Главна » Служби
Адрес: Гр. Берковица пл. "Йордан Радичков" № 2 Тел./факс: 0953/88817
e-mail: brs@mail.bg
Търсене в сайта
Последни актуализацииДеловодство
Деловодството на Районен съд Берковица е в стая № 3.

Работно и приемно време:
08.30 - 17.00 ч. без прекъсване
 
Телефон за контакти: 0953/88737, 0953/88738
Бюро "Съдимост"
Бюро "Съдимост" към Районен съд – Берковица се намира в стая № 2. Там гражданите могат да получат свидетелство за съдимост, валидно шест месеца. Благодарение на въведената компютъризираната система времето за получаване на свидетелствата е съкратено максимално.

Работно и приемно време:
08:30 - 17:00 ч. без прекъсване

Документи, нужни за издаването на свидетелство за съдимост:
  1. ЗАЯВЛЕНИЕ-ФОРМУЛЯР, което може да изтеглите от ТУК или да получите на място в Бюро “Съдимост”.
    За издаване на свидетелство за съдимост на друго лице: Когато свидетелството за съдимост се иска за жив възходящ, низходящ, съпруг, брат, сестра, този, който иска свидетелството за съдимост, посочва в заявлението и собственото, бащиното и фамилното си име, адрес за кореспонденция и прилага изрично писмено пълномощно, а когато е за други лица- изрично нотариално заверено пълномощно.
  2. лична карта на лицето, което иска свидетелството за съдимост;
  3. документ за платена държавна такса 5 (пет) лева по сметката на РС - Берковица.
За удобство може да се използва клонът на "Централна Кооперативна Банка" АД, намираща се в блока до сградата на съда.

Телефон за контакти: 0953/88 819
Съдебно изпълнителна служба
Съдебно-изпълнителната служба има за задача привеждането на съдебните решения в изпълнение.
С.И.С. към Районен съд Берковица е в стая № 11

Държавен съдебен изпълнител в Районен съд Берковица е Мариела Маркова.

Работно и приемно време на деловодството на службата:
08:30 - 17:00 ч. без прекъсване

Телефон за контакти: 0953/88 741
Служба по вписванията
След реорганизация в рамките на Министерство на Правосъдието, част от функциите на службите по вписвания към Районните съдилища се пое от Агенция по вписванията.

Служба по вписванията към Районен съд Берковица се намира в стая № 1 в съда.

Работно време:
08:30 - 12:30 ч.
13:00 – 17:00 ч.

Приемно време:
10:30 - 12:30
13:00 - 15:00

Телефон за контакти: 0953/ 88 589