- > --- > - 2019 .

- 2019 .


31 2019.

-
,
1.12.2019. 31.12.2019.

No , No , , - , -
1 No 394/2016 ... ...,
...
:
.
9.12.2019.
2 No 542/2016 ... ... :
.
13.12.2019.
3 No 783/2018 ...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...
:
.
19.12.2019.
19.12.2019.
4 No 230/2019 . ; ... :
.
3.12.2019.
21.12.2019.
5 No 343/2019 - , ; . ... ... :
.
() 30.12.2019.
6 No 373/2019 ... :
.
4.12.2019.
4.12.2019.
7 No 375/2019 - , ... ... :
.
18.12.2019.
8 No 445/2019 .... :
.
18.12.2019.
9 No 481/2019 ... :
.
5.12.2019.
10 No 482/2019 ... :
.
9.12.2019.
11 No 490/2019 - , ... ... :
.
30.12.2019.
12 No 614/2019 ... .-.. :
.
12.12.2019.
13 No 615/2019 ... ...,
...,
:
.
13.12.2019.
14 No 631/2019 , , , , ., - ...,
:
.
4.12.2019.
15 No 648/2019 ...,
...
...,
...,
...
:
.
3.12.2019.
16 No 685/2019 - ...,
...
:
.
19.12.2019.
19.12.2019.
17 No 701/2019 ...,
...,
...,
...,
...,
...
... :
.
11.12.2019.
18 No 704/2019 ; .() 655/2014 ... :
.
19.12.2019.
19 No 705/2019 - ...,
...
:
.
30.12.2019.
30.12.2019.