О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

ГР.БЕРКОВИЦА, 27.05.2020 г.

 

РАЙОНЕН СЪД гр.Берковица……………………….наказателна колегия в закрито заседание на 27 май…..…………………………………………… през две хиляди и двадесета година…………….………………………в състав:

 

                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЮЛИТА ГЕОРГИЕВА

 

при секретаря ……………………………………и в присъствието на прокурора……………………………..като разгледа докладваното от съдията ГЕОРГИЕВА……….………………  НЧХД №154 по описа за 2020 г….…..……………..и за да се произнесе взе предвид следното:

 

         При докладване на делото съдията-докладчик констатира, че производството е недопустимо.

Тъжителят Е.Й.Й. е предявил тъжба срещу Р.П.И. за извършено на 07.05.2019год. престъпление по чл.146 ал.1 от НК , за което е образувано  НОХД №154 по описа на БРС за 2020 г.

 Настоящият докладчик е бил съдия-докладчик и по НЧХД №166 по описа на Районен съд Берковица за 2019год. ,образувано по тъжба също на  Е.Й.Й. срещу Р.П.И. за извършено на 07.05.2019год. престъпление по чл.146 ал.1 от НК  изразяващо се в това,че на 07.05.2019г., в 14,30 часа в гр. Берковица пред барчето на III-то основно училище  е извършила нещо унизително за честта и достойнството на Е.Й. *** и ЕГН ********** , в негово присъствие, а именно отправяла обиди с думите „смърделив“. Във връзка с това му е служебно известен факта, че посоченото по-горе дело е приключило с постановен съдебен акт. Наказателното производство е приключило с постановена на 16.10.2019год. присъда ,по  което  подсъдимата е призната за невиновна и оправдана по обвинението за извършено престъпление по чл.146 ал.1 от НК.   Законът не позволява едно лице да бъде съдено (наказателно) два пъти за едно и също нещо. Разглеждане на дело по подадената от тъжителя тъжба би довело до нарушаване  на принципа "non bis in idem",съгласно който  "Никой не може да бъде подложен на наказателно преследване или наказван за престъпление, за което вече е бил оправдан или осъден”.

Предвид на изложеното съдът намира,че настоящото производство следва да бъде прекратено

 

Предвид на това  и на основание чл.250 ал.1  т.1 във връзка с  чл.24 ал.1 т.6 ,пр.2 от НПК съдът

 

 

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

         ПРЕКРАТЯВА производството по НЧХД №154 по описа на БРС за 2020 година като недопустимо.

 

         Определението  подлежи на обжалване  пред ОС – Монтана в 15 дневен срок от връчване на съобщението.

         Копие от настоящото определение да се изпрати на тъжителя и подсъдимия.

 

 

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: