Главна » Публична продан » Изпълнително дело 295 /2017 г.
Адрес: Гр. Берковица пл. "Йордан Радичков" № 2 Тел./факс: 0953/88817
e-mail: brs@mail.bg
Търсене в сайта
Последни актуализацииИзпълнително дело 295 /2017 г.

ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ РАЙОНЕН СЪД- ГРАД БЕРКОВИЦА

 

О Б Я В Л Е Н И Е

по ИД № 295 / 2017 г. по описа на Съдебно– изпълнителна служба при Районен съд град Берковица

 

                Подписаната, М. Маркова- Държавен съдебен изпълнител при Берковския районен съд ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 12.11.2019 г. до 17,00 часа на 12.12.2019 г. включително ще се проведе в канцеларията ми в град Берковица ПУБЛИЧНА ПРОДАН  ПРИ ОПРЕДЕЛЕНА НОВА ЦЕНА (първа по ред) на НЕДВИЖИМИ  ИМУЩЕСТВА, находящи се в град Берковица, собственост на длъжника в производството „***” ***, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: град Б*, ул. А* № 19, представлявано от ***, описани с Протокол за опис на недвижими имущества от 31.01.2018 г.(актуализирана цена от 04.10.2019 г.), а именно:

                ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 03928.512.380 по КК и КР на град Берковица, одобрени със Заповед № РД-18-84/09.09.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК; адрес на имота: град Берковица, ул. Александровска № 19, с площ: 268 кв.м.; трайно предназначение на територията: урбанизирана; начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10м); номер по предходен план: 1214, квартал: 100А, парцел: I; при граници и съседи: ПИ с идентификатор 03928.512.381, улица Иван Вазов, улица Александровска и улица Ком; ВЕДНО с изградената в имота СГРАДА с идентификатор 03928.512.380.1 по КК и КР на град Берковица с функционално предназначение: жилищна сграда със смесено предназначение, брой етажи: 2, застроена площ 214 кв.м. /по данни от кадастралната карта, а по документ за собственост- ЗП от 210,90 кв.м., РЗП-632,70 кв.м./, ведно със самостоятелните обекти в сградата: обект за търговска дейност /търговси обект-магазин към настоящия момент/ на етаж 1; лоби бар /салон за разкрасителни процедури към настоящия момент/ на етаж. 1; хотелска част на етажи 1, 2 и мансарден - при първоначална цена, от която да започне наддаването : 312964 лв. (Триста и дванадесет хиляди деветстотин шестдесет и четири лева)- без ДДС.

                Тежести върху имотите: ДОГОВОРНА ИПОТЕКА - Дв.Вх.Рег. № 751/ 21.06.2007 г, Акт № 65, том I, вписана в Служба по вписвания-Берковица, подновена Дв.Вх.Рег. № 625/08.06.2017 г, Акт № 67, том I в Служба по вписвания-Берковица-в полза на взискателя „ОББ" АД-град София, ЕИК 000694959; ДОГОВОРНА ИПОТЕКА-Дв.Вх.Рег. № 326/ 31.03.2008 г, Акт № 34, том I, вписана в Служба по вписвания-Берковица, подновена Дв.Вх.Рег. № 1266/01.11.2017 г, Акт № 118, том I в Служба по вписвания-Берковица-в полза на взискателя „ОББ" АД-град София, ЕИК 000694959; ДОГОВОРНА ИПОТЕКА-Дв.Вх.Рег. № 1633/04.11.2008 г, Акт № 183, том I, вписана в Служба по вписвания-Берковица-в полза на взискателя „ОББ" АД-град София, ЕИК 000694959; ДОГОВОРНА ИПОТЕКА-Дв.Вх.Рег. № 1754/05.12.2008 г., Акт № 185, том I, вписана в Служба по вписвания-Берковица-в полза на взискателя „ОББ" АД-град София, ЕИК 000694959; ВЪЗБРАНА Дв.Вх.Рег. № 1580/28.12.2017 г., Акт № 106, том I, вписана в Служба по вписвания-Берковица-наложена от съдебния изпълнител в настоящото производство в полза на взискателя „ОББ" АД-град София, ЕИК 000694959; ВЪЗБРАНА Дв.Вх.Рег. № 83/01.02.2012 г., Акт № 7, том I, вписана в Служба по вписвания-Берковица - наложена в полза на НАП, ЕИК 131063188; ВЪЗБРАНА Дв.Вх.Рег. № 1102/23.07.2012 г., Акт № 72, том I, вписана в Служба по вписвания-Берковица-наложена в полза на „БАНКА ДСК" ЕАД, клон Монтана, ЕИК 121830616; ВЪЗБРАНА Дв.Вх.Рег. № 709/15.05.2013 г., Акт № 31, том I, вписана в Служба по вписвания-Берковица-наложена в полза на „ОББ" АД-град София, ЕИК 000694959; ВЪЗБРАНА Дв.Вх.Рег. № 1647/19.10.2016 г., Акт № 58, том I, вписана в Служба по вписвания-Берковица-наложена в полза на „БАНКА ДСК" ЕАД, клон Монтана, ЕИК 121830616.

                Желаещите да участват в наддаването могат да се явят в деловодството на Държавния съдебен изпълнител всеки работен ден от 8,30 часа до 17,00 часа– в горепосочения едномесечен срок, за да прегледат книжата и подават наддавателни предложения, след внасяне на държавна такса по чл. 45 от Тарифа за ДТ, събирани от съдилищата по ГПК, по сметка на Районен съд гр. Берковица

                IBAN:  BG 54 CECB 9790 3162 2804 00 , BIC:  CECBBGSF

                "ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА" АД- ОФИС БЕРКОВИЦА.

                Преглеждането на недвижимите имоти може да се извърши всеки ден в посочения по-горе едномесечен срок– по местонахождение на имотите– в град Берковица.

                За участие в наддаването предварително се внася задатък 10 % от първоначалната цена на продаваният имот по сметка на Районен съд град Берковица –

                IBAN:  BG 45 CECB 9790 3362 2804 00 ,  BIC:  CECBBGSF

                "ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА" АД - ОФИС БЕРКОВИЦА.

                Взискателят /съделител/ не внася тоя задатък, ако вземането му надвишава този размер.

                Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик.

Предложенията се подават в канцеларията на държавния съдебен изпълнител, което се отразява във входящия регистър.

                Проданта приключва в края на работното време на последния ден.

                Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, както и предложения за цена под оценката са недействителни.

                За всички преводи на суми над 30 000 лева, съобразно Закона за мерките срещу изпирането на пари следва да се подаде декларация както следва: За физически лица - Декларация по чл. 4 ал.7 и чл.6, ал.5, т.З ЗМИП за произход на средствата. За юридически лица - Декларация по чл. 6 ал.2 ЗМИП за действителен собственик.

                Отварянето на пликовете и обявяването на постъпилите наддавателни предложения ще се извърши в 11,00 ч. на 13.12.2019 г. в сградата на Районен съд град Берковица от Държавния съдебен изпълнител- в присъствието на явилите се наддавачи.

                При обявяването на купувач явилите се наддавачи могат да предлагат УСТНО цена по-висока с размера на един задатък от най-високото писмено наддавателно предложение /чл. 492, ал.2 от ГПК/.

                Обявеният за купувач е длъжен в едноседмичен срок от приключване на проданта да внесе предложената от него цена, като приспадне внесения задатък.

 

град Берковица                                                                  ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ:

08.10.2019 г.                                                                                                                           /М. МАРКОВА/

Версия за печат