Главна » Публична продан » Изпълнително дело 56/2017 г.
Адрес: Гр. Берковица пл. "Йордан Радичков" № 2 Тел./факс: 0953/88817
e-mail: brs@mail.bg
Търсене в сайта
Последни актуализацииИзпълнително дело 56/2017 г.

ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ РАЙОНЕН СЪД- ГРАД БЕРКОВИЦА

 

О Б Я В Л Е Н И Е

по ИД № 56/ 2017 г. по описа на Съдебно– изпълнителна служба при Районен съд град Берковица

 

                Подписаната, М. Маркова- Държавен съдебен изпълнител при Берковския районен съд ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 08.03.2019 г. до 17,00 часа на 08.04.2019 г. включително ще се проведе в канцеларията ми в град Берковица ПЪРВА ПО РЕД ПУБЛИЧНА ПРОДАН на НЕДВИЖИМИ  ИМОТИ, находящи се в землището на с. Балювица, общ. Берковица, собственост на длъжника в производството Д*** М*** К*** от град Б***, описани с Протокол за опис на недвижими имущества от 11.05.2017 г. (актуализирана оценка от 21.01.2019 г.), а именно:

                1. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 02542.3.13 по КК и КР на с. Балювица, общ. Берковица, одобрени със Заповед № РД-18-1821 / 07.11.2018 г. на Изпълнителен директор на АГКК ; адрес на имота: с. Балювица, Берковица, местност „ОБРЕЩА",   с площ : 0,495 кв.м.;  трайно предназначение на територията : земеделска; начин на трайно ползване : нива; категория на земята при неполивни условия: шеста; пета; при граници и съседи на имота: ПИ с идентификатори : 02542.3.14, 02542.9.35, 02542.3.12, 02542.3.11 -  при първоначална цена,  от която да започне наддаването : 260,00 лв. (Двеста шестдесет лева).

                2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 02542.5.17 по КК и КР на с. Балювица, общ. Берковица, одобрени със Заповед № РД-18-1821 / 07.11.2018 г. на Изпълнителен директор на АГКК ; адрес на имота: с. Балювица, Берковица,местност „РАГЛЬОВИЦА", с площ от 999 кв.м.; трайно предназначение на територията : земеделска; начин на трайно ползване- нива; категория на земята при неполивни условия: пета; при граници и съседи на имота: ПИ с идентификатори : 02542.5.29, 02542.5.18, 02542.5.14, 02542.5.16 - при първоначална цена,  от която да започне наддаването : 244,00 лв. (Двеста четиридесет и четири лева).

                3. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 02542.2.25 по КК и КР на с. Балювица, общ. Берковица, одобрени със Заповед № РД-18-1821 / 07.11.2018 г. на Изпълнителен директор на АГКК ; адрес на имота: с. Балювица, Берковица, местност „ЛИЦЕТО", с площ от 500 кв.м.; трайно предназначение на територията : земеделска; начин на трайно ползване- нива; категория на земята при неполивни условия: трета; при граници и съседи на имота: ПИ с идентификатори : 02542.2.26,  02542.2.22, 02542.2.51, 0254.2.47 - при първоначална цена,  от която да започне наддаването: 192,00 лв. (Сто деветдесет и два лева).

                4. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 02542.7.24 по КК и КР на с. Балювица, общ. Берковица, одобрени със Заповед № РД-18-1821 / 07.11.2018 г. на Изпълнителен директор на АГКК ; адрес на имота: с. Балювица, Берковица, местност „МАНЧОВОТО", с площ от 1000 кв.м.; трайно предназначение на територията : земеделска; начин на трайно ползване- нива; категория на земята при неполивни условия: шеста; при граници и съседи на имота: ПИ с идентификатори : 02542.7.23, 02542.7.54, 02542.7.22 - при първоначална цена,  от която да започне наддаването : 520,00 лв. (Петстотин и двадесет лева).

                5. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 02542.5.10 по КК и КР на с. Балювица, общ. Берковица, одобрени със Заповед № РД-18-1821 / 07.11.2018 г. на Изпълнителен директор на АГКК ; адрес на имота: с. Балювица, Берковица, местност „РАГЛЬОВИЦА", с площ 1000 кв.м.;  трайно предназначение на територията : земеделска; начин на трайно ползване- нива; категория на земята при неполивни условия: пета; при граници и съседи на имота: ПИ с идентификатори : 02542.5.9, 0254.5.9, 0254.5.13, 0254.5.11, 0254.7.52 - при първоначална цена,  от която да започне наддаването : 288,00 лв. (Двеста осемдесет и осем лева).

                Тежести възбрана с ДВВХР № 293/ 23.03.2017 г., наложена от Държавен съдебен изпълнител при Районен съд град Берковица по изпълнителното дело.

                Желаещите да участват в наддаването могат да се явят в деловодството на Държавния съдебен изпълнител всеки работен ден от 8,30 часа до 17,00 часа– в горепосочения едномесечен срок, за да прегледат книжата и подават наддавателни предложения, след внасяне на държавна такса по чл. 45 от Тарифа за ДТ, събирани от съдилищата по ГПК, по сметка на Районен съд гр. Берковица

                IBAN:  BG 54 CECB 9790 3162 2804 00, BIC:  CECBBGSF

                "ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА" АД- ОФИС БЕРКОВИЦА.

                Преглеждането на недвижимите имоте може да се извърши всеки ден в посочения по-горе едномесечен срок– по местонахождение на имотите– в с. Балювица, общ. Берковица.

                За участие в наддаването предварително се внася задатък 10 % от първоначалната цена на продаваният имот по сметка на Районен съд град Берковица –

                IBAN:  BG 45 CECB 9790 3362 2804 00,  BIC:  CECBBGSF

                "ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА" АД - ОФИС БЕРКОВИЦА.

                Взискателят /съделител/ не внася тоя задатък, ако вземането му надвишава този размер.

                Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик.

                Предложенията се подават в канцеларията на държавния съдебен изпълнител, което се отразява във входящия регистър.

                Проданта приключва в края на работното време на последния ден.

                Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, както и предложения за цена под оценката са недействителни.

                Отварянето на пликовете и обявяването на постъпилите наддавателни предложения ще се извърши в 10,00 ч. на 09.04.2019 г. в сградата на Районен съд град Берковица от Държавния съдебен изпълнител- в присъствието на явилите се наддавачи.

                При обявяването на купувач явилите се наддавачи могат да предлагат УСТНО цена по-висока с размера на един задатък от най-високото писмено наддавателно предложение /чл. 492, ал.2 от ГПК/.

Обявеният за купувач е длъжен в едноседмичен срок от приключване на проданта да внесе предложената от него цена, като приспадне внесения задатък.

 

град Берковица                                                                       ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ:

11.02.2019 г.                                                                                                                           /М. МАРКОВА/
Версия за печат