Главна » Граждански дела - декември 2019 г.
Адрес: Гр. Берковица пл. "Йордан Радичков" № 2 Тел./факс: 0953/88817
e-mail: brs@mail.bg
Търсене в сайта
Последни актуализацииГраждански дела - декември 2019 г.

Районен съд - Берковица
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.12.2019г. до 31.12.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав Резултат
1 Гражданско дело No 394/2016 Делба К.А.М. К.П.К.,
Б.К.П.
Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Определениеот 9.12.2019г.
2 Гражданско дело No 542/2016 Делба С.Б.Г. П.Е.Г. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Определениеот 13.12.2019г.
3 Гражданско дело No 783/2018 АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВА Б.Ф.Ф.,
И.И.Т.,
М.Н.М.,
Г.Н.Ц.,
В.К.С.,
Й.Г.П.,
М.П.П.,
В.П.П.
ОБЩИНА БЕРКОВИЦА Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 19.12.2019г.
В законна сила на 19.12.2019г.
4 Гражданско дело No 230/2019 Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарение ОБЩИНА ВЪРШЕЦ И.Б.П. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 3.12.2019г.
В законна сила на 21.12.2019г.
5 Гражданско дело No 343/2019 Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Е.Н.К. Б.К.М. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решение (второ)от 30.12.2019г.
6 Гражданско дело No 373/2019 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ПРОФИ КРЕДИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД И.К.И. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 4.12.2019г.
В законна сила на 4.12.2019г.
7 Гражданско дело No 375/2019 Искове по СК - издръжка, изменение А.А.П. Н.Г.С. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 18.12.2019г.
8 Гражданско дело No 445/2019 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД Б.Г.К.А. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 18.12.2019г.
9 Гражданско дело No 481/2019 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение РЕАЛ ЕООД Н.А.Т. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 5.12.2019г.
10 Гражданско дело No 482/2019 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение РЕАЛ ЕООД Ц.Б.А. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 9.12.2019г.
11 Гражданско дело No 490/2019 Искове по СК - издръжка, изменение Р.К.С. К.К.С. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 30.12.2019г.
12 Гражданско дело No 614/2019 Искове за трудово възнаграждение Н.Л.Ф. ЕТ Д.-Т.Д. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 12.12.2019г.
13 Гражданско дело No 615/2019 Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ И.Т.Д. Б.А.П.,
П.И.П.,
ОБЩИНА БЕРКОВИЦА
Докладчик:
ЮЛИТА Н. ГЕОРГИЕВА
Определениеот 13.12.2019г.
14 Гражданско дело No 631/2019 ИСКОВЕ ПО СК, ЗЗДН, ЗЛС, ЗГР, ЗЗДет., ЗБЖИРБ ДСП ОТДЕЛ ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО - БЕРКОВИЦА Х.Д.Е.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА БЕРКОВИЦА
Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 4.12.2019г.
15 Гражданско дело No 648/2019 Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ М.Д.Т.,
В.Г.Р.
В.П.Д.,
Д.И.И.,
Е.И.И.
Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Определениеот 3.12.2019г.
16 Гражданско дело No 685/2019 Искове по СК - развод по взаимно съгласие И.Н.И.,
И.Н.И.
  Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 19.12.2019г.
В законна сила на 19.12.2019г.
17 Гражданско дело No 701/2019 Делба Д.Х.П.,
Г.П.З.,
И.П.З.,
Р.П.П.,
В.К.Д.,
К.В.Д.
М.В.Ш. Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Определениеот 11.12.2019г.
18 Гражданско дело No 704/2019 Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Р.В.Б. ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД Докладчик:
ЮЛИТА Н. ГЕОРГИЕВА
Определениеот 19.12.2019г.
19 Гражданско дело No 705/2019 Искове по СК - развод по взаимно съгласие И.К.Д.,
П.Д.Д.
  Докладчик:
ЕЛЕОНОРА Л. ФИЛИПОВА
Решениеот 30.12.2019г.
В законна сила на 30.12.2019г.
 
Версия за печат