Главна » Публична продан » Изпълнително дело 49/2015 г.
Адрес: Гр. Берковица пл. "Йордан Радичков" № 2 Тел./факс: 0953/88817
e-mail: brs@mail.bg
Търсене в сайта
Последни актуализацииИзпълнително дело 49/2015 г.

ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ РАЙОНЕН СЪД- ГРАД БЕРКОВИЦА

 

О Б Я В Л Е Н И Е

по ИД № 49/ 2015 г. по описа на Съдебно– изпълнителна служба при Районен съд град Берковица

 

 

                Подписаната, М. Маркова- Държавен съдебен изпълнител при Берковския районен съд ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 19.01.2018 г. до 17,00 часа на 19.02.2018 г. включително ще се проведе в канцеларията ми в град Берковица ПЪРВА ПО РЕД ПУБЛИЧНА ПРОДАН на НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, находящи се в град Вършец, ул. Ботуня № 32, собственост на Й. И. И. от град В.- за погасяване задължението на длъжника в производството И.Й. И. от с. Д., общ. В., а именно:

1. 1/2 идеална част от: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 12961.423.133.6.2 по кадастралната карта на град Вършец, одобрена със Заповед № РД-18-74/24.06.2008 г. на изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със Заповед № 18-10621/30.07.2014 г. на Началник СГКК– Монтана, с адрес на имота: град Вършец, ул. Ботуня № 32, ет. 3, който е самостоятелен обект в сграда № 6, разположена в ПИ с идентификатор 12961.423.133, с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, площ: няма данни; при съседни самостоятелни обекти: в сградата: на същия етаж– няма, под обекта: 12961.423.133.6.1 и над обекта– няма, ведно с прилежащото му мазе; ведно с 1/2  идеална част от тавана и съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху имота– при първоначална цена, от която да започне наддаването, определена на основание чл. 485, ал. 4 ГПК: 11 588,00 лева /Единадесет хиляди петстотин осемдесет и осем лева/ - БЕЗ НАЧИСЛЕН ДДС;

2. 1/2 идеална част от САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 12961.423.133.6.4 по кадастралната карта на град Вършец, одобрени със Заповед № РД-18-74/24.06.2008 г. на изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със Заповед № 18-10621/30.07.2014 г. на Началник СГКК– Монтана, с адрес на имота: град Вършец, ул. Ботуня № 32, ет. 1, находящ се в сграда № 6, разположена в ПИ с идентификатор 12961.423.133, с предназначение на самостоятелния обект: гараж в сграда; брой нива на обекта: 1, площ: няма данни; при съседни самостоятелни обекти: в сградата: на същия етаж: 12961.423.133.6.3, под обекта: няма и над обекта– 12961.423.133.6.1; ведно със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху имота- при първоначална цена, от която да започне наддаването, определена на основание чл. 485, ал. 5 ГПК: 1 172,70 лева /Хиляда сто седемдесет и два лева и седемдесет стотинки/- БЕЗ НАЧИСЛЕН ДДС.

                Установени към момента на възбраната ограничени вещни права върху имота, вписани искови молби, възбрани и договори за наем: ИСКОВА МОЛБА по чл. 135, ал. 1 и ал. 2 ЗЗД с ищец А. Л. К.- ДДВХР № 720/ 11.05.2015 г., акт № 12, том ІІ на Служба по вписванията– Берковица; вписана възбрана ДВВХР № 261/ 10.03.2017 г., акт № 17, том І на Служба по вписванията– Берковица- за обезпечаване вземането на А. Л. К.

                Желаещите да участват в наддаването могат да се явят в деловодството на Държавния съдебен изпълнител всеки работен ден от 8,30 часа до 17,00 часа– в горепосочения едномесечен срок, за да прегледат книжата и подават наддавателни предложения, след внасяне на държавна такса по чл. 45 от Тарифа за ДТ, събирани от съдилищата по ГПК, по сметка на Районен съд гр. Берковица

                IBAN: BG 54 CECB 9790 3162 2804 00, BIC: CECBBGSF

                "ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА" АД- ОФИС БЕРКОВИЦА.

                Преглеждането на недвижимите имоте може да се извърши в дните- понеделник, сряда и петък от 16,00 часа до 19,00 часа в посочения по-горе едномесечен срок– по местонахождение на имотите– в град Вършец.

                За участие в наддаването предварително се внася задатък 10 % от първоначалната цена на продаваният имот по сметка на Районен съд град Берковица –

                IBAN: BG 45 CECB 9790 3362 2804 00, BIC: CECBBGSF

                "ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА" АД- ОФИС БЕРКОВИЦА.

                Взискателят /съделител/ не внася тоя задатък, ако вземането му надвишава този размер.

                Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик.

                Предложенията се подават в канцеларията на държавния съдебен изпълнител, което се отразява във входящия регистър.

                Проданта приключва в края на работното време на последния ден.

                Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, както и предложения за цена под оценката са недействителни.

                Отварянето на пликовете и обявяването на постъпилите наддавателни предложения ще се извърши в 10,00 ч. на 20.02.2018 г. в сградата на Районен съд град Берковица от Държавния съдебен изпълнител- в присъствието на явилите се наддавачи.

                При обявяването на купувач явилите се наддавачи могат да предлагат УСТНО цена по-висока с размера на един задатък от най-високото писмено наддавателно предложение /чл. 492, ал.2 от ГПК/.

                Обявеният за купувач е длъжен в едноседмичен срок от приключване на проданта да внесе предложената от него цена, като приспадне внесения задатък.

 

град Берковица                                           ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ:

14.12.2017 г.                                                                                                               /М. МАРКОВА/
Версия за печат