» - 2017 .
: . . " " 2 ./: 0953/88817
e-mail: brs@mail.bg- 2017 .

-

1.6.2017. 30.6.2017.

No , No , , - , -
1 No 552/2015 ....,
...
... :
.
1.6.2017.
2 No 698/2015 ... ...,
...,
...,
...
:
.
20.6.2017.
3 No 97/2016 ...,
...
// ,
:
.
21.6.2017.
4 No 198/2016 ... :
.
20.6.2017.
5 No 207/2016 ...,
...,
...
:
.
19.6.2017.
6 No 615/2016 , :
.
1.6.2017.
7 No 739/2016 ... ... :
.
27.6.2017.
8 No 789/2016 ... :
.
23.6.2017.
9 No 9/2017 ... :
.
29.6.2017.
10 No 75/2017 ; ... ... :
.
14.6.2017.
14.6.2017.
11 No 110/2017 ... :
.
19.6.2017.
12 No 349/2017 - ...,
...
:
.
27.6.2017.