МОТИВИ КЪМ ПРИСЪДА от  27.05.2020Г. ПО Н.Ч.Х.Д. №286/ 2019Г. ПО ОПИСА НА РАЙОНЕН СЪД БЕРКОВИЦА
 

 

 Производството по делото е образувано по повод тъжбата на Евтим И. *** и ЕГН**********, с която е повдигнато обвинение против подсъдимия Е.К. Кемал - роден на ***год. в гр.Силистра, живущ *** с ЕГН **********, българин,бълг.гражданин, женен,неосъждан, със средно специално образование ,работи  за престъпление по  чл.130 , ал. 2 от НК.
   Приет е за съвместно разглеждане предявения граждански иск на тъжителя Евтим И. *** и ЕГН********** против подсъдимия Е.К. Кемал  за сумата от  800 лв. Тъжителят Евтим И.И.  е конституиран като граждански ищец.
   В съдебно заседание повереникът на частния тъжител счита, че престъплението е безспорно доказано. Моли съда да признае подсъдимия за виновен и да уважи предявения граждански иск в пълен размер. Частният тъжител и гр. ищец се присъединява към казаното от повереника му.
   Защитникът на подсъдимия счита, че фактическата обстановка е всестранно, пълно и обективно установена, като са събрани всички относими доказателства. Релевира подробни съображения в хода на съдебните прения за недоказаност и несъставомерност на деянието. Моли съда да признае подсъдимия за невинен и да го оправдае по повдигнатото с тъжбата обвинение, като отхвърли гражданския иск, като неоснователен. Подсъдимият се присъединява към казаното от защитника му.
  
     След преценка на събраните по делото доказателства, съдът приема за установено от фактическа страна следното:
  
    Тъжителят   твърди в тъжбата си, че на 28.07.2019г. около 16,30часа  в с.Долно Озирово ,общ.Вършец на ул.”Двадесет и четвърта” №8 пред дома на съседа му Г.  е нападнат агресивно с множество удари с глава и юмруци от подс.
Е.К. Кемал  .Твърди се, че го съборил на земята ,след което му нанесъл ритници и удари с юмруци по цялото тяло. Вследствие на това му потекла силно кръв от носа и устата и изпаднал в безпомощно състояние за повече от половин час.Ръцете му треперели и нямал координация повече от час след деянието.   
      Свидетелят Иван И. – брат на тъжителя, твърди същото. Твърди, че седял на пейката пред дова на свид.Г. марков.Видял,че след като брат му излязъл от портата на къщата си,подсъдимият като стигнал до него ,хванал го за главата и започнал да му нанася „песници”.Брат му паднал на колене и се подпрял с ръце,отвсякъде му течала кръв.Подсъдимият почнал да го рита с крака навсякъде „все едно е футболист”.

         Свидетелят Марин Цветанов-съсед на тъжителя твърди,че подсъдимият нанесъл три удара на тъжителят,след което същият паднал на колене и се подпрял с ръце.Свидетелят твърди „с ръката го би по главата,рита го също в ребрата”

       Свидетелката Марийка Трендафилова-  тъща на подсъдимия, твърди, че на посочената дата зет й Е.К. Кемал ходил да пазарува.забравил да купи цигари и се върнал на магазина.Свидетелката,която е трудно подвижна била на двора,когато чула разправия.Излязла на улицата  и видяла тъжителят Евтим И. да ходи „нагоре-надолу по улицата ” и да псува вулгарно.Свидетелката твърди,че други хора на улицата не е имало.Тъжителят държал нещо в ръка и се заканвал на някого ,че ще го убие,след това се прибрал в дома си.Свидетелката твърди,че Г.З. не е бил на улицата,където се твърди да е извършен побоя.

   Свидетелят Г.З.,който е подал и сигнала на тел.112 ,разпитан в съдебно заседание обяснява,че на 28.07. преди събора на селото отивайки до майка си,видял ,че „Е. е паднал на тротоара”.Той попитал брат му,който също стоял на тротоара какво се е случило.Брат му отговорил” Е. /Емил / приби брат ми.” Според свидетеля тъжителят останал на земята около 15-20 минути.Същият обяснява,че линейка не е идвала.

     От записа на проведения разговор на тел.112 ,който беше прослушал в съдебно заседание,се установи,че свид.З. твърди,че подсъдимият е прибил тъжителят.В съдебно заседание,обаче обяснява,че е пристигнал в по-късен момент,когато тъжителят е бил вече на земята.Т.е същият не е очевидец на нанесения побой ,както първоначално твърди.

    Подсъдимият Е.К.  твърди, че не е удрял тъжителя И..Не отрича,че го е видял във въпросния ден,но твърди,че конфликтната ситуация е възникнала по инициатива именно на тъжителя.Когато се срещнали двамата,тъжителят го прегърнал през врата и започнал да му говори клевети по отношение на съпругата му и нейната майка.При опита да се освободи от него,подсъдимият бутнал ръката му.Поради това,че тъжителят бил пиян,при това негово движение,същият паднал на земята.
   По делото не са представени и липсват Медицински документи за причинени травматични увреждания на Евтим И. .

     По делото са приети писмените доказателства по пр.пр № 769/19 г. по описа на РП –Берковица и справка за съдимост на подсъдимия .
     Изложената фактическа обстановка съдът прие за установена въз основа на събраните в хода на съдебното следствие доказателства, в т.ч. писмени доказателства, показания на свидетели и обяснения на подсъдимия, посочени подробно по-горе. Въз основа на така събрания и проверен по реда на НПК доказателствен материал, съдът намери фактическата обстановка по делото в достатъчна степен изяснена и формира правен извод относно съставомерността на инкриминираното деяние.
    
     Съдът , за да се произнесе, взе предвид следното:
    
      Тъй като частната тъжба има за задача да постави рамките на предмета на доказване в процеса и поради което следва да съдържа минимално необходимото количество законоустановени реквизити. Тежестта на доказване по наказателни от частен характер дела лежи върху тъжителя, който следва да докаже твърденията си пред съда безспорно и безпротиворечиво, за да постигне целения от него резултат – осъдителна присъда.
      От гласните доказателства – показанията на свидетелите  М.Цветанов, И.И.,както и обясненията на самия подсъдим, безспорно се установява, че подсъдимият и  тъжителят на посочената дата  са се видели на посоченото място.
      Хронологически по-нататък започват противоречията в гласните доказателства. Свидетелите М.Цветанов и И.И. твърдят, че е имало удар от страна на подсъдимия,както и ритници. Свид.З. твърди,че тъжителя е бил пребит от подсъдимия,но в същото време признава,че е отишъл в по-късен момент,когато тъжителят вече се е намирал на земята.Подсъдимият твърди,че е махнал ръката,с която тъжителят го е бил хванал за врата и в резултат на това,същият вероятно е падал.Отрича да му е нанасял удари и ритници Т.е. не се доказа в процеса от тези гласни доказателства главният факт в процеса – наличието на удари и ритници, при положение че е повдигнато с тъжбата обвинение за такова престъпление.

      В тъжбата се твърди удари с юмруци в тила и лицето ,както и ритници,но не се уточнява къде.
      От показанията на останалите свидетели -  М.Трендафилова и Г.З., въобще не се установява да е имало удар от страна на подсъдимия по отношение на тъжителя, тъй като и двамата са се появили в по-късен момент .

     Полицейски служители са посетили адреса и са изготвили докладни записки ,като е установено по подадената от пострадали информация,че му е нанесен един удар зад врата.

            Изхождайки от анализа на събраните доказателства заедно и поотделно, съдът счита че деянието не е доказано от обективна и субективна страна поради неразрешимото основно противоречие в свидетелските показания относно факта на нанасянето на удари от подсъдимия на тъжителя, в резултат на които да са причинени именно посочените в тъжбата увреждания. Налице е недоказаност на начина, механизма и времето на причиняването на телесното увреждане на тъжителя поради липса на каквато и да било медицинска документация, както и данни за безспорно наличие на каквото и да е телесно увреждане..
      Съгласно разпоредбите на чл. 35, ал. 1 и ал. 2 от НК наказателната отговорност е лична и наказание може да се наложи само на лице,извършило предвидено в закона престъпление. От страна на частния тъжител, за целите на доказването и доказателствената му тежест не бяха ангажирани убедителни доказателства във връзка със субективната страна на престъплението.   С оглед изложеното, съдът приема, че не е доказано, че  тъжителят е получил гореописаните наранявания, довели до описания в тъжбата общественоопасен резултат, както и че не е доказано по категоричен и безсъмнен начин, че именно в резултат на удар от страна на подсъдимия спрямо тъжителя биха могли евентуално да се получат твърдяните в тъжбата наранявания .Обвинението трябва да е доказано по несъмнен начин, като присъдата не може да почива на предположения, съгласно чл. 303 от НПК, което мотивира съда  да признае подсъдимия
Е.К. Кемал  за НЕВИНЕН в това, че на 28.07.2019г. около 16,30часа  в с.Долно Озирово ,общ.Вършец на ул.”Двадесет и четвърта” №8 пред дома на съседа му Г.  е нападнал агресивно с множество удари с глава и юмруци Евтим И. и му  причинил лека телесна повреда изразяваща се в разстройство на здравето извън случаите на чл. 128 и чл. 129 НК-престъпление по чл. 130 ал.2 от НК и на осн.чл.304 вр.чл.301, ал.1 т.1 от НПК го оправда по повдигнатото с частната тъжба обвинение.  
     По делото не се установи, че подсъдимият Кемал е осъществил от обективна и субективна страна състава на чл. 130, ал. 2 от НК.


        Следва да се отхвърли изцяло  като неоснователен предявения  от  гражданския ищец  срещу подсъдимия  граждански иск за сумата от 800 лв. представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди в резултат на деянието, ведно със законната лихва считано от датата на увреждането до окончателното изплащане на сумата.
         Предвид изхода на делото, съдът постави в тежест на частния тъжител и гражданския ищец направените от подсъдимия разноски по делото на основание чл.190, ал.1 от НПК в размер на сумата от  300.00лв. адвокатско възнаграждение на защитник .
        Мотивиран от гореизложените съображения съдът постанови присъдата си.
     
                                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: