Главна » Доклади и обяви » Годишен отчетен доклад за 2007 г.
Адрес: Гр. Берковица пл. "Йордан Радичков" № 2 Тел./факс: 0953/88817
e-mail: brs@mail.bg
Търсене в сайта
Последни актуализацииГодишен отчетен доклад за 2007 г.

І. Кадрова обезпеченост

През отчетната 2007 година Районен съд – Берковица е с утвърден щатен състав от пет районни съдии, включително председател и заместник-председател, един държавен съдебен изпълнител и един съдия по вписванията. От началото на годината до 17.09.2007г. съдът осъществява своята дейност с непълен състав от четирима районни съдии.

Поради назначаване на Председателя на съда Момчил Таралански за Председател на Административен съд – Монтана от началото на годината до 14.02.2007г. административното ръководство на съда се осъществяваше от Заместник-председателя Калин Тодоров. С решение на Висшия съдебен съвет от протокол № 5 от 7.02.2007г. на длъжността административен ръководител – председател на съда беше назначен Калин Тодоров, встъпил в длъжност на 14.02.2007г. С решение на Висшия съдебен съвет от протокол № 10 от 28.03.2007г. съдия Юлита Георгиева бе назначена на освободената длъжност заместник на административния ръководител - заместник-председател на Районен съд – Берковица, встъпила в длъжност на 5.04.2007г. В щатното разписание на съда са записани Десислава Цветкова и Елеонора Филипова – районни съдии. С решение на Висшия съдебен съвет от протокол № 25 от 18.07.2007г. младшия съдия в Окръжен съд – Монтана Петя Стоянова бе назначена на освободената длъжност съдия в Районен съд – Берковица, встъпила в длъжност на 17.09.2007г. Държавен съдебен изпълнител при Районен съд – Берковица е Мариела Маркова, а съдия по вписванията е Юлия Петрова.

През отчетната 2007 година Районен съд – Берковица бе с утвърден щатен състав от 15 съдебни служители, от които Мария Кръстева – административен секретар, Светлана Ценова – счетоводител, Любка Лазарова и Искра Георгиева – съдебни деловодители, Кирилка Ангелова, Петя Иванова, Таня Йорданова и Светлана Гугова – секретар–протоколисти, Каменка Димитрова – деловодител бюро съдимост и съдебен архивар, Силвия Илиева и Георги Крумов – призовкари и Райна Петрова – чистач.

Като съдебен деловодител в съда работи Катя Куздова, трудовото правоотношение с която бе прекратено на 27.04.2007г. Със заповед № 31/27.03. 2007 г. на Председателя на съда е трансформирана 1 щатна бройка с длъжност „съдебен деловодител” в „компютърен оператор, изпълняващ деловодни функции”, считано от 1.04.2007г. След проведен на 21.05.2007г. конкурс на тази длъжност от 11.06.2007г. е назначена Елза Еленкова.

В съдебно-изпълнителната служба при БРС работеха Лилия Младенова – секретар в СИС и Нели Николова – деловодител в СИС, трудовите правоотношения с които бяха прекратени съответно на 27.02.2007г. и 27.04.2007г. След проведен на 19.04.2007г. конкурс на длъжността секретар в СИС от 23.04.2007г. бе назначена Нина Андреева, а от 2.05.2007г. на длъжността деловодител в СИС след проведен на 17.04.2007г. конкурс за тази длъжност бе назначена Валерия Павлова.

По направено искане от Председателя на съда с Решение № 9.1 от протокол № 30 от 26.09.2007г. на ВСС бе отпусната допълнителна щатна бройка за системен администратор, на която длъжност със заповед № 203 от 7.12.2007г. бе преназначена заемащата длъжността компютърен оператор, изпълняващ деловодни функции Елза Еленкова, считано от 2.01.2008г.

За периода 24.09.2007г. – 16.12.2007г. при пълен състав от магистрати съда работи в непълен състав от секретар-протоколисти поради заболяване на една от тях, като за периода същата беше замествана от останалите секретар-протоколисти.

Към края на отчетния период са заети всички щатни бройки за съдии, държавен съдебен изпълнител, съдия по вписванията и съдебни служители - общо 22 съдии и служители. Съотношението магистрати – служители е 5:13, магистрати – деловодители 5:3 и магистрати – секретар-протоколисти 5:4.

От 3.11.2007 г. бе решен и въпроса с организиране и осъществяване охраната на съда, която се пое от двама служители на ОЗ „Съдебна охрана” – Монтана – Емил Манов и Румен Георгиев. В резултат на дейността на служителите от съдебната охрана се осигури по-спокойна обстановка за работата на отделните служби. Служителите от съдебната охрана осигуряваха съдействие на служителите от служба „Призовки” при връчването на книжа на лица от кв. Раковица и на други лица, в случаите, в които имаше затруднения.

Колективът на Районен съд Берковица е добре организиран и с добра квалификация, всеки служител познава трудовите си функции и изпълнява добре задълженията си, което способства за професионалното обслужване на граждани и адвокати.

През 2007 година в Районен съд – Берковица всички служители бяха натоварени равномерно с работа. Политиката на ръководството е, всеки един от служителите да е запознат и да може да изпълнява функциите и на останалите служители, което е необходимо, особено по време на съдебната ваканция, с оглед взаимната заменяемост на съдебните служители.

Административната дейност в Берковския районен съд се осъществяваше от Председателя и Административния секретар, като при отсъствие на Председателя на съда същия се заместваше от Заместник-председателя. Постъпилите граждански и наказателни дела се образуваха и разпределяха по състави от Председателя на съда на принципа на случайния подбор.

Районните съдии по графици за седмични дежурства разглеждаха бързите производства по НПК, провеждаха разпити на свидетели и обвиняеми лица, разглеждаха производствата по Указа за борба с дребното хулиганство, даваха разрешения за теглене на суми от детски влогове, разрешения за извършване на сделки с имущества на малолетни и непълнолетни и приемаха и вписваха откази от наследство.

През годината в Берковския районен съд завърши специализацията на съдиите по материя. Оформиха се съдийските състави, които разглеждат наказателни и граждански дела. Наказателни съдии са Георгиева и Цветкова, а гражданските дела се разглеждат от съдиите Тодоров, Филипова и Стоянова. Всеки от съдиите има по два заседателни дни в седмицата. Съдийският състав като цяло съдейства за добра организация и резултатна работа на съда.

Към 31.12.2007 г. съдия Тодоров е с 6 години и 7 месеца юридически стаж, от които като съдия 2 години и 10 месеца, съдия Георгиева е с 9 години и 2 месеца юридически стаж, от които 3 години и 10 месеца като съдия, съдия Цветкова е с 9 години и 7 месеца юридически стаж, от които 7 години и 7 месеца като съдия, съдия Филипова е с 10 години и 6 месеца юридически стаж, от които 5 години и 10 месеца като съдия, съдия Стоянова е с 2 години и 9 месеца юридически стаж, всички като съдия. Съдията по вписванията Юлия Петрова е с 9 години и 2 месеца юридически стаж, от които като съдия по вписванията 3 години и 7 месеца, държавния съдебен изпълнител при Районен съд – Берковица Мариела Маркова има 10 години и 5 месеца юридически стаж, от които като съдебен изпълнител 3 години и 6 месеца.

През 2007 година голяма част от съдиите и съдебните служители участваха в различни семинари и обучения, организирани от Националния институт на правосъдието, както като текущо обучение, така и в курса по Европейско право.

Като цяло през отчетната 2007 година липсваха значителни затруднения в работата на отделните звена на съда. Доколкото имаше отделни технически проблеми, свързани с внедрените софтуерни продукти, същите се преодоляваха от компютърния оператор, който наред с деловодната дейност поддържаше компютърните системи и периферни устройства.

ІІ. Движение на делата

 

Движението на гражданските и наказателните дела в Районен съд - Берковица през 2007 година е посочено в приложените таблици. Образуването и движението на делата в съда се извършваше съгласно изискванията на Закона за съдебната власт и Правилника за съдебната администрация в районните, окръжните, административните, военните и апелативните съдилища. В съда няма отделна служба “Регистратура”, поради което функциите на тази служба се поемаха от двамата деловодители. С оглед по-голяма бързина при образуването на делата постъпващите в съда до обяд книжа - искови молби, обвинителни актове, жалби и други се приемаха от деловодителите и се докладваха на Председателя в 11,00 часа, а постъпващите в съда след обяд такива книжа се докладваха в 16,00 часа на Председателя, който ги проверяваше за тяхната редовност и наличните документи за внесени държавни такси и приложения, при нередовност на исковите молби ги оставяше без движение и предаваше на съответните служители за довършване на техническите действия по образуването на делата. Спазваха се изискванията за преимуществено насрочване и решаване на наказателните дела, по които е взета мярка за неотклонение задържане под стража, като влезлите в сила по същите дела присъди се изпращаха незабавно за изпълнение на Районна прокуратура – Берковица. По време на съдебната ваканция се спазваха изискванията за постоянно наличие на дежурен съдия за разглеждане на производствата, които по закон следва да се разглеждат през време на съдебната ваканция. През отчетният период бяха спазвани инструктивните срокове по насрочване, разглеждане и решаване на делата.

Към 1 януари 2007г. в Берковския районен съд са останали за разглеждане от предходната 2006 година общо 113 дела (10,16 % спрямо висящите), през годината са постъпили общо 999 дела (89,84 % спрямо висящите), или общо през отчетния период са били висящи 1 112 дела (при 1 313 дела за 2006г. и 1339 дела за 2005г.). От тях 583 са наказателни дела - 52.43% от всички висящи и 529 са граждански дела - 47.57% от всички висящи дела.

2007 г.

2006 г.

2005 г.

Прираст

2007 г./2006 г.

Прираст

2007г./2005г.

Бр.

%

Бр.

%

Общ брой дела

1112

1313

1339

-201

-15,31

-227

-16,95

Наказателни дела

583

636

511

-53

-8,3

72

14,09

Граждански дела

529

677

828

-148

-21,86

-299

-36,11

 
Годишен отчетен доклад за 2007 г.
 
Така постъпилите дела се разделят, както следва:

- граждански дела по общия ред – 219

- производства по чл.126а от ГПК – 2

- граждански дела по ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ – 103

- частни граждански дела – 94

- дела по чл.237 б. в-м от ГПК – 44

- наказателни дела от общ характер – 131

- наказателни дела от частен характер – 6

- дела по чл.78А от НК – 29

- частни наказателни дела – 62

- частни наказателни дела – разпити – 32

- АНД – 277

Статистически средно месечното постъпление на един съдия в Районен съд – Берковица до края на м. септември 2007 година, когато в съда са работили четирима съдии - е 22,03 дела. За последното тримесечие, поради заемане на свободната щатната бройка, броят на съдиите се е увеличил с един съдия и наред с това е намаляло постъплението на делата, поради което средно месечното постъпление на един съдия за това тримесечие е 13,73 броя граждански и наказателни дела (при 23,20 дела средно месечно през 2006 г. и 22,32 дела - през 2005 г.).

През отчетния период са свършени общо 911 дела (без прекратените), от които граждански 423 бр. и наказателни 488 бр. От тях в срок до 3 месеца са свършени 861 бр., или 94, 51 % от всички свършени, от които 379 граждански дела (89, 60 % от свършените граждански дела) и 482 наказателни дела (98, 77 % от свършените наказателни дела). В над 3-месечния срок в съда са свършени 50 дела (5, 49%), от които 44 граждански (10, 40%) и 6 наказателни (1,33%) дела.

Прекратените през периода дела са общо 88, от които 44 граждански и 44 наказателни.

В края на отчетния период са останали несвършени 113 дела, от които 62 граждански и 51 наказателни дела.

През 2007г. в Берковския районен съд са решени по същество общо 905 дела (81.38% спрямо общия брой - 1 112 дела), от които 417 граждански (78, 83% спрямо висящите граждански) и по останалите 6 дела актовете са постановени в началото на 2008г. и 488 наказателни (83, 70% спрямо висящите наказателни).

Обжалваните и протестирани актове на съда през отчетния период са общо 114 бр., от тях 52 акта са по наказателни дела и 62 акта са по граждански дела.

През годината са върнати от МОС, ВКС и АСМ общо 147 дела, актовете по които са били обжалвани, както през 2007 г. така и през периода 2002-2006 г. От тях 88 са граждански дела и 59 са наказателни дела.

Средната натовареност за съдебния район по видове дела за разглеждане (общо постъпили с останали несвършени) е по 20, 67 граждански дела месечно за І и ІІІ състав и по 11 граждански дела месечно за V състав и по 24, 29 наказателни дела месечно за ІІ и ІV състав.

По отношение на гражданските дела:

Към 1 януари 2007г. в Районен съд – Берковица са останали за разглеждане от предходната 2006 година 67 граждански дела, от които: 6 дела, образувани по искове по чл.99 СК, 2 дела - по искове по чл.82 СК, 2 дела – по искове по чл.86 СК, 8 дела – по искове по ЗЗД, 25 дела – по искове по чл.11 ЗСПЗЗ и чл.13 ЗВСГЗГФ, 6 дела – по чл.14, ал.4 ЗСПЗЗ, 10 делбени дела, 1 дело - по искове по чл. 344 КТ, 2 дела – по искове по чл.200 КТ, 2 дела за финансов начет, 1 дело – чл.26 от ЗЗДетето и 2 дела - по искове по чл. 97, ал. 1 ГПК.

През отчетната 2007 година в съда са постъпили за разглеждане като новообразувани 462 граждански дела (при 540 през 2006г. и 717 през 2005 година) или общо са били висящи 529 граждански дела.

От тях 219 дела са граждански дела по общия ред, като от предходната 2006 година са останали несвършени 42 дела или общо през 2007 година в съда са били висящи и са разгледани 261 граждански дела по общия ред (при 312 дела за 2006 г. и 379 дела за 2005 г.

Анализа на постъпилите през отчетната година граждански дела сочи, че най-голям е броят на делата, образувани по предявени вещни искове – 118, в които се включват и тези по ЗСПЗЗ (които са 103 дела), при 91 дела за 2006 г. и 141 дела за 2005 г.

Намалял е броя на делата, образувани по искове по Семейния кодекс – 66 новопостъпили дела, при 77 за 2006 г. и 75 за 2005г., като прави впечатление лекото увеличение на разводите – 48 (в това число и по взаимно съгласие) при 44 за 2006 г. и 50 за 2005г. Почти наполовина е намалял броя на делата за издръжка – първоначално присъждане или изменение на присъдена вече издръжка, като през отчетната 2007 г. техния брой е 18, при 33 дела за 2006 г. и 25 за 2005 г.

Значително е намалял броя на делата, образувани по предявени искове по Кодекса на труда – за отмяна на уволнение, различните видове обезщетения и имуществена отговорност - 9 дела за цялата 2007 г., при 23 дела за 2006 г. и 16 дела за 2005г.

При делата за делба се забелязва леко увеличение – 17 дела, при 14 дела за 2006 г. и 16 за 2005г., което се дължи на увеличения брой искове за делба на възстановените земеделски земи и гори.

От данните по приложената таблица е видно, че за отчетната 2007 г. е образувано едно дело за финансов начет, при същия брой за предходната година и липса на образувани дела за начет за 2005 г.

През годината съдът е свършил 467 граждански дела (с прекратените), които представляват 88, 28 % от висящите граждански дела (при 90,10 % за 2006г.), като от тях 423 дела са приключили в 3-месечен срок от образуването им и 44 дела над този срок или 9, 42% от общия брой свършени (с прекратените), при 8,12 % за 2006г.

От разгледаните 261 граждански дела по общия ред съдът е свършил изцяло 206 дела, при 270 за 2006 г. и 228 дела за 2005 г. и са останали несвършени 55 граждански дела по общия ред, при 42 дела за 2006 г. и 151 дела за 2005г.

Най–голяма е бързината на гражданските производства при делата, образувани по вещни искове – 91, 06 % са приключили в срока до три месеца, по искове по СК – 87, 93%, по облигационни искове – 81,40% и 96,50% по останалите граждански производства, а най-бавно се развиват делбените дела – само 30, 76% от тях са приключили в тримесечния срок.

От свършените 44 бр. граждански дела в над 3 месечния срок 2 дела са образувани по искове по чл.86 СК, 5 дела – по чл.99 СК, 8 дела – по искове по ЗЗД, 9 дела – по искове по чл.14, ал.4 ЗСПЗЗ, 2 дела – по чл.108 ЗС, 13 делбени дела, 5 дела - по искове по чл. 71 и чл.72 СК и по чл. 97, ал. 1 ГПК.

От прекратените през периода 44 граждански дела по спогодба са 9 бр. и 35 бр. са по други причини – 7 дела са изпратени по подсъдност на компетентните съдилища, 10 дела са прекратени поради оттегляне на иска, 4 дела са прекратени поради отказ от иска, 9 дела са прекратени поради недопустимост на иска, 2 дела за развод са прекратени поради неявяване на ищеца в помирително заседание, 3 дела са прекратени поради неотстраняване на нередовности в исковата молба.

През 2007 година пред Окръжен съд - Монтана са обжалвани 62 акта по граждански дела, от които 55 са решения, 6 са определения и 1 разпореждане.

От обжалваните през отчетния период 62 акта по граждански дела - 38 бр. не са върнати и 24 бр. са върнати с резултат, от които 16 решения, 7 определения и 1 разпореждане. Отменени от тях са 3 решения и 4 определения, потвърдени са 13 решения, 3 определения и 1 разпореждане.

През годината са върнати от МОС и ВКС общо 88 граждански дела, актовете по които са били обжалвани, както през 2007 г. така и през периода 2002-2006 г. От тях 62 акта са решения, 9 са разпореждания и 17 са определения.

В обобщение може да бъде изтъкнато, че през отчетната година в областта на гражданското съдопроизводство в БРС продължава тенденцията на намаляване на броя на гражданските дела в сравнение с предходните години. Изключение правят делата по искове по ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ, чието постъпление се е увеличило и то само за периода до 14.05.2007г., до който срок ЗИД на ЗСПЗЗ (обн. ДВ, бр. 13 от 2007 г.) предвиди, че могат да се предявяват исковете по чл.11, ал.2 от ЗСПЗЗ и по чл. 13, ал. 2 ЗВСГЗГФ, които са по-голяма част от вещните искове.

Особено рязък е спада на образуваните частни граждански дела по чл.237 ГПК за издаване на изпълнителен лист въз основа на несъдебни изпълнителни основания. Предявените вещни искове (извън тези по ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ), облигационните и търговски искове също бележат спад. Именно това са делата с по–сложен фактически състав и съдебно дирене, при което се събират всички предвидени в ГПК доказателства, използвайки различните доказателствени средства, при които може по един естествен начин в процеса на работа по делата, да се поддържа нивото на правна квалификация на съдиите, разглеждащи граждански дела. Причините за това състояние – по-малкия брой образувани дела от категорията на изброените по–горе, са обективни и са изтъквани и в предходни отчетни доклади - слабото икономическо развитие на района на БРС, липсата на крупни стопански субекти и слабия стокооборот. Тук по разбиране на докладчика не би могло да се изтъква като причина недоверието в съдебната власт, свързано с бавното разглеждане на делата и липса на предвидимост на резултата, които са изтъквани в различни доклади и в медиите като слабости на гражданското съдопроизводство в страната. И за настоящият отчетен период броят и движението на делата в БРС ясно показва, че случаите на забавяне са изключително редки и то дължащи се основно на причини от обективен характер и съвпадат с тези посочени за предходни периоди, а именно: невъзможност за призоваване на страните в кратък срок, особено когато са с постоянен адрес в гр.София, призоваване на ответниците чрез ДВ, продължителен период за издаване на необходимите на страните документи от някои административни органи, опити на страни и процесуални представители да злоупотребяват с процесуални права, даване на по-дълъг срок за помирение между страните по делата за развод.

При прегледа на отложените след второ съдебно заседание граждански дела се налага извода, че причините за това също са преди всичко от обективен характер, а именно: наличие на условията на чл. 107, ал.2 ГПК, неявяване на свидетели и вещи лица, несвоевременно внасяне на депозит по допуснати експертизи, несвоевременно представяне на заключенията от вещите лица по възложените им експертизи, искания на страните за допълнителни експертизи,конституиране на нови страни и трудности с тяхното призоваване, предявяване на допълнителни искове в гражданското производство и изменяване на иска по реда на чл. 116 от ГПК в отсъствие на ответника. Причина за отлагането на делата е и несвоевременно ангажиране на доказателства от значение за правилното изясняване на делото от фактическа страна или късно направени от страните искания за събиране на такива доказателства, в които случаи съдът рядко прилагаше разпоредбите на чл.65 от ГПК.

По няколко граждански дела производството е спирано по взаимно съгласие между страните, с оглед постигане на спогодба или до приключване на друго дело. Също така за приключване на някои от делата след 3-месечния срок оказа влияние и съдебната ваканция.

Специално при делбените дела, които се отличават с най-голяма продължителност, обусловена от необходимостта от две фази на делбеното производство, наред с изтъкнатите причини за забавяне на производството са и извършването на определени съдопроизводствени действия, свързани с получаване на становища от административни органи, извършването на експертизи и т.н. По делата, при които предмет на делба са реално поделяеми имоти, е необходим не малък период за изработване от съответните административни служби на проект за изменение на действуващия подробен устройствен план при урегулираните поземлени имоти или за изработване или одобряване от ОСЗГ проект за поделянето на земеделските земи или гори.

В някой случаи обаче причините за забавянето на съдопроизводството по гражданските дела са от субективен характер и са свързани с недостатъчна предварителна подготовка на съдията-докладчик за съдебното заседание, което налага или отлагането на делото за друго съдебно заседание или внасянето му отново в открито заседание, след като вече е прието за решаване. Забавяне на производството има и в случаите на провеждане на съдопроизводствени действия при наличие на нередовна искова молба и оставяне на исковата молба без движение в открито съдебно заседание, което след отстраняване на нередовностите налага ново призоваване на страните за съдебно заседание. Като субективна причина следва да се изтъкне и липсата на своевременно взети мерки за отстраняване на пречките по движението на делата, свързани с нередовното призоваване.

И през отчетния период забавянето на производството по гражданските дела често се дължеше на проблеми свързани с призоваването на лица от гр. София и от малките населените места в съдебния район и извън него, където отговорните за връчването на призовките длъжностни лица не изпълняваха стриктно задълженията си - несвоевременното връщаха отрязъците или неоформяха призовките и обявленията по надлежния ред, което налагаше изпращане на писма с подробни указания за начина, по който да се връчват съдебните книжа и предупреждения за санкциониране на виновните длъжностни лица. В тази връзка следва да се изтъкне професионалното отношение към работата на служителите от служба „Призовки” при БРС, които в кратки срокове надлежно връчваха призовките и книжата, съгласно правилата на ГПК и НПК и незабавно връщаха вторите екземпляри в деловодството, което спомагаше за срочното разглеждане на делата.

По отношение на наказателните дела:

Към 1 януари 2007г. в Районен съд – Берковица са останали за разглеждане от предходната 2006 година 46 наказателни дела, от които: 15 НДОХ (3 бр. по обвинения за извършени престъпления против личността, 4 бр. – против собствеността, 7 бр. – общоопасни престъпления, 1 бр. – по чл.293 НК), 15 АНД, 6 НДЧХ, 2 по чл.78а НК, 1 ЧНД по чл.87 НК - реабилитация, 2 ЧНД по чл.155 от Закона за здравето и 5 ЧНД за определяне на общо наказание по чл.23-25 НК.

През отчетната 2007 година в съда са образувани 537 наказателни дела или общо през годината са били висящи 583 дела (при 636 за 2006г. и 481 дела за 2005 г.).

През годината съдът е свършил 532 наказателни дела (с прекратените), които представляват 91, 25 % от висящите наказателни дела.

От разгледаните 146 наказателни дела от общ характер, изцяло са свършени 132 дела, съставляващи 90,41 % от общия брой (при 90,85 % през 2006г.), като от тях 129 дела са приключили в 3-месечен срок от образуването им и 3 над този срок. От административно-наказателните дела от общо разгледаните 292 дела са приключили 261 – 89,38 % от общия брой (при 94, 36 % през 2006г.).

При наказателните производства в срока до три месеца са приключили 100 % от ЧНД, 95,86 % от АНД и 62,50 % от НДЧХ. От наказателните дела от общ характер в тримесечния срок са приключили 100 % от делата, образувани по обвинения за извършени престъпления против личността, против брака семейството и младежта, против стопанството и против реда и общественото спокойствие, 97, 37% от делата, образувани по обвинения за извършени престъпления против собствеността и 98,53% от делата, образувани по обвинения за извършени общоопасни престъпления.

От свършените 6 бр. наказателни дела в над 3 месечния срок 3 бр. са НДОХ (от които 1 бр. е по обвинение за извършено общоопасно престъпление, 1 бр. е по обвинение за извършено престъпление против собствеността и 1 бр. е по чл.293а от НК) и 3 бр. са НДЧХ.

Причините за забавяне на посочените дела от общ характер са укриване на подсъдимите и невъзможност за своевременното им призоваване, а по делата от частен характер - са отлагане на заседанията поради заболяване на подсъдимите и необходимост от разпитване на нови свидетели.

От прекратените през периода 44 наказателни дела 11 дела са прекратени по споразумение по чл.381 и сл. НПК, 10 дела са върнати на прокуратурата за отстраняване на процесуални нарушения или доразследване, 5 НДЧХ са прекратени поради оттегляне на тъжбата, 3 АНД по чл.78а НК са прекратени и върнати на прокурора за внасяне на обвинителен акт, 3 ЧНД по чл. 155 от Закона за здравето са прекратени, 4 ЧНД по чл.13-15 от НК за определяне на общо наказание са прекратени и изпратени по подсъдност, 1 НДОХ прекратено по чл.43, т.3 от НПК и 7 АНД са прекратени поради недопустимост на жалбата.

Анализа на постъпилите наказателни дела от общ характер сочи, че продължава тенденцията на намаляване броя на същите. Една от причините за това е липсата на неприключили досъдебни производства от предходни години в РП-Берковица, каквито има в други съдилища от съдебния район.

През годината в съда са постъпили за разглеждане 131 наказателни дела от общ характер, при 140 за 2006 г. и 148 за 2005г., и с останалите несвършени 15 от предходната година са разгледани 146 наказателни дела от общ характер, при 164 за 2006 г. и същия брой за 2005 г. Една от причините за намаляване броя на тези дела е изменението на разпоредбата на чл. 78А от НК (ДВ, бр. 75 от 2006 г.), с което се разшири приложното й поле чрез разширяване диапазона на наказанието лишаване от свобода по отношение на умишлените и непредпазливите деяния. Именно поради тази причина голяма част от делата се образуваха като АНД въз основа на постановление на Районна прокуратура за освобождаване от наказателна отговорност, а не въз основа на обвинителен акт.

От разгледаните всичко 146 наказателни дела от общ характер, 110 са приключили с присъда, а 22 са прекратени и в края на отчетния период са останали 14 несвършени дела. Последните са постъпили в съда след 15.12.2007 г. и поради краткия срок до края на годината не е имало възможност да бъдат насрочени и разгледани през отчетния период. От приключените наказателни дела от общ характер 11 дела са прекратени със споразумение по чл. 382 от НПК (при 27 дела за 2006г.), 5 дела са свършени като незабавни производства, 70 съкратени производства, от които 7 по искане на подсъдимия.

Наполовина са намалели делата от частен характер, като през 2007 са образувани 6 НЧХД (през 2006 г. – 12, 2005 г. - 10 дела) и с останалите несвършени от предходната година 6 дела, в съда са разгледани 12 наказателни дела от частен характер. От тях 6 са приключили с присъда, а 5 са прекратени и в края на отчетния период е останало 1 несвършено дело.

През отчетната година наполовина е намалял и броя на разгледаните дела по чл.78А от НК – 31 броя, при 65 за 2006 г. и 49 за 2005г. Делата за задължително настаняване и лечение по чл.156 и сл. от Закона за здравето са 12, при 16 за 2006 г. и 15 дела за 2005г.

Броят на административно-наказателните дела през 2007 година се е увеличил и е достигнал 292 (при 266 за 2006 г. и 193 за 2005г.), от които 277 са новообразувани и 15 дела са останали несвършени от предходната година. Една от причините за увеличение броя на този вид дела е завишаването на размера на санкциите на водачите на МПС, както по отношение наказанието глоба, така и по отношение лишаването от правоуправление, извършено с измененията на Закона за движение по пътищата, което стимулира административнонаказаните да атакуват наказателните постановления пред съда. От тези 292 административно-наказателни дела, 254 са приключили с решение, 7 са прекратени и са останали несвършени 31 дела, при 15 за 2006 г. и 16 дела за 2005 г. От тях най-голям е броя на делата, образувани по жалби срещу наказателни постановления, издадени от Началника на РПУ-Берковица – общо 182 бр. (при 161 за 2006 г., 125 за 2005 г., 101 за 2004 г.). От тях по ЗДвП – 108, по ЗМВР – 44, по Кодекса за застраховането – 19, по Закона за автомобилните превози – 7 и по Закона за българските документи за самоличност – 4. Следват АНД, образувани по УБДХ – 45 (при 30 дела за 2006 г.), по ЗДДС – 38 (при 45 за 2006 г., 44 за 2005г. и 46 за 2004 г.), по ЗМДТ – 5, по ЗГ – 3 (при 15 за 2006 г., 7 за 2005г. и 24 за 2004 г.), по Закона за защита на потребителите – 3 и по Закона за опазване на околната среда – 1 дело.

По отношение видовете престъпления, видно от приложената таблица, най-голям е броят на делата, образувани по обвинения за извършени общоопасни престъпления – 67 постъпили дела (при 60 за 2006 г., 75 за 2005г.), от които 64 са за престъпления по транспорта, 2 по чл.339 от НК и по чл.354 НК – 1 дело. На второ място по брой са новообразуваните наказателни дела по обвинения за извършени престъпления против собствеността – 38 (при 56 за 2006 г. и 43 за 2005г.), от които по чл.194-197 от НК – 27 дела; по чл.198-200 от НК – 4 дела; 3 дела по чл.216, ал.1 от НК; по чл.209-211 от НК – 2 дела; по чл.201-208 от НК – 1 дело и по чл. 212 НК – 1 дело. На следващо място са делата по обвинения за извършени престъпления против личността – 12 образувани през 2007 г. и против стопанството – 7, следвани от тези против реда и общественото спокойствие – 3, против брака семейството и младежта – 2 и за извършени документни престъпления – 1 дело.

От общо съдените 152 лица по наказателните дела от общ характер, са осъдени 151 лица в това число и 22 непълнолетни лица. От тях на 53 е наложено наказанието лишаване от свобода за срок до 3 години, като на 40 от тях съдът е отложил изпълнението на наложеното наказание по реда на чл. 66 от НК. На 73 лица е наложено наказание „пробация”, 8 лица са наказани с глоба и на 17 лица е наложено друго наказание. Едно лице е оправдано, поради липса на доказателства за извършеното престъпление, малозначителност на деянието, поради което прокурора не е поддържал обвинителния акт. Причини за това са не добрата работа на органите на предварителното разследване за този случай конкретно и общо за района ни като цяло.

Съдените лица по наказателни дела от частен характер са 8, от които 2 са осъдени, като на едно лице е наложено наказание глоба и едно е осъдено на „обществено порицание” и 6 лица са оправдани поради недоказаност на обвинението. По отношение на непълнолетните лица през 2007 г. в БРС са съдени 22 непълнолетни лица.

През 2007 година пред МОС и АСМ са обжалвани 52 акта, постановени по наказателни дела, от които 35 решения по АНД, 9 присъди по НДОХ и НДЧХ и 8 определения по ЧНД. От тях 5 бр. не са върнати и 47 бр. са върнати с резултат, от които 32 решения, 8 присъди и 7 определения.

През годината са върнати от МОС, ВКС и АСМ общо 59 наказателни дела, актовете по които са били обжалвани, както през 2007 г., така и през периода 2002-2006 г. От тях 34 са решения по АНД, 15 са присъди и 10 са определения по ЧНД. Отменени от тях са 10 решения, 4 определения и 3 присъди, от които 2 по НОХД и 1 по НЧХД. Потвърдени са 19 решения по АНД, 6 определения по ЧНД и 10 присъди по НОХД. Изменени актове от върнатите дела са 5 решения по АНД и 2 присъди по НОХД.

Като извод за отчетната година в областта на наказателното съдопроизводство в БРС може да се изтъкне, че се запазва тенденцията на превеса на общоопасните престъпления над всички останали, като мнозинството от тези дела са за престъпления по транспорта.

През отчетната 2007 година се е увеличил броя на делата по обвинения за извършени престъпления против личността – блудства с малолетни и изнасилвания на възрастни хора. Налице са и наказателни дела с усложнена престъпна дейност – много подсъдими с различни съучастия помежду си и при условията на продължавано престъпление са осъществили инкриминирани състави. Не малък е броя на делата със седем или осем подсъдими.

Наказателни дела със значим обществен интерес в Районен съд - Берковица не са образувани през отчетния период.

При прегледа на отложените наказателните дела се установява, че причините за отлагането са от различен характер. Най-честите са неявяване на подсъдими и защитници, както и на свидетели, като в тези случаи за осигуряване явяването им съдът е налагал глоби и постановявал принудително довеждане за следващото съдебно заседание. Налице са и случаи, макар и редки, когато защитници на подсъдими не се явяват без основателна причина, като по този начин умишлено забавят и препятствуват наказателното правораздаване. Има и случаи на промяната на местоживеенето на свидетелите и подсъдимите, които междувременно са заминали да работят в друго населено място или в чужбина, което налага събирането на данни по съответния законов ред за установяване местоживеенето на тези лица и съответно води до отлагане на съдебното заседание. Наказателни дела са отлагани и поради необходимостта да се съберат нови доказателства при направени възражения от подсъдими и защитници.

С новата съкратена процедура на съдебното следствие, регламентирана в гл. ХХVІІ на НПК, разглеждането на наказателните дела от общ характер ставаше изключително бързо, без отлагане и същите в по-голямата си част приключваха още в първото съдебно заседание. Бързината на производството по тези дела е обусловена от ограничения кръг лица, които се призовават (подсъдим и пострадал), което дава възможност за насрочване на съдебно заседание в по-кратък срок; от обстоятелството, че не се събират доказателства за фактите, изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт, които подсъдимият е признал изцяло по реда на чл. 371, т. 2 от НПК или не се провеждат разпити на свидетелите и не се изслушват експертите, изготвили съответните експертизи при т.1 на чл.371 НПК. Постановените от наказателните състави съдебни актове по делата, при които е проведено съкратено съдебно следствие не се атакуваха пред въззивната инстанция от осъдените лица и така наказателното производство приключваше на първа инстанция. Разглеждането на делата по съкратената процедура е и икономически по-изгодно за съдебната система, тъй като не се изплащат възнаграждения на вещи лица и пътни разноски за свидетели.

Внесените в съда от Районна прокуратура-Берковица споразумения за решаване на делото и сключените във фазата на съдебното производство такива са значително намалели в сравнение с предходния отчетен период. Една от причините за това е, че обвиняемите не са възстановили или обезпечили причинените с престъплението имуществени вреди, което е предпоставка за сключване на споразумение.

През месец юни 2007г. съдебни инспектори от Съдебния инспекторат извършиха тематична проверка на организацията на административната дейност и на дейността на съдебната администрация, съобразно Правилника за съдебната администрация, мониторинг по приложението на НПК в частта на съкратеното съдебно следствие и на незабавното производство – анализ на практиката на Берковския районен съд за периода 29.04.2006г. – 31.05.2007г., като резултатите от проверката бяха много добри. Като положителна страна в работата на съдебните състави по наказателни дела бе отчетена добрата подготовка на делата още на фазата на разпоредително заседание, като по-голяма част от разгледаните по реда на чл.370 и сл. от НПК НОХД са по служебна инициатива на съда. Съдебните инспектори отчетоха, че наказателните съдии в БРС своевременно са се запознали, усвоили и успешно прилагат новите процесуално-правни институти, въведени с новия НПК, което е довело до повишаване качеството на работата, до бързо правораздаване и като цяло срочно постановяване на съдебните актове. Проверяващите препоръчаха на наказателните съдебни състави в случаите на разглеждане на делата по реда на чл.370 и сл. от НПК, в съдебната зала да бъде изискано и изслушано и становището на прокурора.

По отношение на магистратите:

През 2007 година в Берковския районен съд са заемали съдийска длъжност съдиите Тодоров, Георгиева, Цветкова, Филипова и Стоянова. Съдиите Тодоров, Филипова и Стоянова освен гражданските дела разглеждаха и частните наказателни дела, образувани по предложения за вземане на мерки за неотклонение и по жалби срещу постановления на прокурора за спиране или прекратяване на наказателното производство, като при значително постъпление на административно-наказателни дела в съда, същите разглеждаха и такива. Съдиите Цветкова и Георгиева разглеждаха преимуществено наказателните общ и частен характер дела.

Съдия ТОДОРОВ е разгледал 185 дела, от които 141 граждански, 28 частни граждански, 7 частни наказателни и 9 административно-наказателни дела. Приключил е 169 дела, от които решени по същество са 148 и 21 дела са прекратени. От свършените дела 151 са в срок до 3 месеца от образуването им и 18 са след този срок.

Средната натовареност на съдия Тодоров е по 15,42 дела на месец.

През отчетния период са постъпили 33 жалби срещу актове, постановени от съдия Тодоров, от които 29 са срещу решения, 3 срещу определения и 1 срещу разпореждане.

През годината от по-горна инстанция са се върнали 30 дела, актовете по които са били постановени от съдия Тодоров и са били обжалвани, от които 26 граждански дела, 3 административно-наказателни дела и 1 ЧНД. От тях 16 акта са потвърдени, 11 са отменени и 3 са изменени.

Съдия ГЕОРГИЕВА е разгледала 258 дела, от които 4 граждански, 26 частни граждански, 63 НДОХ, 2 НДЧХ, 31 частни наказателни и 132 административно-наказателни дела. Приключила е 224 дела, от които решени по същество са 213 и 11 дела са прекратени. От свършените дела 222 са в срок до 3 месеца от образуването им и 2 са след този срок.

Средната натовареност на съдия Георгиева е по 21,50 дела на месец.

През отчетния период са постъпили 26 жалби срещу актове, постановени от съдия Георгиева, от които 17 са срещу решения, 4 срещу определения и 5 срещу присъди.

През годината от по-горна инстанция са се върнали 31 дела, актовете по които са били постановени от съдия Георгиева и са били обжалвани, от които 15 административно-наказателни дела, 5 ЧНД, 10 НДОХ и 1 гражданско дело. От тях 19 акта са потвърдени, 9 са отменени и 3 са изменени.

Съдия ЦВЕТКОВА е разгледала 268 дела, от които 6 граждански, 26 частни граждански, 71 НДОХ, 4 НДЧХ, 27 частни наказателни и 134 административно-наказателни дела. Приключила е 250 дела, от които решени по същество са 231 и 19 дела са прекратени. От свършените дела 248 са в срок до 3 месеца от образуването им и 2 са след този срок.

Средната натовареност на съдия Цветкова е по 22,33 дела на месец.

През отчетния период са постъпили 14 жалби срещу актове, постановени от съдия Цветкова, от които 9 са срещу решения, 1 срещу определение и 4 срещу присъди.

През годината от по-горна инстанция са се върнали 18 дела, актовете по които са били постановени от съдия Цветкова и са били обжалвани, от които 10 административно-наказателни дела, 2 ЧНД, 4 НДОХ, 1 гражданско дело и 1 НДЧХ. От тях 9 акта са потвърдени, 7 са отменени и 2 са изменени.

Съдия ФИЛИПОВА е разгледала 248 дела, от които 152 граждански, 46 частни граждански, 25 частни наказателни и 25 административно-наказателни дела. Приключила е 219 дела, от които решени по същество са 200 и 19 дела са прекратени. От свършените дела 170 са в срок до 3 месеца от образуването им и 49 са след този срок.

Средната натовареност на съдия Филипова е по 20,67 дела на месец.

През отчетния период са постъпили 28 жалби срещу актове, постановени от съдия Филипова, от които 23 са срещу решения и 5 срещу определения.

През годината от по-горна инстанция са се върнали 32 дела, актовете по които са били постановени от съдия Филипова и са били обжалвани, от които 29 граждански дела, 2 административно-наказателни дела и 1 ЧНД. От тях 26 акта са потвърдени, 4 са отменени и 2 са изменени.

Съдия СТОЯНОВА от назначаването й в съда до края на годината е разгледала 40 дела, от които 21 граждански, 12 частни граждански, 2 частни наказателни и 5 административно-наказателни дела. Приключила е 28 дела, всички решени по същество. Всички дела на съдия Стоянова са свършени в срок до 3 месеца от образуването им.

Средната натовареност на съдия Стоянова е по 13,33 дела на месец.

През отчетния период е постъпила 1 жалба срещу определение, постановено от съдия Стоянова по ЧНД, което е потвърдено от по-горна инстанция.

Общо следва да се констатира, че работата на съставите при БРС, относно движението и решаването на делата през настоящия отчетен период е по-добра в сравнение с предходния период. През годината съдиите при Районен съд - Берковица положиха усилия за правилното изясняване на делата и за спазване на законовите срокове при разглеждането и решаването им. Съдебните актове се изготвяха и предаваха в установените срокове. Няма постъпили жалби за бавност.

Налице са и отделни незначителни като брой и характер пропуски в работата по отделни дела на някои от съставите, като например постановяване на съдебни актове след изтичане на инструктивните срокове по ГПК и НПК. В тази връзка следва да се отбележи чувствителното подобрение в сравнение с предишни години, което се дължи на по-малкия брой дела и засягането на проблема в предишни отчетни доклади.

Всички съдии се стремят към овладяване на детайлите в гражданското, респективно наказателното съдопроизводство, в затвърдяване на познанията в областта на материалното право и корелацията между материални и процесуално–правни норми.

Като обобщение може да се изтъкне, че през изтеклата 2007 година съдиите и служителите в Берковския районен съд положиха старание и усилия в обработването и приключването на делата. Макар и с някои дребни пропуски в отделните стадии по движението на делата, съдии и служители са работили с професионализъм за постигане на изложените по-горе резултати.

През следващата година, като цяло усилията на съда ще бъдат насочени към повишаване на показателите срочност за разглеждане на делата, респективнопонижаване броя на несвършени дела в края на отчетния период и повишаване качеството на правораздавателнатадейност на съда.

ІІІ. Бюро съдимост

В Бюро съдимост при Районен съд – Берковица от месец ноември 2005г. е въведена автоматизирана система НИС CSCS/АИС „Бюра съдимост”, но бюрото не е включено към националната база данни на ЕСГРАОН, даваща възможност за справки по електронен път, което затруднява работата на тази служба.

Деловодител в бюрото е Каменка Димитрова, а при нейно отсъствие задълженията й изпълнява счетоводителя Светлана Ценова.

През 2007г. от Бюро съдимост са издадени 3 522 свидетелства за съдимост (при 3 588 за 2006 г.), 904 броя справки за съдимост (при 825 бр. за 2006г.) и 1604 бр. са изпратените до други съдилища справки за съдимост (при 855 бр. за 2006г.). Свидетелствата и справките за съдимост са издадени в предвидените в Наредба № 1/2000г. за организацията и работата на бюрата за съдимост срокове и за тях са водени регистри на хартиен и магнитен носител.

В електронния архив са въведени всички новопостъпили бюлетини за съдимост и всички бюлетини за съдимост, съставени преди месец ноември 2005г., като в последните не е вписано извлечението от акта на съда. И през отчетния период продължи работата на съдебния деловодител в бюрото по въвеждането на електронен носител на извлеченията от актовете на съда в бюлетините за съдимост, но поради обстоятелството, че същата изпълнява и функциите на архивар и обработваше свършените граждански дела наред с основната си работа, този процес на попълване на електронната база данни, все още не е завършен.

Постоянен и непосредствен контрол върху дейността на бюрото за съдимост през годината упражнява Заместник-председателя на съда. Съдия Георгиева подписва свидетелствата за съдимост и справките за съдимост, в които има вписани осъждания; вписва и подписва поправките и отбелязванията на допълнителни сведения в бюлетините за съдимост; преценява случаите, когато лицето е амнистирано или реабилитирано, и отбелязва в бюлетините за съдимост датата на амнистията или реабилитацията и извършва ревизиите на бюрото за съдимост.

ІV. Съдебно изпълнение

Дейността на съдебно-изпълнителната служба е важна част от работата на съда, тъй като съдебното изпълнение е завършващата фаза на съдебното производство и от неговото правилно и ефективно функциониране в крайна сметка зависи доколко ще бъдат защитени правата на страните, участвали в гражданското производство.

През отчетната 2007 г. (видно от приложената таблица) са постъпили като новообразувани 105 бр. изпълнителни дела или с 26 бр. дела по–малко в сравнение с предходната година, когато техният брой е бил 131 бр. (през 2005 г. – 202 бр.; през 2004 г. - 253 бр. дела; 2003 г. – 219 бр. дела). Средно месечното постъпление е по 9 бр. изпълнителни дела, при 11 бр. дела за 2006 г., 17 бр. дела за 2005 г., 21 бр. дела за 2004 г. и по 18 бр. дела месечно за 2003 г. От предходната година са останали несвършени 696 бр. дела и заедно с новообразуваните през отчетния период са били висящи 801 бр. дела, при 1 036 бр. висящи изпълнителни дела за 2006 г.; 1395 бр. - за 2005 г.; 1 695 бр. - за 2004 г. и 1720 бр. - за 2003 г.

Показател, който сравнен с броя на постъпилите дела сочи натовареността на работата на съдебно-изпълнителната служба е броят на свършените изпълнителни дела. През отчетната година са приключени 344 бр. дела или с 4 бр. дела повече в сравнение с 2006 г., когато са били приключени 340 бр. дела; (2005 г. са приключени 491 бр. дела; 2004 г. - 502 бр. дела; 2003 г. - 278 бр. дела), като 124 бр. са прекратени поради изплащане на сумите на взискателите (при 53 бр. за 2006 г.; 120 бр. за 2005 г.), а 220 бр. - по различни други причини (при 287 бр. дела за 2006 г.; 371 бр. дела за 2005 г.). Голяма част от делата в последната група са прекратени по молба на взискателите, поради споразумение с длъжниците, постигнато вследствие насрочени или извършени принудителни действия. От горното е видно, че броят на приключилите изпълнителни дела е приблизително равен на броя на тези дела в предходната година или средно месечно съдебния изпълнител е приключвал по 29 бр. дела (при 28 бр. дела за 2006 г.; 41 бр. дела за 2005 г.; 42 бр. дела за 2004 г. и по 23 бр. за 2003 г.). Като резултат в края на отчетния период са останали несвършени 467 бр. изпълнителни дела, при 696 бр. - за 2006 г., 905 бр. - за 2005 г., 1193 бр. за 2004 г. и 1442 бр. за 2003 г., което бележи тенденция на намаляване на висящите дела в съдебно-изпълнителната служба

Намалял е броят на постъпилите през отчетния период дела в полза на юридическите лица - 43 броя; при 59 бр. дела за 2006 г., 97 бр. дела за 2005 г., 67 бр. за 2004 г. и 56 бр. за 2003 г. Прекратени са общо 164 бр. дела, от които чрез изплащане 39 бр. дела и по други причини 125 бр. дела (при прекратени за 2006 г. -142 бр. дела, от които 25 бр. чрез изплащане на сумите и 117 бр. по други причини; при 162 бр. - за 2005 г., от които 44 бр. дела чрез изплащане на сумите; при 208 бр. – за 2004 г., съответно чрез изплащане на сумите 32 бр. дела и при 77 бр. - за 2003 г., а чрез изплащане на сумите 12 бр.). Общо събраните суми по тези дела за отчетния период възлизат на 929 736 лева, или приблизително 10 пъти повече в сравнение с предходния период - 93 116 лева за 2006 г.; 100 141 лева за 2005 г., 155255 лева за 2004 г. и 72 802 лева за 2003 г.

През 2007 г. в съдебно-изпълнителната служба са образувани 21 бр. изпълнителни дела в полза на банки (при 34 бр. дела за 2006 г.; 25 бр. дела за 2005 г., 22 бр. за 2004 г. и 4 бр. за 2003 г.). От 88 бр. висящи изпълнителни дела са приключени 22 бр. дела, при 90 бр. висящи дела за 2006 г. и приключени 21 броя. Събраната сума по тези дела за 2007 г. също е близо 10 пъти повече в сравнение с 2006г. - 339850 лева, при събрана сума през 2006 г. в размер 34 488 лева.

Постъплението на дела с предмет частни вземания в полза на граждани е намаляло в сравнение с 2006 г. - 58 бр. дела са постъпили за 2007 г. - при 70 бр. дела за 2006 г.; 105 бр. дела за 2005 г., 164 бр. дела за 2004 г. и 159 бр. за 2003 г. От 531 бр. висящи изпълнителни дела са приключени 175 бр., при 662 бр. висящи изпълнителни дела за 2006 г. и приключени 189 бр. дела, 922 бр. висящи дела за 2005 г. и приключени 320 бр. По тях са събрани 261 153 лева при 217 995 лева за 2006 г., 95703 лева за 2005 г., за 2004 г. са събрани 255442 лева и за 2003 г. събраната сума е 117 815 лева.

През 2007 г. в съдебно-изпълнителната служба при Районен съд - Берковица е намаляло постъплението на делата за събиране на присъдена издръжка – 13 броя дела – при 18 бр. за 2006 г., 4 бр. за 2005 г., 24 бр. за 2004 г. и 19 бр. за 2003 г.

В сравнение с 2006 г. през отчетната година е намалял броят на образуваните изпълнителни дела с предмет събиране на вземания по трудови спорове – 2 бр. дела (при 7 бр. дела за 2006 г., 20 бр. дела за 2005 г., 64 бр. дела за 2004 г. и 71 бр. дела през 2003 г.), и е намалял броят на прекратените – 29 бр. (при 43 бр. дела за 2006 г., 103 бр. дела за 2005 г., 39 бр. за 2004 г. и 25 бр. за 2003 г.). По тези дела събраната сума през отчетния период е в пъти повече от предходните периоди - 102376 лева, при 6981 лева за 2006 г., 24917 лева събрани за 2005 г., 27 969 лева за 2004 г. и 19 523 лева за 2003 г.

По отношение на делата за събиране на държавни вземания през 2007 г. при 11 бр. висящи дела (от които 7 бр. - останали от периода 1993-1996 г. и 4 бр. новообразувани - за събиране на частни държавни вземания) са прекратени 2 бр.; при висящи 9 бр. дела и прекратени 2 бр. за 2006 г., 15 бр. висящи дела и прекратени 9 бр. дела за 2005 г.

Общо постъпилите за събиране суми по новообразувани изпълнителни дела през 2007 г. са 2672 944 лева, като заедно с останалите за събиране от предходната година 4171 578 лева – в края на отчетния период формират сума за събиране по изпълнителните дела в размер 6844 522 лева.

Общо събраните суми по изпълнителните дела през 2007 г. възлизат на 1190 920 лева, от които 747163 лева са сумите по прекратените дела и 443757 лева изплатени на взискателите суми или може да се отчете 3 пъти повече събрани суми в сравнение с 2006 г., когато събраните суми са 311 111 лева, от които 216192 лева са изплатени на взискателите суми, а 94919 лева са сумите по прекратените дела (за 2005 г. - 195 844 лева). В края на отчетния период е останала несъбрана сума в размер 5739 051 лева.

През месец юни 2007г. съдебен инспектор от Съдебния инспекторат извърши тематична проверка на дейността по образуването, движението и приключването на изпълнителните дела в Съдебно–изпълнителната служба при Районен съд град Берковица за периода от 01.01.2006 г. до 31.12.2006 г. В резултат от извършената проверка не са констатирани съществени пропуски в работата на държавния съдебен изпълнител и служителите и е дадена положителна оценка за работата им през проверявания период. С оглед подобряване дейността по образуването и движението на изпълнителните дела, за уеднаквяване на практиката, както и за отстраняване на констатираните пропуски бяха предприети мерки за изпълнение на дадените указания.

Общо за работата на съдебно-изпълнителната служба при Районен съд – Берковица през отчетната 2007г. следва да се отбележи от една страна тенденцията на намаляване броя на постъпващите дела, а от друга – леко увеличаване броя на свършените дела и по-големия размер на събраните суми, включително и изплатените на взискателите по изпълнителните дела. Остават обаче проблемите, стоящи пред Съдебно-изпълнителната служба, свързани със събираемостта на вземанията. Причините са изтъквани и в предишни отчетни доклади и са както обективни – тежкото икономическо състояние на района, ниската трудовата заетост и размер на реализирани доходи от длъжниците, липсата на достатъчно секвестируемо имущество на длъжниците, неефективна законодателна уредба на изпълнителния процес, така и субективни – ниската активност на взискателите за събиране на вземанията им, често обусловена от невъзможността да получат квалифицирана правна помощ; необезпечаване на вземанията от кредиторите; липсата на интерес към публичните продажби на употребявани движими вещи, както и обстоятелството, че в индивидуалното принудително изпълнение определени имуществени права са несеквестируеми, което поставя съдебните изпълнители пред обективна невъзможност за удовлетворяване на вземанията на взискателите.

Общият извод въз основа на отразените по-горе данни, е че през отчетната година работата на съдебно - изпълнителната служба е добра.

V. Съдия по вписванията

В Берковския районен съд през отчетния период дейността по вписванията се изпълняваше от съдия по вписванията Юлия Петрова, която приемаше представените книжа от частния нотариус и всички останали молби за вписвания. В случаите на ползване на отпуск от съдия Петрова, същата беше замествана от дежурните съдии. Също така съдията по вписванията заместваше нотариус Каменов при извършването на нотариални удостоверявания, когато това се налагаше от отсъствието му от района на съда. През 2007г. от общо извършените 1 828 вписвания, 1 504 от тях са нотариални дела (при 1588 вписвания, от които 1231 от тях по нотариални дела през 2006г. и 1654 вписвания, от които 1228 от тях по нотариални дела през 2005г. и). Извършени са 129 отбелязвания и заличавания (при 103 през 2006г.), 418 устни справки (при 346 през 2006г.), издадени са 860 удостоверения за вещни тежести (при 467 през 2006г.) и са направени 12 835 писмени справки по искане на държавни органи (при 7512 през 2006г.). Съдията по вписванията е постановил 22 откази от вписване (при 30 през 2006г.), които не са обжалвани пред Окръжен съд – Монтана.

 

VІ. Сграден фонд и техническа обезпеченост

Берковският районен съд е настанен на партерния етаж в сградата на Общинска администрация - Берковица, който етаж е публична държавна собственост и е предоставен за оперативно управление на районния съд от областния управител с акт № 547/18.03.2002 г.

Техническото оборудване в Районен съд – Берковица е на сравнително добро ниво. Всяко работно място разполага с компютър и периферни устройства, подходящи за изпълнение на служебните задължения. Районните съдии са оборудвани с персонални компютри от ново поколение.

В БРС е изградена локална компютърна мрежа с 28 работни точки. Наличен е 1 бр. 32-битов апликационен сървър, 21 бр. персонални компютъра и 16 бр. лазерни печатащи устройства. Комуникационният шкаф, сървърът и 7 бр. компютри са доставени по ЛОТ 8 на програма ФАР. Останалите компютърни системи са закупувани със собствени средства, като един от тях се нуждае от спешна замяна, тъй като е от клас Pentium І и е морално и физически амортизиран. Съдът се нуждае от 17 бр. нови персонални компютри и 17 бр. принтера за поетапна подмяна на физически остарялата техника по работни места с цел техническо обезпечаване за въвеждане на всички ЛОТ-ове. В началото на 2008г. в едната от съдебните зали се осигури и монтира контролен монитор за съдиите.

В Районен съд – Берковица са внедрени и се актуализират правно-нормативните продукти на фирма “Апис” – “АПИС-6”, в т.ч. “Право” и “Процедури” с ежегоден абонамент с достъп до всички нормативни актове на Република България и правото на Европейския съюз. Осигурен е достъп до Интернет със средства на съда. От м. януари 2008 г. се използва софтуер за случайно разпределение на делата LawChoice v.3.2

През годината се използваха продуктите на “Омега-кадри” - версия 2.88 и “Заплати” - версия 5.01. За цялостното счетоводно обслужване на съда се използва системата за фирмено управление “Поликонт” на “С + С Аутоматион”, а от началото на 2008г. бяха инсталирани и модулите “Кадри” и “Работна заплата”.

В Бюро съдимост е внедрена информационната система АИС “Бюра съдимост-СSCS” на “Индекс България” по ЛОТ 4 на програма ФАР. Системата функционира нормално на две работни места. Чрез нея комуникацията с Бюрата съдимост в другите съдилища е изключително лесна.

В Районен съд Берковица е инсталирана Система за управление на съдебните дела на “Сименс”, но не се експлоатира. Очакваме през настоящата 2008 година да бъде внедрена автоматизирана система за управление на делата на всички работни места с оглед оптимизиране работата на съдиите и съдебните служители, а също и за осигуряване на бърз достъп до справки по делата.

С разкритите и усвоени щатни бройки “Компютърен оператор, изпълняващ деловодни функции” и „Системен администратор” Районен съд Берковица е обезпечен кадрово и е в готовност да изпълни изискванията за внедряване и използване на единна електронна информационна система.

Техническата обезпеченост на съда обаче все още е недостатъчна за осигуряване работата по всички ЛОТ-ове. Част от наличната техника е остаряла. Наложително е осигуряване на нова компютърна техника за секретар-протоколистите и съдебно-изпълнителната служба. Целта на ръководството на съда ще е да се обновяват в рамките на отпуснатите средства съществуващите компютърни конфигурации и периферни устройства и да се осигурят UPS за защита на работните станции поне в съдебните зали.

В изпълнение на решение от протокол от заседание на Висшия съдебен съвет, проведено на 12.09.2007г. и на чл.64 от ЗСВ през м. декември 2007 г. беше регистриран, разработен и публикуван интернет сайт на БРС http://www.rs-berk.com/. Сайтът има за цел да предоставя полезна и актуална информация на всички физически и юридически лица. В него ще се публикува информация за всички дела на съда и за постановените съдебни актове. Към момента сайтът е все още в процес на доразработване.

През отчетния период беше подменена входната врата на съда с нова алуминиева врата, която отговаря на изискванията за противопожарна и аварийна безопасност, придава естетичност и е с ергономични параметри. Извърши се цялостен ремонт на коридора като неестетичната, изхабена и морално остаряла мазилка бе заменена със структурна такава с по-свеж цвят. Боядисаха се основно всички врати в съда и бяха заменени дръжките им. В коридорчето пред „Бюро съдимост” бе подменена мивката и поставена нова с шкафчета. Подменени бяха с нови бюрата на служителките в съдебно-изпълнителната служба и се оборудва ново работно място в деловодството. Все с оглед на ефективното изпълнение на задълженията на съдии и служители през годината бяха оборудвани с климатични уредби канцеларията на секретар-протоколистите, съдебно-изпълнителната служба и бюро съдимост.

По искане на Началник сектор ОЗ „Охрана” - Монтана и със съдействието на ръководството на съда Общински съвет – Берковица взе решение за предоставяне на площ във фоайето пред съда за изграждане на помещение за служителите от съдебната охрана.

През 2007 година все още обаче не са разрешени изцяло проблемите, свързани с липсата на помещения за регистратура, за призовкарите, за регистратура за класифицирана информация, за конвоираните лица и адвокатска стая. Поради липса на достатъчно свободна площ за такива помещения, ръководството на съда ще търси възможности за изграждането на някои от тях във фоайето пред съда.

С оглед ефективното функциониране на съдебната охрана е необходимо закупуване на оборудване за телефонна централа и инсталирането на такава. Нуждае се от цялостен ремонт сервизното помещение на съда, необходима е подмяна на обзавеждането в съдебните зали.

Решаването на проблемите свързани с адекватно материално –техническо обезпечаване на съда, усилията на съдиите към подобряване на бързината на правораздаването и качеството на съдебните актове са важни критерии за ефективността на съдебната система. Тези критерии формират общественото мнение и определят оценката за работата на съдебните органи.

20.02.2008 година        

Версия за печат