, 03928.44.14при първоначална цена, от която да започне наддаването, определена  на основание чл. 485, ал. 4 ГПК: 13 360,00 лева  /Тринадесет хиляди триста и шестдесет лева/ - БЕЗ НАЧИСЛЕН ДДС.

Установени към момента на възбраната ограничени вещни права върху имота, вписани искови молби, възбрани и договори за наем:  НЯМА.

                След вписване на възбрана Дв.Вх.Рег.№ 1210/26.07.2013 г., акт № 66, том І на Служба по вписвания – Берковица – за обезпечаване вземането на взискателя по делото „ЦКБ” АД – град София са вписани :

                Възбрана Дв.Вх.Рег.№ 448/27.03.2015 г., акт № 34, том І на Служба по вписвания – Берковица – за обезпечаване вземането на „БАНКА ДСК” ЕАД – клон Монтана; Възбрана Дв.Вх.Рег.№ 596/01.06.2017 г., акт № 45, том І на Служба по вписвания – Берковица – за обезпечаване вземането на „РАЙФАЙЗЕНБАНК (БЪЛГАРИЯ) ЕАД – София; Възбрана Дв.Вх.Рег.№ 717/03.07.2017 г., акт № 54, том І на Служба по вписвания – Берковица – за обезпечаване вземането на „УниКредит Лизинг” ЕАД – София.

             Желаещите да участват в наддаването могат да се явят в деловодството на Държавния съдебен изпълнител всеки работен ден от 8,30 часа до 17,00 часа – в горепосочения едномесечен срок, за да прегледат книжата и подават наддавателни предложения, след внасяне на държавна такса по чл. 45 от Тарифа за ДТ, събирани от съдилищата по ГПК, по сметка на Районен съд гр. Берковица

IBAN:  BG 54 CECB 9790 3162 2804 00 , BIC:  CECBBGSF

"ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА" АД- ОФИС БЕРКОВИЦА.

Преглеждането на недвижимия имот може да се извърши всеки ден в посочения по-горе едномесечен срок– по местонахождение на имота– в град Берковица.

За участие в наддаването предварително се внася задатък 10 % от първоначалната цена на продаваният имот по сметка на Районен съд град Берковица –

               IBAN:  BG 45 CECB 9790 3362 2804 00,  BIC:  CECBBGSF

"ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА" АД - ОФИС БЕРКОВИЦА.

 Взискателят /съделител/ не внася тоя задатък, ако вземането му надвишава този размер.

Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик.

Предложенията се подават в канцеларията на държавния съдебен изпълнител, което се отразява във входящия регистър.

Проданта приключва в края на работното време на последния ден.

Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, както и предложения за цена под оценката са недействителни.

            Отварянето на пликовете и обявяването на постъпилите наддавателни предложения ще се извърши в 10,00 ч. на 11.03.2020 г. в сградата на Районен съд град Берковица от Държавния съдебен изпълнител - в присъствието на явилите се наддавачи.

При обявяването на купувач явилите се наддавачи могат да предлагат УСТНО цена по-висока с размера на един задатък от най-високото писмено наддавателно предложение /чл. 492, ал.2 от ГПК/.

Обявеният за купувач е длъжен в едноседмичен срок от приключване на проданта да внесе предложената от него цена, като приспадне внесения задатък.

 

 

   град Берковица                                                                                                   ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ:

07.01.2020 г.                                                                                                                                                                         /М. МАРКОВА/                        
Версия за печат