Главна » Публична продан » Изпълнително дело 261 / 2018 г.
Адрес: Гр. Берковица пл. "Йордан Радичков" № 2 Тел./факс: 0953/88817
e-mail: brs@mail.bg
Търсене в сайта
Последни актуализацииИзпълнително дело 261 / 2018 г.

ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ РАЙОНЕН СЪД - ГРАД БЕРКОВИЦА

 

О Б Я В Л Е Н И Е

по ИД № 261 / 2018 г. по описа на Съдебно– изпълнителна служба при Районен съд град Берковица

 

                Подписаната, М. Маркова - Държавен съдебен изпълнител при Берковския районен съд ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 04.06.2019 г. до 17,00 часа на 04.07.2019 г. включително ще се проведе в канцеларията ми в град Берковица ПЪРВА ПО РЕД ПУБЛИЧНА ПРОДАН на НЕДВИЖИМИ  ИМОТИ, находящи се в землището на с. Котеновци, общ. Берковица, собственост на длъжника в производството Б. Н. К. от с. К***, описани с Протокол за опис на недвижими имущества от 24.10.2018 г., а именно:

                1. 1/2 идеална част от УПИ XII /дванадесети/, пл. № 164 /сто шестдесет и четири/ в кв. 18 / осемнадесети/ по плана на с. Котеновци, общ. Берковица, одобрен на 31.12.1970 г., при съседи : от две страни улици, Славо Върбанов и Борис Славов, Иван Тодоров Георгиев и Цеко Хараламбов Цеков, ВЕДНО с построените в имота: ЖИЛИЩНА СГРАДА с площ 42 / четиридесет и два/ кв.м.; ВТОРОСТЕПЕННА ПОСТРОЙКА с площ 30 /тридесет/ кв.м. - при първоначална цена,  от която да започне наддаването : 3214 лв. (Три хиляди двеста и четиринадесет лева).

                2. 1/2 идеална част от НЕДВИЖИМ ИМОТ, представляващ поземлен имот с пл. № 175 /сто седемдесет и пети/ по плана на с. Котеновци, общ. Берковица, целият с площ от 1100 /хиляда и сто/ кв.м., за който е отреден парцел VI /шести/ в кв. 20 /двадесети/ по плана на селото, при съседи : от две страни улици, Божин Бончев, Карамфила Алексиева и Русин Марков,  ВЕДНО с построените в имота ЖИЛИЩНА и СТОПАНСКА СГРАДИ - при първоначална цена,  от която да започне наддаването : 2901,20 лв. (Две хиляди деветстотин и един  лева и двадесет стотинки).

                3. 1/4 идеална част от ДВОРНО МЯСТО, съставляващо част от имоти с пл. № 165 /сто шестдесет и пети/  и 168/сто шестдесет и осми/, с площ 1100 / хиляда и сто/ кв.м., за който е отреден парцел XI /единадесети/ по плана на с. Котеновци, общ. Берковица, което дворно място  е в югозападната част на парцел XI /единадесети/, пл. № 168 /сто шестдесет и осми/ и е с площ 248 / двеста четиридесет и осем/ кв.м., при съседи : от две страни улица, Найден Петров Ангелов и Руси Марков Алексиев, ВЕДНО с ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА – В РАЗМЕР - при първоначална цена,  от която да започне наддаването : 3285,60 лв. (Три хиляди двеста осемдесет и пет  лева и шестдесет стотинки).

                4. ИМОТ, парцел Х /десети/, планов № 47 /четиридесет и седми/ в квартал 7 /седми/ по плана на с. Котеновци, общ. Берковица, одобрен на 31.12.1970 г. с площ 500 /петстотин/ кв.м., при съседи : от две страни улици, парцел XI /единадесети/, с планов № 48 /четиридесет и осми/ и парцел XII /дванадесети/, с планов № 46 /четиридесет и шести/, ВЕДНО с построените в него ЖИЛИЩЕ с площ 94 /деветдесет и четири/ кв.м. и ВТОРОСТЕПЕННА ПОСТРОЙКА с площ 56 /петдесет и шест/ кв.м. - при първоначална цена,  от която да започне наддаването : 8990,40 лв. (Осем хиляди деветстотин и деветдесет  лева и четиридесет  стотинки).

                5. ИМОТ, парцел ХIII /тринадесети/, планов № 41 /четиридесет и първи/ в квартал 7 /седми/ по плана на с. Котеновци, общ. Берковица, одобрен на 31.12.1970 г. с площ 600 /шестстотин/ кв.м., при съседи : парцел XII /дванадесети/, с планов № 40 /четиридесети/, парцел VIII /осми/, пл. № 42 /четиридесет и втори/, парцел IX /девети/, пл. № 46 /четиридесет и шести/ и парцел XIV /четиринадесети/, пл. № 42 /четиридесет и втори/ и пл. № 43 /четиридесет и трети/ - при първоначална цена,  от която да започне наддаването : 2582,40 лв. (Две хиляди петстотин осемдесет и два  лева и четиридесет  стотинки).

                Тежести възбрана с ДВВХР № 787 / 12.07.2018 г., акт 75, том 1 и ДВВХР № 1039 / 13.08.2018 г., акт. 76, том 1, наложени от Държавен съдебен изпълнител при Районен съд град Берковица по изпълнителното дело.

                Желаещите да участват в наддаването могат да се явят в деловодството на Държавния съдебен изпълнител всеки работен ден от 8,30 часа до 17,00 часа– в горепосочения едномесечен срок, за да прегледат книжата и подават наддавателни предложения, след внасяне на държавна такса по чл. 45 от Тарифа за ДТ, събирани от съдилищата по ГПК, по сметка на Районен съд гр. Берковица

                IBAN:  BG 54 CECB 9790 3162 2804 00 , BIC:  CECBBGSF

                "ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА" АД- ОФИС БЕРКОВИЦА.

                Преглеждането на недвижимите имоте може да се извърши всеки ден от 10,00 часа до 13,00 часа в посочения по-горе едномесечен срок – по местонахождение на имотите – в с. Котеновци, общ. Берковица.

                За участие в наддаването предварително се внася задатък 10 % от първоначалната цена на продаваният имот по сметка на Районен съд град Берковица –

                IBAN:  BG 45 CECB 9790 3362 2804 00,  BIC:  CECBBGSF

                "ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА" АД - ОФИС БЕРКОВИЦА.

                Взискателят /съделител/ не внася тоя задатък, ако вземането му надвишава този размер.

                Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик.

                Предложенията се подават в канцеларията на държавния съдебен изпълнител, което се отразява във входящия регистър.

                Проданта приключва в края на работното време на последния ден.

                Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, както и предложения за цена под оценката са недействителни.

                Отварянето на пликовете и обявяването на постъпилите наддавателни предложения ще се извърши в 10,00 ч. на 05.07.2019 г. в сградата на Районен съд град Берковица от Държавния съдебен изпълнител- в присъствието на явилите се наддавачи.

                При обявяването на купувач явилите се наддавачи могат да предлагат УСТНО цена по-висока с размера на един задатък от най-високото писмено наддавателно предложение /чл. 492, ал.2 от ГПК/.

                Обявеният за купувач е длъжен в едноседмичен срок от приключване на проданта да внесе предложената от него цена, като приспадне внесения задатък.

 

град Берковица                                                                   ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ:

07.05.2019 г.                                                                                                                                     /М. МАРКОВА/
Версия за печат