МОТИВИ АНД № 93/19 г.-21.05.2020год.

 

Проведено е ДП №9/ 20  г. по описа на РУ Полиция, гр.Берковица водено срещу обвиняемия И.М.И.-род. на ***г***, б., бълг.гражд., неженен неосъждан,  ученик в 12-ти клас,    ЕГН         **********,  адрес: ***  за престъпление по чл.343в ал.2 от НК.

С постановление от 21.02.2020 година, БРП е направила предложение по чл.375 от НПК във вр. с чл.78а от НК за освобождаване на обвиняемия от наказателна отговорност, като материалите по делото са внесени в съда за произнасяне .

Деецът редовно призован,   се явява лично и с упълномощен на ДП защитник  и  признава вината си.Изразява становище ,с което се съгласява с внесеното от РП Берковица Постановление.

БРП , редовно уведомена,   се представлява от  прокурор И.Андонова.

На основание доказателствата по делото, съдът прие за установена и доказана следната фактическа обстановка:

          На  11.01.2020г. около 02,15 часа на път  II-81,км. 53+650 в района на прохода „Петрохан” по посока на движение от гр.София към гр.Монтана  управлявал МПС, а именно лек автомобил „Рено Канго“ с ДК № СО 6608 ВМ, собственост на И. Делчев И. с  ЕГН **********, без да притежава Свидетелство за управление на МПС  и в едногодишния срок от наказването му за същото  по административен ред с Наказателно постановление № 19-0286-000995/19.11.2019год. на Началника на РУ Костинброд, влязло в законна сила на 19.12.2019г.Спрян е за проверка от служителите на РУ Берковица-свидетелите Тодор Герасимов и Полина Аврамова  за извършване на съответна проверка,при която е установено ,че същият не притежава СУ на МПС.При извършена служебна справка е установено,че за същото деяние обвиняемия има наложено административно наказание с НП №19-0286-000995/19.11.2019год. на началника на РУ на МВР-гр.Костинброд,влязло в законна сила на 19.12.2019год..Съставен му е АУАН с бл.№183068/11.01.2020год.

По делото  е приложена Справка за водач, видно от която е, че И.М.И. към момента на деянието не е притежавал СУ на МПС ,както и че има наложено административно наказание с НП №19-0286-000995/19.11.2019год. на началника на РУ на МВР-гр.Костинброд,влязло в законна сила на 19.12.2019год..

Привлечен и разпитан в качеството на обвиняем И.,  се признава за виновен и обяснява, че знае, че не трябва да кара без книжка,но се наложило тъй като спътничката му,която управлявала автомобила не могла да се справи и се наложило той да седне за кратко ,за да изкара автомобила.Обяснява,че си позволил да го направи тъй като карал курсовете за шофьор,но все още не бил получел свидетелството си.

          С деянието И. е  осъществил състава на чл. 343в, ал.2 НК.

Горната фактическа обстановка се установява от показания на свидетелите и писмените доказателствени материали по делото.

На ДП   и в съдебно заседание обвиняемият И. признава вината си .

Въз основа на така установената фактическа обстановка, съдът счита  , че деецът  на  11.01.2020г. около 02,15 часа на път  II-81,км. 53+650 в района на прохода „Петрохан” по посока на движение от гр.София към гр.Монтана  управлявал МПС, а именно лек автомобил „Рено Канго“ с ДК № СО 6608 ВМ, собственост на И. Делчев И. с  ЕГН **********, без да притежава Свидетелство за управление на МПС  и в едногодишния срок от наказването му за същото  по административен ред с Наказателно постановление № 19-0286-000995/19.11.2019год. на Началника на РУ Костинброд, влязло в законна сила на 19.12.2019г   - престъпление по чл.343 в, ал.2 във връзка с ал.1 от НК.

От субективна страна деянието е осъществено виновно с пряк умисъл, видно от дадените от него обяснения в  ДП.

От приложената справка за съдимост  е видно,че И.М.И.  не е осъждан за извършено престъпление от общ характер. Това сочи на обстоятелството, че не представлява той, както и неговото деяние голяма обществена опасност и целите на наказанието могат да бъдат постигнати и с налагане на административно наказание съгласно чл.78А от НК

От гореизложеното се установява, че в случая са налице предпоставките за приложение на чл.78а от НК по отношение на И.М.И.   . За извършеното престъпление по чл.343в, ал.2 от НК, наказателният закон предвижда наказание „Лишаване от свобода” от една  до три години и глоба от 500 до 1 200лв.. Съгласно разпоредбата на чл.78а, ал.1, б „а” от НК при престъпленията извършени умишлено, деецът може да бъде освободен от наказателна отговорност по този ред, ако за престъплението е предвидено наказание „Лишаване от свобода” до три години или друго по-леко наказание. Извън това налице са и останалите условия за приложението на чл.78а от НК.Деецът И.  не е осъждан за престъпление от общ характер и не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на глава осма, раздел  ІV от НК. Няма причинени имуществени вреди – съставомерна последица от деянието, които да подлежат на възстановяване. При така изложеното, съдът счита, че правилно и законосъобразно БРП ,с Постановление  от 21.02.2020 г.  е изпратила делото на РС- Берковица за разглеждане по реда на чл. 375 от НПК.

Предвид гореизложените обстоятелства, след като по делото не са направени възражения по отношения фактическите констатации от Постановлението,  съдът  счете делото за изяснено от фактическа страна и след преценка на събраните  в наказателното производство доказателства  и в рамките на фактическите положения в Постановлението.

Деецът И.  се признава за виновен по повдигнатото обвинение ,видно от дадените от него обяснения по ДП. Проявява съжаление и пълно разкаяние за стореното..   

При наличие на предпоставките за това, съдът освободи И.М.И.    от наказателна отговорност, като му наложи  на основание чл. 78а  от НК административно наказание “Глоба” в размер на 1000 / хиляда / лева.

При определяне размера на наказанието, съдът прецени всички обстоятелства, обуславящи отговорността на дееца- съдействие за разкриване на обективната истина относно деянието, проявено съжаление и материално положение предвид обстоятелството,че е все още ученик макар и пълнолетен и няма доходи  и липсата на средства,с които да  издържа себе си ,като  счете, че за превъзпитанието му , наложеното адм. наказание  глоба , към минимума, ще изиграе превъзпитателно и възпиращо въздействие върху него.

Водим от гореизложеното, съдът постанови решението си.

 

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: