Главна » Публична продан » Изпълнително дело 111/2012 г.
Адрес: Гр. Берковица пл. "Йордан Радичков" № 2 Тел./факс: 0953/88817
e-mail: brs@mail.bg
Търсене в сайта
Последни актуализацииИзпълнително дело 111/2012 г.

ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ РАЙОНЕН СЪД- ГРАД БЕРКОВИЦА

 

О Б Я В Л Е Н И Е

изпълнително дело № 111/ 2012 година по описа на Съдебно– изпълнителна служба при Районен съд град Берковица.

 

                Подписаната, М. Маркова- Държавен съдебен изпълнител при Берковския районен съд ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 10.09.2018 г. до 17,00 часа на 11.10.2018 г. включително ще се проведе в канцеларията ми в град Берковица ВТОРА ПО РЕД ПУБЛИЧНА ПРОДАН на движими вещи, собственост на длъжника в производството ЕТ „ВИДИРА– ПЕТЪР ПЕТРОВ” - в несъстоятелност, ЕИК 020679199, представляван от Петър Славов Петров, със седалище и адрес на управление: град Костинброд 2230, ул. Александър Стамболийски № 64, описани с Протокол за опис на движимо имущество от 20.11.2013 г. (актуализирана цена 15.01.2018 г.), а именно:

                1. Машина CINCINATI– MILACRON “CM-55”, сериен /заводски/ № 15823/ 10, произведена: 1985 г., производител: Австрия работи /по данни на длъжника/– при начална цена, от която да започне наддаването за веща: 4 750, 56 лева /Четири хиляди седемстотин и петдесет лева и петдесет и шест стотинки - без ДДС;

                2. Машина CINCINATI– MILACRON “CM-55”, сериен /заводски/ № 15824/ 10, произведена: 1985 г., производител: Австрия не работи /по данни на длъжника/– при начална цена, от която да започне наддаването за веща: 3 238, 56 лева /Три хиляди двеста тридесет и осем лева и петдесет и шест стотинки/- без ДДС;

                3. Машина CINCINATI– MILACRON “CM-55”, сериен /заводски/ № 15822/ 10, произведена: 1985 г., производител: Австрия не работи /по данни на длъжника/– при начална цена, от която да започне наддаването за веща: 3 238, 56 лева /Три хиляди двеста тридесет и осем лева и петдесет и шест стотинки/- без ДДС;

                4. Машина CINCINATI– MILACRON “CM-55”, сериен /заводски/ № 15821/ 10, произведена: 1984 г., производител: Австрия не работи /по данни на длъжника/– при начална цена, от която да започне наддаването за веща: 3 238, 56 лева /Три хиляди двеста тридесет и осем лева и петдесет и шест стотинки/- без ДДС;

                5. Машина CINCINATI– MILACRON “CM-55”, сериен /заводски/ № 15826/ 10, произведена: 1984 г., производител: Австрия не работи /по данни на длъжника/– при начална цена, от която да започне наддаването за веща: 3 238, 56 лева /Три хиляди двеста тридесет и осем лева и петдесет и шест стотинки/- без ДДС;

                6. Машина CINCINATI– MILACRON “CM-55”, сериен /заводски/ № 15825/ 10, произведена: 1985 г., производител: Австрия работи /по данни на длъжника/– при начална цена, от която да започне наддаването за веща: 4 750, 56 лева /Четири хиляди седемстотин и петдесет лева и петдесет и шест стотинки - без ДДС;

               Желаещите да участват в наддаването могат да се явят в деловодството на Държавния съдебен изпълнител всеки работен ден от 8,30 часа до 17,00 часа – в горепосочения едномесечен срок, за да прегледат книжата и подават наддавателни предложения, след внасяне на държавна такса по чл. 45 от Тарифа за ДТ, събирани от съдилищата по ГПК, по сметка на Районен съд гр. Берковица

               IBAN: BG54 CECB 9790 3162 2804 00, BIC: CECBBGSF

               "ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА" АД- ОФИС БЕРКОВИЦА.

                Преглеждането на движимите вещи може да се извърши всеки понеделник, сряда и четвъртък от 10,00 часа до 13,00 часа в посочения по-горе едномесечен срок – по местонахождение на движимите вещи - в град Берковица, ул. „Антон Страшимиров” № 1.

                За участие в наддаването предварително се внася задатък 10 % от първоначалната цена на продаваната вещ по сметка на Районен съд град Берковица –

                IBAN: BG45 CECB 9790 3362 2804 00, BIC: CECBBGSF

                "ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА" АД- ОФИС БЕРКОВИЦА.

                Взискателят /съделител/ не внася този задатък, ако вземането му надвишава този размер.

                Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик.

                Предложенията се подават в канцеларията на държавния съдебен изпълнител, което се отразява във входящия регистър.

                Проданта приключва в края на работното време на последния ден.

                Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, както и предложения за цена под оценката са недействителни.

                Отварянето на пликовете и обявяването на постъпилите наддавателни предложения ще се извърши в 10,00 ч. на 12.10.2018 г. в сградата на Районен съд град Берковица от Държавния съдебен изпълнител - в присъствието на явилите се наддавачи. За купувач на движимите вещи се смята този наддавач, който е предложил най-висока цена. Ако най-високата цена е предложена от повече от един наддавач, купувачът се определя от държавния съдебен изпълнител чрез жребий в присъствието на явилите се наддавачи.

 

град Берковица                                           ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ:

16.05.2018 г.                                                                                                                              / М. МАРКОВА /
Версия за печат