Главна » Публична продан » Изпълнително дело 237/2016 г.
Адрес: Гр. Берковица пл. "Йордан Радичков" № 2 Тел./факс: 0953/88817
e-mail: brs@mail.bg
Търсене в сайта
Последни актуализацииИзпълнително дело 237/2016 г.

ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ РАЙОНЕН СЪД- ГРАД БЕРКОВИЦА

 

О Б Я В Л Е Н И Е

по ИД № 237 / 2016 г. по описа на Съдебно– изпълнителна служба при Районен съд град Берковица

 

                Подписаната, М. Маркова - Държавен съдебен изпълнител при Берковския районен съд ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 19.11.2018 г. до 17,00 часа на 19.12.2018 г. включително ще се проведе в канцеларията ми в град Берковица ПЪРВА ПО РЕД ПУБЛИЧНА ПРОДАН на НЕДВИЖИМИ ИМУЩЕСТВА, находящи се в град Берковица, собственост на длъжника в производството „Н.В.В.- 2015” ООД - Берковица, ЕИК ********, със седалище и адрес на управление: град *****, р-н ****, ж.к. ***, бл. **, вх. *, описани с Протокол за опис на недвижими имущества от 30.05.2018 г., а именно:

                ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 000681 /шестстотин осемдесет и първи/ по плана на землището на с. Мездрея, общ.Берковица, в местността „Тутмата”, целият от 1380 /хиляда триста и осемдесет/ кв.м., ВЕДНО с находящата се в имота МАСИВНА СГРАДА, със застроена площ от 434 / четиристотин тридесет и четири / кв.м. и представлява ХЛАДИЛНИК, ведно със всички подобрения и насаждения в имота; при съседи на поземления имот : земи по чл. 19 ЗСПЗЗ и „МТК ИНВЕСТ” ЕООД, ЕИК 131401394 - за обезпечаване на вземането на ОБЩИНА БЕРКОВИЦА, ЕИК 000320559, съгласно Акт за установяване на задължения по чл. 107, ал. 3 ДОПК № 16-1/08.01.2016 г., издаден от Пламен Петков– орган по приходите в Дирекция „Местни данъци и такси” при община Берковица, влязъл в законна сила на 23.11.2016 г., което задължение към 28.02.2018 г. е в размер на 2028,50 и дължимите от длъжника държавни такси в полза на Районен съд – Берковица – 216,34 лева - при първоначална цена, от която да започне наддаването : 76 212, 80 лв. (Седемдесет и шест хиляди двеста и дванадесет лева и осемдесет стотинки)- без ДДС.

                Тежести върху имотите: ВЪЗБРАНА Дв.Вх.Рег. № 233/01.03.2018 г., Акт № 29, том I, вписана в Служба по вписвания-Берковица-наложена от съдебния изпълнител в настоящото производство в полза на взискателя ОБЩИНА - БЕРКОВИЦА, ЕИК 000320559;

                Желаещите да участват в наддаването могат да се явят в деловодството на Държавния съдебен изпълнител всеки работен ден от 8,30 часа до 17,00 часа – в горепосочения едномесечен срок, за да прегледат книжата и подават наддавателни предложения, след внасяне на държавна такса по чл. 45 от Тарифа за ДТ, събирани от съдилищата по ГПК, по сметка на Районен съд гр. Берковица

                IBAN: BG 54 CECB 9790 3162 2804 00 , BIC: CECBBGSF

                "ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА" АД- ОФИС БЕРКОВИЦА.

                Преглеждането на недвижимите имоти може да се извърши всеки понеделник, сряда и петък в посочения по-горе едномесечен срок от 12, 00 ч. до 15,00 ч. – по местонахождение на имотите – в град Берковица.

                За участие в наддаването предварително се внася задатък 10 % от първоначалната цена на продаваният имот по сметка на Районен съд град Берковица –

                IBAN: BG 45 CECB 9790 3362 2804 00 , BIC: CECBBGSF

                "ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА" АД - ОФИС БЕРКОВИЦА.

                Взискателят /съделител/ не внася тоя задатък, ако вземането му надвишава този размер.

                Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик.

                Предложенията се подават в канцеларията на държавния съдебен изпълнител, което се отразява във входящия регистър.

                Проданта приключва в края на работното време на последния ден.

                Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, както и предложения за цена под оценката са недействителни.

                За всички преводи на суми над 30 000 лева, съобразно Закона за мерките срещу изпирането на пари следва да се подаде декларация както следва: За физически лица - Декларация по чл. 4 ал.7 и чл.6, ал.5, т.З ЗМИП за произход на средствата. За юридически лица - Декларация по чл. 6 ал.2 ЗМИП за действителен собственик.

                Отварянето на пликовете и обявяването на постъпилите наддавателни предложения ще се извърши в 10,00 ч. на 20.12.2018 г. в сградата на Районен съд град Берковица от Държавния съдебен изпълнител- в присъствието на явилите се наддавачи.

                При обявяването на купувач явилите се наддавачи могат да предлагат УСТНО цена по-висока с размера на един задатък от най-високото писмено наддавателно предложение /чл. 492, ал.2 от ГПК/.

                Обявеният за купувач е длъжен в едноседмичен срок от приключване на проданта да внесе предложената от него цена, като приспадне внесения задатък.

 

град Берковица                                                       ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ:

16.10.2018 г.                                                                                                                                   /М. МАРКОВА/
Версия за печат