»
: . . " " 2 ./: 0953/88817
e-mail: brs@mail.bg-

18.6.2020. 30.9.2020.

No , No , , - , -
1 No 220/2019 ...,
...
... :
.
23.6.2020 9:30
2 No 89/2020 ... :
.
23.6.2020 13:30
3 No 714/2019 ... :
.
24.6.2020 9:30
4 No 557/2019 ... :
.
24.6.2020 9:45
5 No 21/2020 ... ... :
.
24.6.2020 10:00
6 No 664/2019 ... ... :
.
24.6.2020 10:15
7 No 131/2020 ...,
...
:
.
24.6.2020 10:30
8 No 439/2019 ... ... :
.
30.6.2020 9:30
9 No 600/2019 ... .-.. :
.
30.6.2020 10:00
10 No 88/2020 ... :
.
30.6.2020 13:30
11 No 542/2019 ... :
.
1.7.2020 9:30
12 No 502/2019 ...,
...
... :
.
1.7.2020 10:00
13 No 317/2019 ... ...,
...
:
.
1.7.2020 10:15
14 No 842/2018 ... ...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...
:
.
1.7.2020 13:30
15 No 229/2019 ... ...,
...
:
.
2.7.2020 9:45
16 No 134/2020 ...,
...
:
.
3.7.2020 11:00
17 No 460/2019 ..-.. :
.
7.7.2020 9:30
18 No 463/2019 ... :
.
7.7.2020 9:45
19 No 544/2019 2004 - ... :
.
7.7.2020 10:00
20 No 597/2019 ... :
.
7.7.2020 10:15
21 No 680/2019 ... :
.
7.7.2020 10:30
22 No 158/2020 ...,
...
:
.
7.7.2020 13:30
23 No 4/2020 ..., ... :
.
8.7.2020 9:30
24 No 617/2019 ... :
.
8.7.2020 9:45
25 No 411/2019 ...,
...,
...,
...,
...
...,
...,
...,
...
:
.
8.7.2020 10:00
26 No 658/2019 ...,
...,
...
... :
.
8.7.2020 10:15
27 No 536/2019 ... ... :
.
8.7.2020 10:30
28 No 682/2016 ... ...,
...,
...,
...,
...,
...
:
.
8.7.2020 13:30
29 No 181/2020 ... :
.
10.7.2020 14:00
30 No 683/2019 ...,
...,
...
:
.
14.7.2020 9:30
31 No 556/2019 ...,
...,
...,
...,
...,
...,
...
... :
.
14.7.2020 10:00
32 No 100/2019 ... ... :
.
14.7.2020 11:30
33 No 630/2019 ...,
...
... :
.
15.7.2020 9:30
34 No 561/2019 ... :
.
15.7.2020 9:45
35 No 629/2019 ... :
.
15.7.2020 13:30
36 No 517/2019 ...,
...
...,
...,
...
:
.
16.7.2020 9:30
37 No 41/2020 ... :
.
16.7.2020 9:45
38 No 706/2018 :
.
16.7.2020 10:30
39 No 596/2019 ... ... :
.
21.7.2020 9:30
40 No 144/2019 ... ...,
...,
...
:
.
22.7.2020 9:30
41 No 145/2019 ... ...,
...,
...
:
.
22.7.2020 9:45
42 No 40/2020 ... ... :
.
22.7.2020 10:00
43 No 138/2020 ...,
...
:
.
22.7.2020 10:30
44 No 430/2019 ... ... :
.
22.7.2020 10:45
45 No 545/2019 ... :
.
22.7.2020 11:00
46 No 201/2018 ... ... :
.
18.8.2020 9:30
47 No 575/2018 ... ...,
...
:
.
18.8.2020 10:00
48 No 419/2019 ... :
.
19.8.2020 9:15
49 No 715/2019 ... ... :
.
19.8.2020 9:30
50 No 686/2019 // ... :
.
19.8.2020 9:45
51 No 703/2019 :
.
19.8.2020 10:00
52 No 180/2019 ... :
.
19.8.2020 10:30
53 No 122/2020 ... :
.
19.8.2020 10:45
54 No 808/2018 ...,
...
... :
.
26.8.2020 9:30
55 No 241/2019 ... ... :
.
26.8.2020 9:45
56 No 701/2019 ...,
...,
...,
...,
...,
...
... :
.
26.8.2020 10:00
57 No 175/2020 ...,
...
:
.
26.8.2020 10:30
58 No 827/2018 ... ... :
.
26.8.2020 10:40
59 No 220/2019 ...,
...
... :
.
1.9.2020 9:30
60 No 191/2019 ...,
...
...,
...,
...,
...,
...,
...
:
.
8.9.2020 10:00