ОПРЕДЕЛЕНИЕ              

                                           31.07.2019 година          

                                                гр.Берковица

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

Районен съд   Берковица втори   наказателен състав на  тридесет и първи юли   две хиляди и деветнадесета година в закрито заседание в следния състав:

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: Юлита Георгиева

при секретаря ……………… като разгледа докладваното АНД № 231 по описа за 2019 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

Съдебното производство е образувано по жалба, подадена от А.К.Х. с ЕГН ********** с адрес *** против ЕФ серия К №2508670/11.11.2015 г. на Директора на ОДМВР Монтана, с който на основание чл. 182, ал. 2,т.3 от ЗДП на жалбоподателя е наложена глоба в размер на 100 лв. за нарушение на чл. 21, ал.2 от същия. В жалбата е посочено, че ЕФ е бил връчен на 26.02.2019год.

След насрочване на делото в открито съдебно заседание ,съдия-докладчикът констатира следното:

Против жалбоподателя е издаден  ЕФ серия К №2508670/11.11.2015 г   на Директора на ОДМВР Монтана, с който на основание чл. 182, ал. 2,т.3 от ЗДП на жалбоподателя е наложена глоба в размер на 100 лв. за нарушение на чл. 21, ал.2 от същия. Против издадения ЕФ е подадена жалба от 22.05.2019 г.

С оглед спецификата на административнонаказателното производство за налагане на санкция с електронен фиш, а именно, че последния е електронно изявление, записано върху хартиен, магнитен или друг носител,  чрез административно-информационна система, в ЗДвП са предвидени конкретно посочени условия при които същият може да бъде анулиран – чрез подаване на декларация по чл.189, ал.5 и при подаване на възражение по чл.189, ал.6. В случая такива липсват,тъй като самият жалбоподател в жалбата си твърди,че не се е възползвал от правото си да подаде декларация или възражение.такива липсват и по приложената по делото преписка.

Съгласно чл.83 от ЗАНН “Доколкото в този закон няма особени правила …… за изчисляване на срокове ,……. се прилагат разпоредбите на НПК.”. Тази препращаща норма определя, че начина по който следва да се изчисли срока за подаване на жалбата е визиран в чл.163 от НПК и по точно в неговата ал.2 която гласи, че: „срокът който се изчислява във дни започва да тече на следващия ден и изтича в края на последния ден, или в нашия случай  процесния ЕФ е връчен на 26.02.2019г., а съгласно чл.189, ал.8 от ЗДвП  „Електронният фиш подлежи на обжалване по реда на ЗАНН. Жалбата срещу електронния фиш се подава в 14-дневен срок от получаването му, а когато е направено възражение по ал. 6 - в 14-дневен срок от съобщаването на отказа за анулиране на фиша.”, Жалбата се явява подадена извън 14-дневния срок за обжалване по чл.189, ал.8 от ЗДвП, който срок е преклузивен  и неспазването му преклудира правото на жалбоподателя да обжалва ЕФ за налагане на глоба .

В случая, видно от отразеното от самия жалбоподател в жалбата,както и от приложената по делото справка от електронния масив на КАТ ,  ЕФ е връчен на жалбоподателя на 26.02.2019 г.,а жалбата е депозирана в СДВР –София на 22.05.2019год..Предвид на това срокът за обжалване е изтекъл на 12.03.2019 г. /работен ден/. При тези данни настоящият съдебен състав приема, че жалбата е просрочена. Следователно, тя е процесуално недопустима като подадена извън законоустановения срок.

По изложените съображения подадената жалба следва да бъде оставена без разглеждане като процесуално недопустима, с оглед обстоятелството, че е подадена извън срока за обжалване, като производството по делото досежно оспорването на ЕФ бъде прекратено.

Мотивиран от изложеното, съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата, подадена от А.К.Х. с ЕГН ********** с адрес *** против ЕФ серия К №2508670/11.11.2015 г. на Директора на ОДМВР Монтана, с което на основание чл. 182, ал. 2,т.3 от ЗДП на жалбоподателя е наложена глоба в размер на 100 лв. за нарушение на чл. 21, ал.2 от същия.

ПРЕКРАТЯВА производството по АНД № 231  по описа за 2019 г. на Районен съд гр. Берковица.

За  настоящото определение да се съобщи на жалбоподателя и на въззиваемата страна и да не се явяват за насроченото съд.заседание.

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Административен съд – Монтана в 7- дневен срок от съобщаването му на страните.

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: