Главна » Публична продан » Изпълнително дело 332 /2017 г.
Адрес: Гр. Берковица пл. "Йордан Радичков" № 2 Тел./факс: 0953/88817
e-mail: brs@mail.bg
Търсене в сайта
Последни актуализацииИзпълнително дело 332 /2017 г.

ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ РАЙОНЕН СЪД- ГРАД БЕРКОВИЦА

 

О Б Я В Л Е Н И Е

по ИД № 332 / 2017 г. по описа на Съдебно– изпълнителна служба при Районен съд град Берковица

 

                Подписаната, М. Маркова - Държавен съдебен изпълнител при Берковския районен съд ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 12.01.2020 г. до 17,00 часа на 12.02.2020 г. включително ще се проведе в канцеларията ми в град Берковица ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПРИ ОПРЕДЕЛЕНА НОВА ЦЕНА /втора по ред/ на движими вещи, собственост на длъжника в производството „*******, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: град ***, ул. *** № *, описани с Протокол за опис на недвижими имущества от 17.10.2018 г., а именно:

1.         ЛИНИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА СТЪКЛОПАКЕТИ – модел ITAL 200/6S, сериен № ЕН2000, производител: Италия – при началната цена, от която да започне наддаването при изнасяна на движимата вещ на публична продан  : 17913,60 лв.  (Седемнадесет  хиляди деветстотин и тринадесет лева и шестдесет стотинки) – без ДДС.

2.         ВЪРТЯЩА МАСА - модел TAVOLA GIR - с променлива скорост и посока, с централна лапа /с инвертор/, производител: Италия – при  началната цена, от която да започне наддаването при изнасяна на движимата вещ на публична продан  : 518,40 лв. (Петстотин и осемнадесет лева и четиридесет стотинки) – без ДДС.

3.         БУТИЛ ЕКСТРУДЕР – модел BК – 700LX – 7 кг,  „Battelino”; производител: Италия – при началната цена, от която да започне наддаването при изнасяна на движимата вещ на публична продан : 2102,40 лв. (Две хиляди сто и два лева и четиридесет стотинки) – без ДДС.

4.         ПРИБОР /МАШИНА/  ЗА ПЪЛНЕНЕ НА ДИСТАНЦИОНЕРИ със сушител 30л, с вибратор и нагревател IT117/30, производител: Италия – при началната цена, от която да започне наддаването при изнасяна на движимата вещ на публична продан : 547,20 лв. (Петстотин четиридесет и седем лева и двадесет стотинки)- без ДДС.

5.         УРЕД ЗА РЯЗАНЕ НА ДИСТАНЦИОНЕРИ IT117/30, сериен № IT656040208, производител: Италия – при началната цена, от която да започне наддаването при изнасяна на движимата вещ на публична продан : 525,60 лв. (Петстотин двадесет и пет лева и шестдесет стотинки) – без ДДС.

6.         ЩИПКА ЗА ПРЕНАСЯНЕ НА СТЪКЛО 3- 25 мм, 1000 кг, PZ3/25, производител: Италия – при началната цена, от която да започне наддаването при изнасяна на движимата вещ на публична продан : 291,60 лв. (Двеста деветдесет и един лев и шестдесет стотинки) – без ДДС.

7.         МАШИНИ ЗА ХЕРМЕТИЗАЦИЯ  С ДВУКОМПОНЕНТЕН МАТЕРИАЛ - марка HDT, фабр. № 711, производител: Италия – при началната цена, от която да започне наддаването при изнасяна на движимата вещ на публична продан : 5068,80 лв. (Пет хиляди шестдесет и осем лева и осемдесет стотинки)- без ДДС.

8.         ЕЛЕКТРОННА РЕЗАЧНА МАСА MODELINEA – марка Bottero, модел 352BCS-R, парт. Е4461037, производител: Италия – при началната цена, от която да започне наддаването при изнасяна на движимата вещ на публична продан: 14691,60 лв. (Четиринадесет  хиляди шестстотин деветдесет и един  лева и шестдесет стотинки) – без ДДС.

 

                Желаещите да участват в наддаването могат да се явят в деловодството на Държавния съдебен изпълнител всеки работен ден от 8,30 часа до 17,00 часа – в горепосочения едномесечен срок, за да прегледат книжата и подават наддавателни предложения, след внасяне на държавна такса по чл. 45 от Тарифа за ДТ, събирани от съдилищата по ГПК, по сметка на Районен съд гр. Берковица

                IBAN: BG54 CECB 9790 3162 2804 00, BIC: CECBBGSF

                "ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА" АД- ОФИС БЕРКОВИЦА.

                Преглеждането на движимите вещи може да се извърши всеки понеделник, сряда и петък от 10,00 часа до 16,00 часа в посочения по-горе едномесечен срок – по местонахождение на движимите вещи - в град Берковица, Промишлена зона, СГРАДА с идентификатор 03928.514.61.3 по КК и КР на град Берковица.

                За участие в наддаването предварително се внася задатък 10 % от първоначалната цена на продаваната вещ по сметка на Районен съд град Берковица –         

                IBAN: BG45 CECB 9790 3362 2804 00, BIC: CECBBGSF

                "ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА" АД- ОФИС БЕРКОВИЦА.

                Взискателят /съделител/ не внася този задатък, ако вземането му надвишава този размер.

                Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик.

                Предложенията се подават в канцеларията на държавния съдебен изпълнител, което се отразява във входящия регистър.

                Проданта приключва в края на работното време на последния ден.

                Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, както и предложения за цена под оценката са недействителни.

                Отварянето на пликовете и обявяването на постъпилите наддавателни предложения ще се извърши в 13,30 ч. на 13.02.2020 г. в сградата на Районен съд град Берковица от Държавния съдебен изпълнител - в присъствието на явилите се наддавачи. За купувач на движимите вещи се смята този наддавач, който е предложил най-висока цена. Ако най-високата цена е предложена от повече от един наддавач, купувачът се определя от държавния съдебен изпълнител чрез жребий в присъствието на явилите се наддавачи.

 

град Берковица                                                       ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ:

03.12.2019 г.                                                                                                                           /М. МАРКОВА/


Версия за печат