ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

гр. Берковица, 03.07.2019 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

РАЙОНЕН СЪД - БЕРКОВИЦА, втори наказателен състав в закрито заседание на трети юли през две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

                                                                Председател : Юлита Георгиева

 

Като разгледа докладвано от съдия Георгиева НОХД № 232 по описа за 2019 година, за да се произнесе, взе предвид следното :

Всички определени съдии при PC Берковица за разглеждане на настоящето дело са се отвели при условията на чл.29, ал.2 от НПК.От съдиите по зает щат при PC Берковица - съдия Д.Цветкова - ІV н.с. не се  е  отвела от разглеждане на настоящето дело, поради това, че същата е командирована в Районен съд-Монтана.

Поради направените отводи от всички съдии по зает щат при PC Берковица, упражняващи функции понастоящем в съда, последният не може да образува състав, макар и делото да му е подсъдно. Налице е хипотезата на чл.43, т.3 от НПК, като производството следва да се прекрати, а делото да се изпрати на ВКС  за определяне на друг еднакъв по степен съд, който да разгледа и реши настоящето дело.

На основание горното и чл.43, т.3 от НПК, съдът

 

                         О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 232/19 г. по описа на PC Берковица.

ИЗПРАЩА делото на ВКС  за определяне на друг равен по степен съд.

Да се уведомят страните за изготвеното определение.

 

АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ –

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РАЙОНЕН СЪД - БЕРКОВИЦА

 

/ЮЛИТА ГЕОРГИЕВА/