Главна » Публична продан » Изпълнително дело 35/2015 г.
Адрес: Гр. Берковица пл. "Йордан Радичков" № 2 Тел./факс: 0953/88817
e-mail: brs@mail.bg
Търсене в сайта
Последни актуализацииИзпълнително дело 35/2015 г.

ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ РАЙОНЕН СЪД- ГРАД БЕРКОВИЦА

 

О Б Я В Л Е Н И Е

по ИД № 35/ 2015 г. по описа на Съдебно– изпълнителна служба при Районен съд град Берковица

 

                Подписаната, М. Маркова- Държавен съдебен изпълнител при Берковския районен съд ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 20.11.2017 г. до 17,00 часа на 20.12.2017 г. включително ще се проведе в канцеларията ми в град Берковица ВТОРА ПО РЕД ПУБЛИЧНА ПРОДАН на НЕДВИЖИМ ИМОТ, находящ се в град Берковица, собственост на длъжника в производството Б. И. Д. от град *, ул. * №*- описан с Протокол за опис на недвижими имущества от 23.06.2015 г. (актуализирана оценка от 26.06.2017 г.), а именно:

                ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 03928.508.266 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Берковица, одобрена със Заповед № РД–300–5-93 / 24.10.2003 г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение със заповед: КД-14-12-13 / 23.02.2005 г. на Началника на СК – Монтана, с адрес на поземления имот: град Берковица, ул. „Поручик Савойски” № 9; с площ: 353 кв.м.; трайно предназначение на територията: урбанизирана; начин на трайно ползване: ниско застрояване / до 10 м /; номер по предходен план: 2279, квартал: 71, парцел: І; при съседи: 03928.508.406, 03928.508.411, 03928.508.274 и 03928.508.267; ВЕДНО с СГРАДА с идентификатор: 03928.508.266.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Берковица, одобрена със Заповед № РД–300–5-93 / 24.10.2003 г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение със заповед: КД-14-12-13 / 23.02.2005 г. на Началника на СК – Монтана, с адрес на сградата: град Берковица, ул. „Поручик Савойски” № 9, разположена в поземлен имот с идентификатор: 03928.508.266; застроена площ: 100 кв.м.; брой етажи: 1; с предназначение: жилищна сграда – еднофамилна; СГРАДА с идентификатор: 03928.508.266.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Берковица, одобрена със Заповед № РД–300–5-93 / 24.10.2003 г. на Изпълнителния директор на АК, с адрес на сградата: град Берковица, „Поручик Савойски” № 9, разположена в поземлен имот с идентификатор: 03928.508.266; застроена площ: 28 кв.м.; брой етажи: 1; с предназначение: хангар, депо, гараж и СГРАДА с идентификатор: 03928.508.266.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Берковица, одобрена със Заповед № РД–300–5-93 / 24.10.2003 г. на Изпълнителния директор на АК, с адрес на сградата: град Берковица, ул. „Поручик Савойски” № 9, разположена в поземлен имот с идентификатор: 03928.508.266; застроена площ: 18 кв.м.; брой етажи: 1; с предназначение: хангар, депо, гаражпри първоначална цена, от която да започне наддаването: 52 384,80 лева /Петдесет и две хиляди триста осемдесет и четири лева и осемдесет стотинки/ БЕЗ НАЧИСЛЕН ДДС.

                Тежестидоговорна ипотека с ДВВХР № 147/ 19.02.2008 г., акт № 16, том 1, дело № 124/ 2008 г., учредена в полза на ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА” АД– град София и възбрана с ДВВХР № 639/ 28.04.2015 г., наложена от Държавен съдебен изпълнител при Районен съд град Берковица по изпълнителното дело.

                Желаещите да участват в наддаването могат да се явят в деловодството на Държавния съдебен изпълнител всеки работен ден от 8,30 часа до 17,00 часа– в горепосочения едномесечен срок, за да прегледат книжата и подават наддавателни предложения, след внасяне на държавна такса по чл. 45 от Тарифа за ДТ, събирани от съдилищата по ГПК, по сметка на Районен съд гр. Берковица

                IBAN: BG 54 CECB 9790 3162 2804 00, BIC: CECBBGSF

                "ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА" АД- ОФИС БЕРКОВИЦА.

                Преглеждането на недвижимия имот може да се извърши всеки понеделник, сряда и четвъртък от 17,00 до 19,00 часа в посочения по-горе едномесечен срок– по местонахождение на имота– в град Берковица.

                За участие в наддаването предварително се внася задатък 10 % от първоначалната цена на продаваният имот по сметка на Районен съд град Берковица –

                IBAN: BG 45 CECB 9790 3362 2804 00, BIC: CECBBGSF

                "ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА" АД - ОФИС БЕРКОВИЦА.

                Взискателят /съделител/ не внася тоя задатък, ако вземането му надвишава този размер.

                Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик.

                Предложенията се подават в канцеларията на държавния съдебен изпълнител, което се отразява във входящия регистър.

                Проданта приключва в края на работното време на последния ден.

                Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, както и предложения за цена под оценката са недействителни.

                Отварянето на пликовете и обявяването на постъпилите наддавателни предложения ще се извърши в 10,00 ч. на 21.12.2017 г. в сградата на Районен съд град Берковица от Държавния съдебен изпълнител- в присъствието на явилите се наддавачи.

                При обявяването на купувач явилите се наддавачи могат да предлагат УСТНО цена по-висока с размера на един задатък от най-високото писмено наддавателно предложение /чл. 492, ал.2 от ГПК/.

                Обявеният за купувач е длъжен в едноседмичен срок от приключване на проданта да внесе предложената от него цена, като приспадне внесения задатък.

 

 град Берковица                                           ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ:

19.10.2017 г.                                                                                                           /М. МАРКОВА/
Версия за печат