Главна » Публична продан » Изпълнително дело 261/2018 г.
Адрес: Гр. Берковица пл. "Йордан Радичков" № 2 Тел./факс: 0953/88817
e-mail: brs@mail.bg
Търсене в сайта
Последни актуализацииИзпълнително дело 261/2018 г.

ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ РАЙОНЕН СЪД - ГРАД БЕРКОВИЦА

 

О Б Я В Л Е Н И Е

изпълнително дело № 261 / 2018 година по описа на Съдебно – изпълнителна служба при Районен съд град Берковица.

 

                Подписаната, М. Маркова - Държавен съдебен изпълнител при Берковския районен съд ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 04.06.2019 г. до 17,00 часа на 04.07.2019 г. включително ще се проведе в канцеларията ми в град Берковица ПЪРВА ПО РЕД ПУБЛИЧНА ПРОДАН на движима вещ - МПС, собственост на длъжника в производството Б. Н. К. от с. ***, а именно:

 

                ЛЕК АВТОМОБИЛ „ФОЛКСВАГЕН, модел „ГОЛФ2”, с рег.№ М 10 81 АР, модификация CL, дата на първоначална регистрация 10.02.1989 г., работен обем 1576 куб. см., мощност 53 kW, гориво – бензин, купе–хечбек, механична скоростна кутия, употребяван, годен за употреба при първоначална цена, от която ще започне наддаването: 560, 00 лева / Петстотин и шестдесет лева/.

 

                Желаещите да участват в наддаването могат да се явят в деловодството на Държавния съдебен изпълнител всеки работен ден от 8,30 часа до 17,00 часа – в горепосочения едномесечен срок, за да прегледат книжата и подават наддавателни предложения, след внасяне на държавна такса по чл. 45 от Тарифа за ДТ, събирани от съдилищата по ГПК, по сметка на Районен съд гр. Берковица -  

                IBAN: BG54 CECB 9790 3162 2804 00, BIC: CECBBGSF

                "ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА" АД- ОФИС БЕРКОВИЦА.

 

                Преглеждането на движимата вещ - МПС може да се извърши всеки ден от 10,00 часа до 13,00 часа в посочения по-горе едномесечен срок – по местонахождение на движимата вещ – МПС - в с. Котеновци, общ. Берковица.

                За участие в наддаването предварително се внася задатък 10 % от първоначалната цена на продаваната вещ по сметка на Районен съд град Берковица –

                IBAN: BG45 CECB 9790 3362 2804 00, BIC: CECBBGSF

                "ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА" АД - ОФИС БЕРКОВИЦА.

 

                Взискателят / съделител / не внася този задатък, ако вземането му надвишава този размер.

                Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик.

                Предложенията се подават в канцеларията на държавния съдебен изпълнител, което се отразява във входящия регистър.

                Проданта приключва в края на работното време на последния ден.

                Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, както и предложения за цена под оценката са недействителни.

                Отварянето на пликовете и обявяването на постъпилите наддавателни предложения ще се извърши в 09,30 ч. на 05.07.2019 г. в сградата на Районен съд град Берковица от Държавния съдебен изпълнител - в присъствието на явилите се наддавачи. За купувач на веща - МПС се смята този наддавач, който е предложил най-висока цена. Ако най-високата цена е предложена от повече от един наддавач, купувачът се определя от държавния съдебен изпълнител чрез жребий в присъствието на явилите се наддавачи.

 

град Берковица                                                   ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ :

07.05.2019 г.                                                                                                                         /М. МАРКОВА/
Версия за печат