Главна » Правила » ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБШОТО СЪБРАНИЕ
Адрес: Гр. Берковица пл. "Йордан Радичков" № 2 Тел./факс: 0953/88817
e-mail: brs@mail.bg
Търсене в сайта
Последни актуализацииВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБШОТО СЪБРАНИЕ

                                                                                                УТВЪРДИЛ

                                                                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

                                                                                                              /Юлита Георгиева/

 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА

НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

ПРИ РАЙОНЕН СЪД ГРАД  БЕРКОВИЦА

 

 

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

            Чл.1. Дейността на Общото събрание на Районен съд град Берковица се осъществява въз основа на Конституцията, Закона за съдебната власт и тези правила, които се приемат във връзка с чл.79, ал.2 т.8 ЗСВ.

            Чл.2. С настоящите правила се уреждат организацията на работа и

провеждането на Общото събрание при Районен съд гр. Берковица

            Чл.3. Правилата са приети в изпълнение на изискванията, заложени в

Закона за съдебната власт.

 

ІІ. ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

 

            Чл.4. Общото събрание се състои от всички съдии.

            Чл.5. Общо събрание се провежда, когато по щат в съда работят най- малко трима съдии. Когато броят на съдиите е по-малък от трима, те участват в общото събрание на друг Районен съд от същия съдебен район, определен от Председателя на Окръжния съд.

            Чл.6. Общото събрание на Районен съд - Берковица се свиква с писмена покана от Председателя на съда, а в случаите на отсъствие - от заместника, с възложени функции по чл.168, ал.7 от ЗСВ и се ръководи от председателя, а при негово отсъствие от заместника, с възложени функции.

            Чл.7. Общото събрание може да се свика и по искане на не по-малко от една трета от всички съдии.

            Чл.8. Поканата за свикване на Общо събрание се връчва на всеки от съдиите срещу подпис, най-късно 3 (три ) дни преди датата на събранието. Съдиите, които са в отпуск, командировка или отсъстват по други причини, следва да бъдат уведомени за съдържанието на поканата на личните им телефони или имейл, удостоверено с подписа на уведомяващото лице върху поканата, като се записва датата и часът на уведомяване.

            Чл.9 Отказ за получаване на поканата за свикване на Общо събрание се отбелязва в поканата и се удостоверява с подпис на връчителя. Отказът не засяга редовността на връчването.

            Чл.10. При невъзможност за участие на съдия в заседание на Общото събрание на Районен съд - Берковица, задължително се отбелязва причината за това обстоятелство във водения протокол за събранието.

            Чл.11. Общото събрание се провежда, ако на него присъстват повече от половината от всички съдии.

            Чл.12. Право да присъстват на Общото събрание имат държавните съдебни изпълнители и съдиите по вписванията, когато се разглеждат въпроси, засягащи дейността им.

            Чл.13. Право да присъстват на общото събрание имат командированите съдии от Районен съд гр. Берковица, както и командированите съдии от други съдилища в Районен съд гр. Берковица

            Чл.14.(1) По време на заседанията на Общото събрание се води протокол, който следва да се изготви в 7-дневен срок от датата на провеждане на Общото събрание.

            (2) Окончателния протокол на хартиен носител, подписан от председателстващия и секретар-протоколиста на събранието остават на съхранение при административния секретар.

            Чл.15. Всяко заседание на Общото събрание започва с приемане на дневен ред, като предварително председателстващият събранието запознава присъстващите с точките от дневния ред.

            Чл.16. Всеки съдия има право:

            1. Да бъде уведомен срещу подпис за свикано Общо събрание, чрез покана.

            2. На достъп до всички материали и информация, относими към дневния ред на Общото събрание.

            3. Да изразява мнението си и да прави предложения по всеки въпрос, включен в дневния ред на събранието.

            4. Да се запознае с протоколите от Общи събрания, както и материалите към тях.

 

III. ДЕЙНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

 

            Чл.17. Общото събрание анализира и обобщава практиката на съда

            Чл.18. Общото събрание може да прави предложения за назначаване на Председател на Районен съд гр. Берковица и изслушва всички кандидати;

            Чл.19. Общото събрание дава мнения по искания за приемане на тълкувателни решения и тълкувателни постановления, засягащи дейността на районните съдилища;

            Чл.20. Общото събрание обсъжда всяка година доклада на Председателя за дейността на съда;

            Чл.21. Общото събрание дава становища на Министерския съвет и на Народното събрание по законопроекти, които се отнасят до дейността на районните съдилища;

            Чл.22. Общото събрание приема правила за определяне на натовареността на председателя на съда, на съдиите от районния съд, които са натоварени с осъществяването на организационни функции, както и в случай на предписание на здравните органи – съобразно Правила за оценка на натовареността на съдиите;

            Чл.23. Общото събрание разглежда други въпроси по предложение на Председателя на съда или на член на общото събрание.

            Чл.24. Общото събрание може да изразява становища по въпроси, свързани с организацията на дейността на съда, които са от компетентността на Председателя на районния съд при направено предложение от не по-малко от една трета от съдиите;

 

 

IV. ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ - ГЛАСУВАНЕ

   

            Чл.25.(1) Общото събрание взема решения, чрез явно гласуване с вдигане на ръка, с мнозинство повече от половината от присъстващите съдии с право на глас .

            (2) Гласуването е лично. Не се допуска гласуване по делегация. Всеки член на общото събрание има един глас. Гласува се „за” и „против”. Не се допуска гласуване „въздържал се”.

            Чл.26. Командировани съдии от други съдилища, участват в Общото

събрание без право на глас.

            Чл.27. Без право на глас участват държавните съдебни изпълнители и съдиите по вписванията.

            Чл.28. Командированите от Районен съд гр. Берковица съдии участват с право на глас в общите събрания.

          Чл.29. При провеждане на Общо събрание се води писмен протокол от съдебен служител при Районен съд гр. Берковица. След приключване на събранието, в три дневен срок протокола се представя на Председателя на съда за подпис и се публикува от системния администратор на вътрешната страница на съда;

 

            Допълнителни разпоредби:

 

            §1. Изменение и допълнение на настоящите правила се извършва по реда на тяхното утвърждаване.

            §2. Настоящите правила може да бъде изменяни и допълвани при промяна на изискванията и задълженията, произтичащи от нормативни или структурни промени.

            §3. Изпълнението на настоящите правила се възлага на Председателя на Районен съд - Берковица и на съдиите.
Версия за печат