Районен съд - Берковица > Доклади и обяви > ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ


28 февруари 2018.

            На 23.02.2018 г. в заседателна зала №9 на Районен съд Берковица се проведе Общо събрание на Районен съд Берковица, на което Председателят на съда – г-жа Юлита Георгиева, представи годишния доклад за резултатите от дейността на съда за изтеклата 2017 година.

            Гости на събранието бяха г-жа Дияна Ценева – съдия във Върховния касационен съд, г-жа Милена Бранкова – Председател на Окръжен съд Монтана, г-жа Аделина Троева – зам. Председател на Окръжен съд Монтана и г-жа Весела Ранова – Районен прокурор на Районна прокуратура – Берковица.

            Отчетени бяха постигнатите през годината много добри резултати в работата на съда по следните показатели: общ брой свършени дела, свършени в срок дела, срок за изготвяне на съдебните актове, резултат от върнати след въззивна и касационна проверка обжалвани и протестирани дела.

            В доклада си Председателят на съда отчете, че с дейността си и постигнатите резултати Районен съд Берковица се е утвърдил като орган на съдебната власт с много добро ниво на правораздавателната дейност, в който е налице трайно спазване на принципите на равенство между страните, достъпност и прозрачност в правораздавателния процес както и като едно сериозно и много добре работещо звено в съдебната система.

            Г-жа Юлита Георгиева ­– Председател на Районен съд – Берковица изказа своята благодарност към всички съдии и съдебни служители за работата им през отчетния период, за проявения професионализъм и отговорност при осъществяване на дейността.

            Положителна оценка за работата на Районен съд Берковица дадоха и гостите на събранието и изказаха поздравления към съдиите и служителите за постигнатите резултати.