М    О    Т    И    В    И

 

 

към решението по АНД № 199 по описа за 2019 г. на Районен съд – Берковица,втори състав.

 

По отношение на обвиняемия Ю.Б.Ц. – роден на ***г. в гр. Тополовград, живее в град Берковица, ул.“Мир“, №25 българин, бълг. гражданин, безработен, женен, с основно образование, осъждан реабилитиран, ЕГН ********** *** е внесла постановление по реда на чл. 375 от НПК за извършено от същия деяние по чл. 345, ал.2, вр. ал.1 от НК, затова, че    на  това, че на 22.03.2019г. около 19.05часа в град Берковица, област Монтана по ул. “Александровска“, с посока на движение от центъра към бензиностанция „ОМВ“ е управлявал МПС, което не е регистрирано по надлежния ред и в нарушение на разпоредбите на ЗДвП - по чл.140 ал. 1, съгласно която по пътищата, отворени за обществено ползване, се допускат само моторни превозни средства и ремаркета, които са регистрирани и са с табели с регистрационен номер, поставени на определените за това места, както и в нарушение на разпоредбите на Наредба № 1-45 от 24.03.2000г. на МВР за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране на моторни превозни средства и ремаркета, теглени от тях - лек автомобил“ ВАЗ“, модел „21061“, ДК№М8293АН, а именно със служебно прекратена регистрация от 18.02.2019г. по чл.143, ал.15 от ЗДвП.

Предлага се обвиняемия да бъде освободен от наказателна отговорност  на основание чл. 78А от НК.

В съдебно заседание за РП Берковица се явява представител.

Обвиняемият нередовно призован ,не  се  явява в съдебно заседание ,а се представлява от назначен в съдебното производство служебен защитник , който излага доводи за налагане на наказание в по-нисък размер.

Преценявайки доказателствата по делото, съдът приема за установено следното:

Обвиняемият Ю.Б.Ц., ЕГН********** е правоспособен водач на МПС-кат.“В“.СУ МПС е с №283814941, валидно до 13.11.2018година.Има налагани наказания за извършени нарушения на ЗДвП.

Лек автомобил ВАЗ“, модел „21061“, ДК№М8293АН е бил собственост на Милка Иванова Йорданова от град Берковица.С Договор за покупко-продажба от 14.12.2018година, нотариално заверен същият е продаден на обв.Ю.Б.Ц..Последният не пререгистрирал автомобила и продължил да го управлява със същите рег.номера.Междувременно регистрацията на автомобила била служебно прекратена, считано от 18.02.2019г. на основание чл.143 ал.5 от ЗДвП.Въпреки това обвиняемият не предприел никакви действия по оформяне документите на автомобила и пререгистрирането му  и продължил да го управлява.

На 22.03.2019година обв.Ц. ***, при което около 19.05часа е спрян за проверка в района на входа на бившия завод „Металик“.В хода на извършване на проверката той представил поисканите му документи, при което е установено горепосоченото, а именно, че автомобила е със служебно прекратена регистрация по чл.143, ал.15 от ЗДвП.

За констатираното нарушение на ЗДвП на обв.Ю.Б.Ц. е съставен Акт за установяване на административно нарушение серия „АА“, №193160/22.03.2019г. по регистъра на РУ МВР-Берковица.

От изисканата справка за  съдимост е видно, че същият е с чисто съдебно минало.

Разпитан на досъдебното производство обвиняемият се е признал за виновен и  е дал кратки обяснения. Съжалил за извършеното деяние.

Изложената по - горе фактическа обстановка се потвърждава изцяло от събрания в хода на наказателното производство доказателствен материал, а именно протокол за оглед, обяснения на обвиняем, свидетелски показания, експертиза, писмени документи и др.

С описаното деяние обв. Ю.Б.Ц.    е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъпление по чл.345 ал.2, вр.ал.1 от НК за това, че на 22.03.2019г. около 19.05часа в град Берковица, област Монтана по ул. “Александровска“, с посока на движение от центъра към бензиностанция „ОМВ“ е управлявал МПС, което не е регистрирано по надлежния ред и в нарушение на разпоредбите на ЗДвП - по чл.140 ал. 1, съгласно която по пътищата, отворени за обществено ползване, се допускат само моторни превозни средства и ремаркета, които са регистрирани и са с табели с регистрационен номер, поставени на определените за това места, както и в нарушение на разпоредбите на Наредба № 1-45 от 24.03.2000г. на МВР за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране на моторни превозни средства и ремаркета, теглени от тях - лек автомобил“ ВАЗ“, модел „21061“, ДК№М8293АН, а именно със служебно прекратена регистрация от 18.02.2019г. по чл.143, ал.15 от ЗДвП.

Субект на престъплението е вменяемо, пълнолетно физическо лице.

Изпълнителното деяние се изразява в управление на МПС, което не е регистрирано по надлежния за това ред.

Накърнени са  обществените отношения, чрез които се осигуряват условия за безопасно използване на транспортните средства.

От субективна страна деянието е извършено умишлено.

Като смекчаващи наказателната  отговорност обстоятелства съдът приема направените самопризнания от обвиняемия на досъдебното производство, изразеното съжаление за извършеното.

         Причините за извършване на деянието са незачитане на установения в страната правов ред и в частност правилата по ЗДвП.

Съдът след като съобрази обществената опасност на деянието и тези на дееца, прецени, че са налице предпоставките за приложение на чл.78А, ал.1 от НК.

Разпоредбата на чл.78а НК действала към момента на извършване на деянието предвижда наказание глоба в размер от 1000 до 5 000 лева. Същата следва да се определи в границите, установени в чл. 78а, ал.1 във връзка с чл.345 от НК, а именно от 1000,00 лева.

С оглед на гореизложеното съдът счете, че обвиняемия следва да бъде освободен от наказателна отговорност и да му бъде наложено наказание “ГЛОБА“.  Като взе предвид семейното и имущественото му положение, както и процесуалното му поведение, съдът определи размера на глобата на 1000,00 /хиляда/лева.

        Съдът прецени, че наказание в този размер би се оказало достатъчно за постигане на целите на чл. 36 ал.1 от НК, с оглед сравнително невисоката обществена опасност  на обвиняемия и на извършеното деяние.

     Предвид изхода на делото съдът осъди обвиняемия  на основание чл.189 ал.3 от НПК по сметка на РС – Берковица и 5.00 лева държавна такса в случай на служебно издаден изпълнителен лист.

         По гореизложените съображения, съдът постанови решението си.     

                                                                                                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: