» - 2013
: . . " " 2 ./: 0953/88817
e-mail: brs@mail.bg- 2013

- .

1.1.2013. 31.1.2013.

No , No , , - , -
1 No 444/2012 13 :
.
7.1.2013.
2 No 487/2012 :
.
8.1.2013.
3 No 562/2012 .VIII. - - .. .- ... :
.
24.1.2013., 8.2.2013.
...
29.1.2013.
4 No 576/2012 .XI. ... :
18.1.2013., 2.2.2013.
...
18.1.2013.
5 No 577/2012 .XI. ... :
18.1.2013., 13.2.2013.
...
24.1.2013.
6 No 578/2012 .VIII. - - .. .- ... :
15.1.2013.
...
24.1.2013.
7 No 579/2012 .XI. ... :
18.1.2013., 18.1.2013.
...
8 No 580/2012 .XI. ... :
.
31.1.2013., 31.1.2013.
...
9 No 583/2012 .XI. ... :
.
17.1.2013., 1.2.2013.
...
29.1.2013.
10 No 589/2012 .VIII. - - .. .- ... :
18.1.2013., 15.2.2013.
...
24.1.2013.
11 No 590/2012 .V. - .194-197 / .196 / ... :
.
25.1.2013., 9.2.2013.
...
1.2.2013.
12 No 592/2012 .VII. - ., . . ... :
15.1.2013., 15.1.2013.
...
13 No 597/2012 .VI. - ... :
.
25.1.2013., 12.2.2013.
...
30.1.2013.
14 No 602/2012 .VIII. - - .. .- ... :
22.1.2013., 6.2.2013.
...
22.1.2013.
15 No 603/2012 .XI. ... :
22.1.2013., 6.2.2013.
...
22.1.2013.
16 No 607/2012 .IX. ... :
29.1.2013., 13.2.2013.
...
11.2.2013.
17 No 612/2012 .XI. ... :
22.1.2013., 6.2.2013.
...
24.1.2013.
18 No 613/2012 .78 ... :
.
29.1.2013.
...
29.1.2013.
19 No 6/2013 ... :
.
8.1.2013.
20 No 7/2013 .78 ... :
.
29.1.2013.
...
29.1.2013.
21 No 8/2013 ... ... :
.
21.1.2013., 21.1.2013.
22 No 16/2013 .VIII. - - .. .- ... :
29.1.2013., 12.2.2013.
...
30.1.2013.
23 No 34/2013 ... :
24.1.2013.
24 No 35/2013 ... :
.
28.1.2013.
25 No 37/2013 .XI. ... :
.
28.1.2013., 28.1.2013.
...