Главна » Публична продан » Изпълнително дело 207/2017 г.
Адрес: Гр. Берковица пл. "Йордан Радичков" № 2 Тел./факс: 0953/88817
e-mail: brs@mail.bg
Търсене в сайта
Последни актуализацииИзпълнително дело 207/2017 г.

ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ РАЙОНЕН СЪД- ГРАД БЕРКОВИЦА

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

по ИД № 207 / 2017 г. по описа на Съдебно– изпълнителна служба при Районен съд град Берковица

 

                Подписаната, М. Маркова- Държавен съдебен изпълнител при Берковския районен съд ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 14.05.2018 г. до 17,00 часа на 14.06.2018 г. включително ще се проведе в канцеларията ми в град Берковица ПЪРВА ПО РЕД ПУБЛИЧНА ПРОДАН на НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, находящи се в землището на град Вършец, собственост на длъжника в производството „ЕЛЕКТРА 07” ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: ***, описани с Протокол за опис на недвижими имущества от 24.01.2018 г., а именно:

                1. Поземлен имот с идентификатор 12961.25.13 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Вършец, одобрени със Заповед РД-18-74/24.06.2008 г.на Изпълнителния директор на АГКК, находящ се в землището на гр.Вършец, местност „Плуго", с площ от 4644 кв.м.; начин на трайно ползване: Ливада VII категория, стар номер: 25.13, при съседи: 12961.25.31, 12961.25.30,12961.25.14, 12961.25.707 и 12961.25.12 – при първоначална цена, от която да започне наддаването: 1092,80 лв. (Хиляда деветдесет и два лева и осемдесет стотинки)- БЕЗ НАЧИСЛЕН ДДС.

                2. Поземлен имот с идентификатор 12961.25.14 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Вършец, одобрени със Заповед РД-18-74/24.06.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, находящ се в землището на гр.Вършец, местност „Плуго", с площ от 2022 кв.м.; начин на трайно ползване: Ливада VII категория, стар номер 25.14, при съседи: 12961.25.13,12961.25.30,12961.25.15 и 12961.25.707 - при първоначална цена, от която да започне наддаването: 476,00 лв. (Четиристотин седемдесет и шест лева)- БЕЗ НАЧИСЛЕН ДДС.

                3. Поземлен имот с идентификатор 12961.12.46 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Вършец, одобрени със Заповед РД-18-74/24.06.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, находящ се в землището на гр.Вършец, местност „Плуго", с площ от 1616 кв.м.,начин на трайно ползване: Ливада VI категория; стар номер: 12.46, при съседи: 12961.12.45,12961.12.38,12961.12.37 и 12961.25.707 - при първоначална цена, от която да започне наддаването: 380,00 лв. (Триста и осемдесет лева)- БЕЗ НАЧИСЛЕН ДДС.

                4.Поземлен имот с идентификатор 12961.25.31 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Вършец, одобрени със Заповед РД-18-74/24.06.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, находящ се в землището на гр.Вършец, местност „Стаковица", с площ от 15814 кв.м.,начин на трайно ползване: Ливада V категория ; стар номер: 12.31 при съседи: 12961.25.51, 12961.25.30, 12961.25.13, 12961.25.12, 12961.25.52, 12961.25.708- при първоначална цена, от която да започне наддаването: 5580,00 лв. (Пет хиляди петстотин и осемдесет лева)- БЕЗ НАЧИСЛЕН ДДС.

                5. Поземлен имот с идентификатор 12961.25.12 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Вършец, одобрени със Заповед РД-18-74/24.06.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, находящ се в землището на гр.Вършец,местност „Плуго”, площ от 10389 кв.м.; начин на трайно ползване: Ливада VII категория,стар №:25.12, при съседи:12961.25.708, 12961.25.32, 12961.25.31, 12961.25.13, 12961.25.707, 12961.25.7. - при първоначална цена, от която да започне наддаването: 2443,20 лв. (Две хиляди четиристотин четиридесет и три лева и двадесет стотинки)- БЕЗ НАЧИСЛЕН ДДС.

                Тежести ВЪЗБРАНИ Дв.Вх.Рег. №№ 2022, 0223, 2024 и 2025/14.12.2013 г., Актове №№ № 114, 115, 116 и 117, том І на Служба по вписванията – Берковица.- за обезпечаване вземането на взискателя по изпълнителното дело.

                Желаещите да участват в наддаването могат да се явят в деловодството на Държавния съдебен изпълнител всеки работен ден от 8,30 часа до 17,00 часа– в горепосочения едномесечен срок, за да прегледат книжата и подават наддавателни предложения, след внасяне на държавна такса по чл. 45 от Тарифа за ДТ, събирани от съдилищата по ГПК, по сметка на Районен съд гр. Берковица

                IBAN: BG 54 CECB 9790 3162 2804 00, BIC: CECBBGSF

                "ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА" АД- ОФИС БЕРКОВИЦА.

                Преглеждането на недвижимите имоти може да се извърши всеки ден в посочения по-горе едномесечен срок– по местонахождение на имотите– в землището на град Вършец.

За участие в наддаването предварително се внася задатък 10 % от първоначалната цена на продаваният имот по сметка на Районен съд град Берковица –

                IBAN: BG 45 CECB 9790 3362 2804 00, BIC: CECBBGSF

                "ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА" АД - ОФИС БЕРКОВИЦА.

                Взискателят /съделител/ не внася тоя задатък, ако вземането му надвишава този размер.

                Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик.

                Предложенията се подават в канцеларията на държавния съдебен изпълнител, което се отразява във входящия регистър.

                Проданта приключва в края на работното време на последния ден.

                Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, както и предложения за цена под оценката са недействителни.

                Отварянето на пликовете и обявяването на постъпилите наддавателни предложения ще се извърши в 10,00 ч. на 15.06.2018 г. в сградата на Районен съд град Берковица от Държавния съдебен изпълнител- в присъствието на явилите се наддавачи.

                При обявяването на купувач явилите се наддавачи могат да предлагат УСТНО цена по-висока с размера на един задатък от най-високото писмено наддавателно предложение /чл. 492, ал.2 от ГПК/.

                Обявеният за купувач е длъжен в едноседмичен срок от приключване на проданта да внесе предложената от него цена, като приспадне внесения задатък.

 

град Берковица                                                                   ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ:

26.03.2018 г.                                                                                                                                                /М. МАРКОВА/
Версия за печат