Главна » Публична продан » Изпълнително дело 164/2017 г.
Адрес: Гр. Берковица пл. "Йордан Радичков" № 2 Тел./факс: 0953/88817
e-mail: brs@mail.bg
Търсене в сайта
Последни актуализацииИзпълнително дело 164/2017 г.

ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ РАЙОНЕН СЪД- ГРАД БЕРКОВИЦА

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

по ИД № 164/ 2017 г. по описа на Съдебно– изпълнителна служба при Районен съд град Берковица

 

                Подписаната, М. Маркова- Държавен съдебен изпълнител при Берковския районен съд ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 02.09.2019 г. до 17,00 часа на 02.10.2019 г. включително ще се проведе в канцеларията ми в град Берковица ВТОРА ПО РЕД ПУБЛИЧНА ПРОДАН на НЕДВИЖИМ ИМОТ, находящ се в град Берковица, собственост на длъжниците в производството Пламен Георгиев Стамов и Вера Стоянова Стамова – и двамата от град ***, описан с Протокол за опис на недвижими имущества от 03.10.2017 г.(актуализирана цена от 08.04.2019 г.), а именно:

                ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 03928.44.123 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Берковица, одобрени със заповед № РД-18-84/ 09.09.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК; адрес на имота: град Берковица, м. Тутмата; площ 3053 кв. м.; вид територия: земеделска; категория 8; стар идентификатор 000724, при съседи: ПИ с идентификотори: 03928.44.39, 03928.44.40, 03928.44.124, 03928.44.14при първоначална цена, от която да започне наддаването, определена на основание чл. 485, ал. 4 ГПК: 13 719, 60 лева /Тринадесет хиляди седемстотин и деветнадесет лева и шестдесет стотинки / - БЕЗ НАЧИСЛЕН ДДС.

                Установени към момента на възбраната ограничени вещни права върху имота, вписани искови молби, възбрани и договори за наем: НЯМА.

                След вписване на възбрана Дв.Вх.Рег.№ 1210/26.07.2013 г., акт № 66, том І на Служба по вписвания – Берковица – за обезпечаване вземането на взискателя по делото „ЦКБ” АД – град София са вписани:

                Възбрана Дв.Вх.Рег.№ 448/27.03.2015 г., акт № 34, том І на Служба по вписвания – Берковица – за обезпечаване вземането на „БАНКА ДСК” ЕАД – клон Монтана; Възбрана Дв.Вх.Рег.№ 596/01.06.2017 г., акт № 45, том І на Служба по вписвания – Берковица – за обезпечаване вземането на „РАЙФАЙЗЕНБАНК (БЪЛГАРИЯ) ЕАД – София; Възбрана Дв.Вх.Рег.№ 717/03.07.2017 г., акт № 54, том І на Служба по вписвания – Берковица – за обезпечаване вземането на „УниКредит Лизинг” ЕАД – София.

                Желаещите да участват в наддаването могат да се явят в деловодството на Държавния съдебен изпълнител всеки работен ден от 8,30 часа до 17,00 часа– в горепосочения едномесечен срок, за да прегледат книжата и подават наддавателни предложения, след внасяне на държавна такса по чл. 45 от Тарифа за ДТ, събирани от съдилищата по ГПК, по сметка на Районен съд гр. Берковица

                IBAN: BG 54 CECB 9790 3162 2804 00, BIC: CECBBGSF

                "ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА" АД- ОФИС БЕРКОВИЦА.

                Преглеждането на недвижимия имот може да се извърши всеки ден в посочения по-горе едномесечен срок– по местонахождение на имота– в град Берковица.

                За участие в наддаването предварително се внася задатък 10 % от първоначалната цена на продаваният имот по сметка на Районен съд град Берковица –

                IBAN: BG 45 CECB 9790 3362 2804 00, BIC: CECBBGSF

                "ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА" АД - ОФИС БЕРКОВИЦА.

                Взискателят /съделител/ не внася тоя задатък, ако вземането му надвишава този размер.

                Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик.

                Предложенията се подават в канцеларията на държавния съдебен изпълнител, което се отразява във входящия регистър.

                Проданта приключва в края на работното време на последния ден.

                Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, както и предложения за цена под оценката са недействителни.

                Отварянето на пликовете и обявяването на постъпилите наддавателни предложения ще се извърши в 11,00 ч. на 03.10.2019 г. в сградата на Районен съд град Берковица от Държавния съдебен изпълнител - в присъствието на явилите се наддавачи.

                При обявяването на купувач явилите се наддавачи могат да предлагат УСТНО цена по-висока с размера на един задатък от най-високото писмено наддавателно предложение /чл. 492, ал.2 от ГПК/.

                Обявеният за купувач е длъжен в едноседмичен срок от приключване на проданта да внесе предложената от него цена, като приспадне внесения задатък.

 

град Берковица                                                       ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ:

10.07.2019 г.                                                                                                                       /М. МАРКОВА/
Версия за печат