Главна » Публична продан » Изпълнително дело 331 /2017 г.
Адрес: Гр. Берковица пл. "Йордан Радичков" № 2 Тел./факс: 0953/88817
e-mail: brs@mail.bg
Търсене в сайта
Последни актуализацииИзпълнително дело 331 /2017 г.

ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ РАЙОНЕН СЪД- ГРАД БЕРКОВИЦА

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

по ИД № 331 / 2017 г. по описа на Съдебно– изпълнителна служба при Районен съд град Берковица

 

                Подписаната, М. Маркова - Държавен съдебен изпълнител при Берковския районен съд ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 01.03.2019 г. до 17,00 часа на 01.04.2019 г. включително ще се проведе в канцеларията ми в град Берковица ПЪРВА ПО РЕД ПУБЛИЧНА ПРОДАН на НЕДВИЖИМИ ИМУЩЕСТВА, находящи се град Берковица, собственост на длъжниците в производството - ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ, с ЕГН *** и АЛБЕНА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА, с ЕГН *** и двамата град ***, описани с Протокол за опис на недвижими имущества от 19.12.2018 г., а именно:

                ПИ № 03928.507.130 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Берковица, одобрени със Заповед № РД-300-5-93/24.10.2003 г. на Изпълнителен директор на АК, със стар идентификатор : парцел ХХІІІ, пл. № 1122 от квартал 94, с административен адрес на имота : ул. „Генерал Скобелев” № 30, с площ : 515 кв.м. вид територия : урбанизирана, ниско застрояване /до 10м/, при граници и съседи на имота : ПИ № 03928.507.130, ПИ № 03928.507.418, ПИ № 03928.507.134, ПИ № 03928.507.129, ПИ № 03928.507.131; заедно с всички подобрения и приращения в и към гореописания поземлен имот - при първоначална цена, от която да започне наддаването : 10 068 лв. (Десет хиляди шестдесет и осем лева) - без ДДС.

                Тежести върху имотите: ДОГОВОРНА ИПОТЕКА Дв.Вх.Рег. № 129/14.02.2008 г., Акт № 14, том I, вписана в Служба по вписвания-Берковица, подновена Дв.Вх.Рег. № 157 / 07.02.2018 г., Акт № 15, том І в Служба по вписвания – Берковица – в полза на „ОББ” АД – София, ЕИК 000694959; ВЪЗБРАНА Дв.Вх.Рег. № 1569 / 22.12.2017 г., Акт № 105, том І, вписана в Служба по вписвания – Берковица– наложена от съдебния изпълнител в настоящото производство в полза на взискателя – „ОББ” АД – София, ЕИК 000694959;

                Желаещите да участват в наддаването могат да се явят в деловодството на Държавния съдебен изпълнител всеки работен ден от 8,30 часа до 17,00 часа – в горепосочения едномесечен срок, за да прегледат книжата и подават наддавателни предложения, след внасяне на държавна такса по чл. 45 от Тарифа за ДТ, събирани от съдилищата по ГПК, по сметка на Районен съд гр. Берковица

                IBAN: BG 54 CECB 9790 3162 2804 00, BIC: CECBBGSF

                "ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА" АД- ОФИС БЕРКОВИЦА.

                Преглеждането на недвижимите имоти може да се извърши всеки понеделник, сряда и петък в посочения по-горе едномесечен срок от 10, 00 ч. до 16,00 ч. – по местонахождение на имотите – в град Берковица.

                За участие в наддаването предварително се внася задатък 10 % от първоначалната цена на продаваният имот по сметка на Районен съд град Берковица –

                IBAN: BG 45 CECB 9790 3362 2804 00, BIC: CECBBGSF

                "ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА" АД - ОФИС БЕРКОВИЦА.

                Взискателят /съделител/ не внася тоя задатък, ако вземането му надвишава този размер.

                Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик.

                Предложенията се подават в канцеларията на държавния съдебен изпълнител, което се отразява във входящия регистър.

                Проданта приключва в края на работното време на последния ден.

                Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, както и предложения за цена под оценката са недействителни.

                За всички преводи на суми над 30 000 лева, съобразно Закона за мерките срещу изпирането на пари следва да се подаде декларация както следва: За физически лица - Декларация по чл. 4 ал.7 и чл.6, ал.5, т.З ЗМИП за произход на средствата. За юридически лица - Декларация по чл. 6 ал.2 ЗМИП за действителен собственик.

                Отварянето на пликовете и обявяването на постъпилите наддавателни предложения ще се извърши в 10,00 ч. на 02.04.2019 г. в сградата на Районен съд град Берковица от Държавния съдебен изпълнител- в присъствието на явилите се наддавачи.

                При обявяването на купувач явилите се наддавачи могат да предлагат УСТНО цена по-висока с размера на един задатък от най-високото писмено наддавателно предложение /чл. 492, ал.2 от ГПК/.

                Обявеният за купувач е длъжен в едноседмичен срок от приключване на проданта да внесе предложената от него цена, като приспадне внесения задатък.

 

град Берковица                                                       ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ:

04.02.2018 г.                                                                                                                           /М. МАРКОВА/
Версия за печат