Главна » Публична продан » Изпълнително дело 123/2017 г.
Адрес: Гр. Берковица пл. "Йордан Радичков" № 2 Тел./факс: 0953/88817
e-mail: brs@mail.bg
Търсене в сайта
Последни актуализацииИзпълнително дело 123/2017 г.

ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ РАЙОНЕН СЪД- ГРАД БЕРКОВИЦА

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

по ИД № 123 / 2017 г. по описа на Съдебно– изпълнителна служба при Районен съд град Берковица

 

                Подписаната, М. Маркова - Държавен съдебен изпълнител при Берковския районен съд ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 28.12.2018 г. до 17,00 часа на 28.01.2019 г. включително ще се проведе в канцеларията ми в град Берковица ПЪРВА ПО РЕД ПУБЛИЧНА ПРОДАН на НЕДВИЖИМИ  ИМУЩЕСТВА, находящи се град Берковица, собственост на длъжника в производството „БЕРКЛЕНД” ООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: град ***, бул. *** № *, бл. *, сградата на ***, офис *, описани с Протокол за опис на недвижими имущества от 04.10.2018 г., а именно:

                ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с  идентификатор 03928.191.4  по КК и КР на град Берковица, одобрени със Заповед № РД-18-84/09.09.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК; с адрес на поземления имот: град Берковица, м. Раковица, вид територия: урбанизирана, предназначение: за база за селскостопанска и горска техника; площ: 62144 кв.м.; стар идентификатор: 479; при граници на поземления имот: ПИ с идентификатори: 03928.191.11, 03928.191.1, 03928.191.2, 03928.191.3, 03928.191.5, 03928.191.7 и ул. Александровска, ВЕДНО с находящите се в поземления имот: СГРАДА с идентификатор 03928.191.4.1 с предназначение: Селскостопанска сграда, брой етажи: 1, застроена площ: 699 кв.м.; СГРАДА с идентификатор 03928.191.4.2 с предназначение: хангар, депо, гараж, брой етажи: 1, застроена площ: 269 кв.м.; СГРАДА с идентификатор 03928.191.4.3 с предназначение: Селскостопанска сграда, брой етажи: 3, застроена площ: 208 кв.м.; СГРАДА с идентификатор 03928.191.4.4 с предназначение: Селскостопанска сграда, брой етажи: 1, застроена площ: 130 кв.м.; СГРАДА с идентификатор 03928.191.4.5 с предназначение: хангар, депо, гараж, брой етажи: 1, застроена площ: 130 кв.м.;СГРАДА с идентификатор 03928.191.4.6 с предназначение:  Селскостопанска сграда, брой етажи: 1, застроена площ: 210 кв.м.;СГРАДА с идентификатор 03928.191.4.7 с предназначение: хангар, депо, гараж, брой етажи: 1, застроена площ: 737 кв.м.; СГРАДА с идентификатор 03928.191.4.8 с предназначение:  Селскостопанска сграда, брой етажи: 1, застроена площ: 83 кв.м.;СГРАДА с идентификатор 03928.191.4.9 с предназначение:  Селскостопанска сграда, брой етажи: 2, застроена площ: 146 кв.м.; СГРАДА с идентификатор 03928.191.4.10 с предназначение: сграда за енергопроизводство, брой етажи: 1, застроена площ: 10 кв.м.; СГРАДА с идентификатор 03928.191.4.11 с предназначение: промишлена сграда, брой етажи: 1, застроена площ: 27 кв.м. - при първоначална цена, от която да започне наддаването : 499 671, 20 лв. (Четиристотин деветдесет и девет хиляди шестстотин седемдесет и един лева и двадесет стотинки), от които: 397 529, 60 лева – за поземления имот и 102 141, 60 лева – за сградите - без ДДС.

                Тежести върху имотите: ВЪЗБРАНА Дв.Вх.Рег. № 360/03.04.2018 г., Акт № 42, том I, вписана в Служба по вписвания-Берковица-наложена от съдебния изпълнител в настоящото производство в полза на взискателя ОБЩИНА - БЕРКОВИЦА, ЕИК 000320559;

                Установени към момента на възбраната ограничени вещни права върху имота, вписани искови молби, възбрани и договори за наем: няма.

                Желаещите да участват в наддаването могат да се явят в деловодството на Държавния съдебен изпълнител всеки работен ден от 8,30 часа до 17,00 часа – в горепосочения едномесечен срок, за да прегледат книжата и подават наддавателни предложения, след внасяне на държавна такса по чл. 45 от Тарифа за ДТ, събирани от съдилищата по ГПК, по сметка на Районен съд гр. Берковица

                IBAN:  BG 54 CECB 9790 3162 2804 00 , BIC:  CECBBGSF

                "ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА" АД- ОФИС БЕРКОВИЦА.

                Преглеждането на недвижимите имоти може да се извърши всеки понеделник, сряда и петък в посочения по-горе едномесечен срок от 12, 00 ч. до 15,00 ч. – по местонахождение на имотите – в град Берковица.

                За участие в наддаването предварително се внася задатък 10 % от първоначалната цена на продаваният имот по сметка на Районен съд град Берковица –

                IBAN:  BG 45 CECB 9790 3362 2804 00 ,  BIC:  CECBBGSF

                "ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА" АД - ОФИС БЕРКОВИЦА.

                Взискателят /съделител/ не внася тоя задатък, ако вземането му надвишава този размер.

                Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик.

                Предложенията се подават в канцеларията на държавния съдебен изпълнител, което се отразява във входящия регистър.

                Проданта приключва в края на работното време на последния ден.

                Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, както и предложения за цена под оценката са недействителни.

                За всички преводи на суми над 30 000 лева, съобразно Закона за мерките срещу изпирането на пари следва да се подаде декларация както следва: За физически лица - Декларация по чл. 4 ал.7 и чл.6, ал.5, т.З ЗМИП за произход на средствата. За юридически лица - Декларация по чл. 6 ал.2 ЗМИП за действителен собственик.

                Отварянето на пликовете и обявяването на постъпилите наддавателни предложения ще се извърши в 10,00 ч. на 29.01.2019 г. в сградата на Районен съд град Берковица от Държавния съдебен изпълнител- в присъствието на явилите се наддавачи.

                При обявяването на купувач явилите се наддавачи могат да предлагат УСТНО цена по-висока с размера на един задатък от най-високото писмено наддавателно предложение /чл. 492, ал.2 от ГПК/.

                Обявеният за купувач е длъжен в едноседмичен срок от приключване на проданта да внесе предложената от него цена, като приспадне внесения задатък.

 

 

град Берковица                                                       ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ:

15.11.2018 г.                                                                                                                                 /М. МАРКОВА/
Версия за печат