Главна » Публична продан » Изпълнително дело 111/2018 г.
Адрес: Гр. Берковица пл. "Йордан Радичков" № 2 Тел./факс: 0953/88817
e-mail: brs@mail.bg
Търсене в сайта
Последни актуализацииИзпълнително дело 111/2018 г.

ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ РАЙОНЕН СЪД- ГРАД БЕРКОВИЦА

 

О Б Я В Л Е Н И Е

по ИД № 111 / 2018 г. по описа на Съдебно– изпълнителна служба при Районен съд град Берковица

 

                Подписаната, М. Маркова - Държавен съдебен изпълнител при Берковския районен съд ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 02.09.2019 г. до 17,00 часа на 02.10.2019 г. включително ще се проведе в канцеларията ми в град Берковица ПЪРВА ПО РЕД ПУБЛИЧНА ПРОДАН на НЕДВИЖИМИ  ИМУЩЕСТВА, находящи се в град Берковица, собственост на длъжниците в производството ЕТ „ХИЛ – ИВАН ДИМИТРОВ”, ЕИК 040096535, със седалище и адрес на управление: град Берковица, ул. Червена роза № 28, представляван от ИВАН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ, ЕГН 6210243264; ЛЕЙЛА МЕХМЕДОВА ДИМИТРОВА, ЕГН 6810023256 от град Берковица, ул. Берковска река № 17 и ИВАН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ, ЕГН 6210243264 от град Берковица, ул. Солунска № 28, описани с Протокол за опис на недвижими имущества от 05.07.2018 г.(актуализирана оценка от 10.07.2019 г.), а именно:

                2750/4510 идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 03928.513.18 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Берковица, одобрени със Заповед № РД-18-84/09.09.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК, заповед за изменение на КККР № КД14-12-177/30.07.2009 г., на Началника на СГКК-Монтана; адрес на имота: град Берковица, ул. Николаевска № 91, с площ: 4510 кв.м.; трайно предназначение на територията: урбанизирана; начин на трайно ползване: за производство на строителни материали, конструкции и изделия; номер по предходен план: 1932, 2667, квартал: 156, парцел: ІІІ; при граници и съседи: ПИ с идентификатор 03928.513.19; 03928.513.44; 03928.513.17; 03928.513.16; 03928.513.14; ВЕДНО с построените в имота: СГРАДА с идентификатор 03928.513.18.1 по КК и КР на град Берковица, одобрени със Заповед № РД-18-84/09.09.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК; адрес на имота: град Берковица, ул. Николаевска № 91; предназначение: складова база, склад, брой етажи: 2, застроена площ: 500 кв.м.; СГРАДА с идентификатор 03928.513.18.2 по КК и КР на град Берковица, одобрени със Заповед № РД-18-84/09.09.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК; адрес на имота: град Берковица, ул. Николаевска № 91; предназначение: промишлена сграда, брой етажи: 1, застроена площ: 165 кв.м.; СГРАДА с идентификатор 03928.513.18.3 по КК и КР на град Берковица, одобрени със Заповед № РД-18-84/09.09.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК; адрес на имота: град Берковица, ул. Николаевска № 91; предназначение: промишлена сграда, брой етажи: 1, застроена площ: 71 кв.м.- при първоначална цена, от която да започне наддаването : 301 310,40 лв. (Триста и една хиляди триста и десет лева и четиридесет стотинки) - без ДДС.

                Тежести върху имотите: Договорна ипотека Вх. Рег. № 1094/21.10.2009 г., Акт № 39, том 1, дело № 694/2009 г., вписана в Служба по вписванията – Берковица, изменена с Нотариален акт за изменение на нотариален акт за учредяване на договорна ипотека № 546, том ІІІ, рег. № 3062, дело 351 от 2010 г. на Нотариус Огнян Каменов, рег. № 178 на НК, вписан в Служба по вписвания – Берковица, Вх. Рег. № 816/29.09.2010 г., Акт № 34, том І, дело № 439/2010 г.; Споразумение за заместване и встъптване в дълг от 29.11.2016 г., вписана Вх. Рег. № 1893/29.11.2016 г., Акт № 25, том І; ВЪЗБРАНА Дв.Вх.Рег. № 377/10.04.2018 г., Акт № 46, том І на Служба по вписванията – Берковица – в полза на взискателя „ОББ” АД – София, ЕИК 000694959.

                Желаещите да участват в наддаването могат да се явят в деловодството на Държавния съдебен изпълнител всеки работен ден от 8,30 часа до 17,00 часа– в горепосочения едномесечен срок, за да прегледат книжата и подават наддавателни предложения, след внасяне на държавна такса по чл. 45 от Тарифа за ДТ, събирани от съдилищата по ГПК, по сметка на Районен съд гр. Берковица.

                IBAN:  BG 54 CECB 9790 3162 2804 00 , BIC:  CECBBGSF

                "ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА" АД- ОФИС БЕРКОВИЦА.

                Преглеждането на недвижимите имоти може да се извърши всеки ден – по местонахождение на имотите – в град Берковица.

                За участие в наддаването предварително се внася задатък 10 % от първоначалната цена на продаваният имот по сметка на Районен съд град Берковица –

                IBAN:  BG 45 CECB 9790 3362 2804 00 ,  BIC:  CECBBGSF

                "ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА" АД - ОФИС БЕРКОВИЦА.

                Взискателят /съделител/ не внася тоя задатък, ако вземането му надвишава този размер.

                Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик.

                Предложенията се подават в канцеларията на държавния съдебен изпълнител, което се отразява във входящия регистър.

                Проданта приключва в края на работното време на последния ден.

                Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, както и предложения за цена под оценката са недействителни.

                За всички преводи на суми над 30 000 лева, съобразно Закона за мерките срещу изпирането на пари следва да се подаде декларация както следва: За физически лица - Декларация по чл. 4 ал.7 и чл.6, ал.5, т.З ЗМИП за произход на средствата. За юридически лица - Декларация по чл. 6 ал.2 ЗМИП за действителен собственик.

                Отварянето на пликовете и обявяването на постъпилите наддавателни предложения ще се извърши в 10,00 ч. на 03.10.2019 г. в сградата на Районен съд град Берковица от Държавния съдебен изпълнител- в присъствието на явилите се наддавачи.

                При обявяването на купувач явилите се наддавачи могат да предлагат УСТНО цена по-висока с размера на един задатък от най-високото писмено наддавателно предложение /чл. 492, ал.2 от ГПК/.

                Обявеният за купувач е длъжен в едноседмичен срок от приключване на проданта да внесе предложената от него цена, като приспадне внесения задатък.

 

град Берковица                                             ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ:

12.07.2019 г.                                                                                                                    /М.МАРКОВА/
Версия за печат