Главна » Публична продан » Изпълнително дело 112/2018 г.
Адрес: Гр. Берковица пл. "Йордан Радичков" № 2 Тел./факс: 0953/88817
e-mail: brs@mail.bg
Търсене в сайта
Последни актуализацииИзпълнително дело 112/2018 г.

ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ РАЙОНЕН СЪД- ГРАД БЕРКОВИЦА

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

по ИД № 112/ 2018 г. по описа на Съдебно– изпълнителна служба при Районен съд град Берковица

 

                Подписаната, М. Маркова - Държавен съдебен изпълнител при Берковския районен съд ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 14.01.2019 г. до 17,00 часа на 14.02.2019 г. включително ще се проведе в канцеларията ми в град Берковица ПЪРВА ПО РЕД ПУБЛИЧНА ПРОДАН на НЕДВИЖИМ ИМОТ, находящ се в с. Горно Озирово, общ. Вършец, собственост на: Ц. М. А. от град М.; П. А. А. от град М.; М. А. А. от град М.; П. П. А. М. от град М. – наследници на М. И. Т. б.ж. на град М.; В.Т.К. от град В.; В. С. К. от град С. - наследник на Н. Т. К. б.ж. на град В., който имот е описан с Протокол за опис на недвижими имущества от 17.05.2018 г., а именно:

                УПИ/ПАРЦЕЛ VІ /шести/ в квартал 41 /четиридесет и първи/, пл. № 280 /двеста и осемдесет/ по плана на с. Горно Озирово, общ. Вършец от около 850 /осемстотин и петдесет/ квадратни метра, при съседи: улица, Георги Янкулов, Георги Ив. Конски и търговски дом, ВЕДНО с КЪЩА, представляваща двуетажна еднофамилна жилищна сграда, със ЗП – 72 /седемдесет и два/ кв.м., РЗП – 144 / сто четиридесет и четири/ кв.м., мазе – под част от къщата – с площ 44 /четиридесет и четири/ кв.м. и СЕЛСКОСТОПАНСКА ПОСТРОЙКА със ЗП – 24 /двадесет и четири/ кв.м., от които навес – 12 /дванадесет/ кв.м. - при първоначална цена, от която да започне наддаването, определена на основание чл. 485, ал. 4 ГПК: 6 677,60 лева /Шест хиляди шестстотин седемдесет и седем лева и шестдесет стотинки/- БЕЗ НАЧИСЛЕН ДДС.

                За обезпечаване вземането на страните: Ц.М.А., П.А.А., М.А.А., П. П. А. М., В.Т.К., В. С. К. е вписана възбрана Вх.Рег. № 261 / 12.03.2018 г., акт № 36, том І на Служба по вписвания- Берковица.

                Установени към момента на възбраната ограничени вещни права върху имота, вписани искови молби, възбрани и договори за наем: НЯМА

                Желаещите да участват в наддаването могат да се явят в деловодството на Държавния съдебен изпълнител всеки работен ден от 8,30 часа до 17,00 часа – в горепосочения едномесечен срок, за да прегледат книжата и подават наддавателни предложения, след внасяне на държавна такса по чл. 45 от Тарифа за ДТ, събирани от съдилищата по ГПК, по сметка на Районен съд гр. Берковица

                IBAN: BG 54 CECB 9790 3162 2804 00, BIC: CECBBGSF

                "ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА" АД- ОФИС БЕРКОВИЦА.

                Преглеждането на недвижимия имот може да се извърши всеки понеделник, сряда и петък от 12,00 ч. до 15,00 ч. - в посочения по-горе едномесечен срок – по местонахождение на имота – в с. Горно Озирово, общ. Вършец.

                За участие в наддаването предварително се внася задатък 10 % от първоначалната цена на продаваният имот по сметка на Районен съд град Берковица –

                IBAN: BG 45 CECB 9790 3362 2804 00, BIC: CECBBGSF

                "ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА" АД- ОФИС БЕРКОВИЦА.

                Взискателят /съделител/ не внася тоя задатък, ако вземането му надвишава този размер.

                Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик.

                Предложенията се подават в канцеларията на държавния съдебен изпълнител, което се отразява във входящия регистър.

                Проданта приключва в края на работното време на последния ден.

                Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, както и предложения за цена под оценката са недействителни.

                Отварянето на пликовете и обявяването на постъпилите наддавателни предложения ще се извърши в 10,00 ч. на 15.02.2019 г. в сградата на Районен съд град Берковица от Държавния съдебен изпълнител- в присъствието на явилите се наддавачи.

                При обявяването на купувач явилите се наддавачи могат да предлагат УСТНО цена по-висока с размера на един задатък от най-високото писмено наддавателно предложение /чл. 492, ал.2 от ГПК/.

                Обявеният за купувач е длъжен в едноседмичен срок от приключване на проданта да внесе предложената от него цена, като приспадне внесения задатък.

 

 

град Берковица                                                                   ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ:

09.12.2018 г.                                                                                                                                                /М. МАРКОВА/
Версия за печат