Главна » Публична продан » Изпълнително дело 97/2012 г.
Адрес: Гр. Берковица пл. "Йордан Радичков" № 2 Тел./факс: 0953/88817
e-mail: brs@mail.bg
Търсене в сайта
Последни актуализацииИзпълнително дело 97/2012 г.

ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ РАЙОНЕН СЪД- ГРАД БЕРКОВИЦА

 

О Б Я В Л Е Н И Е

по ИД № 97/ 2012 г. по описа на Съдебно– изпълнителна служба при Районен съд град Берковица

 

                Подписаната, М. Маркова- Държавен съдебен изпълнител при Берковския районен съд, ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 10.04.2018 г. до 17,00 часа на 10.05.2018 г. включително ще се проведе в канцеларията ми в град Берковица ПЪРВА ПО РЕД ПУБЛИЧНА ПРОДАН на НЕДВИЖИМ ИМОТ, находящ се в град Берковица, собственост на длъжника в производството Е. В.П. от град *, бул. * **, вх. *, ет. *, ап. *- описан с Протокол за опис на недвижими имущества от 21.01.2016 г. (актуализирана оценка от 08.03.2018 г.), а именно:

                4/6 ид. части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 03928.512.16 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Берковица, одобрена със Заповед № РД–18–84 / 09.09.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот: град Берковица; с площ: 703 кв.м.; трайно предназначение на територията: Урбанизирана; начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект; номер по предходен план: 59, квартал: 199, парцел: І; при съседи: 03928.512.17, 03928.512.18, 03928.512.560, 03928.512.15 и 03928.512.3при първоначална цена, от която да започне наддаването: 12 832,00 лева /Дванадесет хиляди осемстотин тридесет и два лева/ БЕЗ НАЧИСЛЕН ДДС.

                Тежести възбрана с ДВВХР № 2106/ 18.11.2015 г., наложена от Държавен съдебен изпълнител при Районен съд град Берковица по изпълнителното дело.

                Желаещите да участват в наддаването могат да се явят в деловодството на Държавния съдебен изпълнител всеки работен ден от 8,30 часа до 17,00 часа– в горепосочения едномесечен срок, за да прегледат книжата и подават наддавателни предложения, след внасяне на държавна такса по чл. 45 от Тарифа за ДТ, събирани от съдилищата по ГПК, по сметка на Районен съд гр. Берковица

                IBAN: BG 54 CECB 9790 3162 2804 00, BIC: CECBBGSF

                "ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА" АД- ОФИС БЕРКОВИЦА.

                Преглеждането на недвижимия имот може да се извърши всеки ден в посочения по-горе едномесечен срок– по местонахождение на имота– в град Берковица.

                За участие в наддаването предварително се внася задатък 10 % от първоначалната цена на продаваният имот по сметка на Районен съд град Берковица –

                IBAN: BG 45 CECB 9790 3362 2804 00, BIC: CECBBGSF

                "ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА" АД - ОФИС БЕРКОВИЦА.

                Взискателят /съделител/ не внася тоя задатък, ако вземането му надвишава този размер.

                Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик.

                Предложенията се подават в канцеларията на държавния съдебен изпълнител, което се отразява във входящия регистър.

                Проданта приключва в края на работното време на последния ден.

                Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, както и предложения за цена под оценката са недействителни.

                Отварянето на пликовете и обявяването на постъпилите наддавателни предложения ще се извърши в 10,00 ч. на 11.05.2018 г. в сградата на Районен съд град Берковица от Държавния съдебен изпълнител- в присъствието на явилите се наддавачи.

                При обявяването на купувач явилите се наддавачи могат да предлагат УСТНО цена по-висока с размера на един задатък от най-високото писмено наддавателно предложение /чл. 492, ал.2 от ГПК/.

                Обявеният за купувач е длъжен в едноседмичен срок от приключване на проданта да внесе предложената от него цена, като приспадне внесения задатък.

 

град Берковица                                        ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ:

08.03.2018 г.                                                                                                                     /М. МАРКОВА/
Версия за печат