Главна » Правила » Правила за организацията на публикуване на съдебните актове
Адрес: Гр. Берковица пл. "Йордан Радичков" № 2 Тел./факс: 0953/88817
e-mail: brs@mail.bg
Търсене в сайта
Последни актуализацииПравила за организацията на публикуване на съдебните актове
 Утвърдил: /п/ 


Председател- Калин Тодоров

26.04.2010г.

 

 

 

ПРАВИЛА

 

за организацията на публикуването на постановените

съдебни актове по делата в Районен съд Берковица

 

 

 

В Районен съд Берковица е създадена и се поддържа интернет страница на съда на адрес www.rs-berk.com в изпълнение на чл. 64 от ЗСВ и решение на Висшия съдебен съвет по протокол №28/12.09.2007г. В страницата се публикуват незабавно постановените от магистратите съдебни актове, при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД), Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ) и е съобразяване със Становището на Комисията за защита на личните данни.

Постановените от магистратите в РС Берковица съдебни актове се публикуват и в Централен Уеб базиран интерфейс, одобрен за ползване от съдилищата с решение на Висш съдебен съвет по Протокол № 42/29.10.2009 г.

Районен съд Берковица се грижи за публикуването само на собствените си актове.

 

І. Публикуват се следните съдебни актове, постановени от съдиите в Районен съд - Берковица:

1. Всички съдебни актове на правораздаване /постановени в защита и санкция на спорни граждански и наказателни отношения/, както и онези, които слагат край или препятстват по-­нататъшното развитие на производството, независимо от вида на съдебния акт /присъда, решение, определение или разпореждане/, ОСВЕН АКО не са от категорията актове, по които публикуване не се допуска.

2. Публикуват пълните съдебни актове - мотиви и диспозитив, освен в случаите, посочени в т. ІV от настоящите правила.

3. При нужда от конкретна преценка относно публикуване на съдебен акт /актове/, съдията-докладчик, респ. Председателя илиЗаместник председателя дава становище относно необходимостта от публикуване и съдържанието на публикувания съдебен акт.

 

ІІ. Публикуването се извършва СЛЕД обезличаване на данните, за които Закона за защита на личните данни и Закона за защита на класифицираната информация, налагат забрана за публикуването им:

1. имената, адресите и ЕГН на физическите лица - участници в производството: главните и подпомагащите страни, свидетелите, законните представители или пълномощниците, вещите лица, особените представители, служебните защитници и децата. Наименованията на контролиращите страни да не се обезличават, тъй като същите са държавни органи.

2. всички други лични данни на участниците, свързани с тяхната етническа, расова и религиозна принадлежност, както и данните за физическа, физиологична, генетична, психическа, психологическа, икономическа, културна, социална или друга идентичност, но само ако биха разкрили самоличността им.

В тази група данни се включват данни:

· за пола на лицето, за физически или психически недъг или заболяване;

· за професия или за заемана длъжност;

· за членство в определена организация;

· за етническа, расова, религиозна принадлежност /напр. българин, циганин, християнин, мюсюлманин, бял, чернокож и пр./

Преценката за данните по т.2 се извършва според индивидуалните особености на конкретния съдебен акт, който следва да се публикува.

3. номерата на всички банкови сметки и осигурителните номера.

4. други данни, по преценка на съдията-докладчик /напр. неприлични думи или изрази, както и такива, които са шокиращи и чието публикуване е в разрез с общоприетия морален предел, според Становището на Комисията за защита на личните данни/.

 

ІІІ. Не се обезличават:

· Данните на МПС и идентификаторите на недвижимите имоти;

· Имената на магистрата, постановил съдебния акт;

· Номера на договори, освен ако самият договор не съставлява класифициран документ;

· Данните на юридическите лица.

 

ІV. Публикуват се само диспозитивите на следните съдебни актове, след тяхното обезличаване:

1. Извън хипотезата на чл.64, ал.2 от ЗСВ:

· присъдите, постановени по производства, разглеждани при закрити врати - чл. 263, ал. 1 и 2 от НПК

· присъдите за престъпление по раздел осми от Глава втора на НК.

· съдебни актове, постановени по производства, разглеждани при изключване на публичността - чл. 136, ал. 1 от ГПК;

 

2. Актове, попадащи в хипотезата на чл.64, ал.2 от ЗСВ:

· по дела за издръжка или изменение на издръжка;

· по дела за прекратяване на брака с развод или поради унищожаемост, или за нищожност на брака;

· по дела за установяване на факта на раждането или смъртта;

· по дела по Закона за гражданската регистрация;

· по дела по Закона за закрила на детето;

· по дела по Закона за защита от домашното насилие;

 

V. Не се публикуват:

1. Актовете, постановени в охранителни производства.

2. Актове, произнесени по частни граждански или частни наказателни дела:

- разпореждания за издаване на заповеди по чл.410 и чл.417 от ГПК,

- заповеди за изпълнение по чл.410 и чл.417 от ГПК,

- актове по чл. 130, ал.3 и ал.4 от СК,

- актове за обезпечения (на бъдещ или предявен иск или по реда на чл.72 и чл.73 от НПК),

- актове по всички искания към съда в досъдебното производство, в т.ч.:

· актове по разрешаване и/или одобряване на обиск, претърсване и изземване,

· определения, с които се разрешава принудително изземване на образци за сравнително изследване,

· актове по мерки за неотклонение,

· разпити на свидетели и обвиняеми пред съдия,

- актове по молби за реабилитация,

- актове по молби за определяне на общо наказание,

- актове по предложения за принудителни медицински мерки по чл. 89 НК,

- актове по искания за задължително настаняване и лечение по чл. 154, ал. 2 и 3 и по чл. 157 от Закона за здравето,

- актове по производствата във връзка с изпълнение на наказанията,

- актове по искания за разкриване на банкова тайна (решенията по чл.62, ал.7 от ЗКИ).

- актове по съдебни поръчки,

- актове по делегация на български и чуждестранни съдилища по наказателни дела.

 

3. Актовете, свързани с произнасяне по доказателствени искания или по движението на делата - определения и разпореждания, постановени в рамките на общи или особени искови, или в административни производства:

· за насрочване, пренасрочване или отлагане на делата;

· за допускане или недопускане на доказателства;

· за даване на указания на страните;

· за назначаване на вещи лица, особени представители, служебни защитници и за допускане на правна помощ;

· за конституиране на страни,

· за допускане или недопускане изменение на иска,

· за приемане или неприемане на възражения, насрещни, обратни и инцидентни установителни искове;

· за издаване на изпълнителен лист;

· за налагане на глоби.

4. Разпорежданията за прекратяване на съдебното производство по наказателни дела и връщането им на прокурора.

5. Актове, на които е поставен гриф за сигурност /класифицирани съдебни актове/.

 

VІ. Организиране на публикуването на съдебните актове:

В Районен съд Берковица се използват възможностите на САС „Съдебно деловодство” за обезличаване на данните в съдебните актове и изготвяне на справка за публикуване в Интернет. 

1. Постановените съдебни актове се предоставят от съдията-докладчик за публикуване, чрез поставянето им в съответната електронна папка, достъпна за секретар-протоколистите и деловодителите.

2. Съдебните секретари/деловодителите вписват съответния съдебен акт в деловодната програма и присъединяват файла в електронната папка на делото в деня, в който е предоставен от съдията-докладчик.

3. При присъединяването служителите проверяват дали съдебните актове подлежат на публикуване в съответствие с настоящите правила. На този етап от работата си в деловодната система, те имат права да редактират възможността за публикуване на съответния акт в интернет, чрез поставяне или премахване на отметката пред командата „Подлежи на публикуване в интернет”.

4. След потвърждение при присъединяването, се отваря автоматично обезличеното копие на съдебния акт. Съдебните секретари преглеждат документа и в случай, че той съдържа данни, които не следва да се публикуват, ги премахват чрез изтриване и запазват на файла.

5. За актовете, попадащи в т. ІV от настоящите правила, съдебните секретари редактират обезличения документ, като оставят само диспозитива на съдебния акт, и запазват промените.

6. По наказателните дела присъдите се публикуват незабавно при постановяването им, а мотивите - незабавно след като бъдат изготвени.

7. В технически смисъл „незабавно” означава в деня, след присъединяване на файловете със съдебните актове в деловодната програма.

8. Системният администратор прави ежедневно справка за WEB страница от деловодната програма. Генерираната под формата на таблица справка и присъединените към нея файлове със съдебните актове, се публикуват в интернет-страницата на съда. Не се публикува диспозитив на акта, а само линк към обезличения документ.

9. Системният администратор инсталира цифровия сертификат за достъп през криптирания канал и софтуера за публикуване на актовете на съда в Централния уеб базиран интерфейс, в съответствие с указанията от разработчика.

10. Системният администратор поддържа системата за публикуване в Централния уеб базиран интерфейс и периодично проверява логовете за грешки. При установяването на такива, се свързва с разработчика на САС „Съдебно деловодство” за съдействие и отстраняване на нередностите.

VІІ. Срок за съхраняване на публикуваните актове в интернет страницата на Районен съд Берковица:

В интернет страницата на съда се съхраняват постановените съдебни актове за срок от 2 (две) години, след което се свалят от публикация. Системният администратор изготвя архив на файловете, освен в случаите, когато съществуват електронни папки по делата в деловодната система на съда.

Снемането на данните от Интернет страницата на съда става със Заповед на Председателя.

Версия за печат