П Р О Т О К О Л

 

          град БЕРКОВИЦА, 03.07.2019 година

 

РАЙОНЕН СЪД-Берковица……..….…………………………

в публично съдебно заседание на  03.07.2019 г….………… .в състав:

 

                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:   ЮЛИТА ГЕОРГИЕВА

Съдебни заседатели: 1.

        2.

 

при участието на секретаря Н. Андреева……....…….…....…………….

и прокурора ……..………………………………...….…сложи за разглеждане

НЧХД  21 по описа за 2019г……………….…...……...………..докладвано

от съдията Георгиева.…..….…….……..………………..………………………

на поименното повикване в….13,30……….……часа се явиха:

 

         ТЪЖИТЕЛЯТ П.А.Т., редовно призован, се явява лично и с повереника му адв. Г., редовно упълномощен от преди.

         ПОДСЪДИМИЯТ А.Б.Б., редовно призован, се явява лично и с адв. Н. А. ***, редовно упълномощена от преди.

 

АДВ. Г.: Да се даде ход на делото.

АДВ. А.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че няма процесуална пречка за даване ход на делото и

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ход на делото.

ПРЕДВИД изявленията на страните в предходно съдебно заседание, че ще преговарят за постигане  на споразумение, становища на страните:

АДВ. Г.: Уважаема госпожо съдия, с оглед изразената воля между страните, работихме в посока постигане на спогодба помежду им и към момента страните сме се разбрали за следното: подсъдимият е изплатил на тъжителя всички претенции по гражданските му искове, както и сторените по делото разноски, с което заявяваме, че нямаме претенции по отношение на  подсъдимия, относно граждански искове и разноски по делото. По отношение на тъжбата, доверителят ми заяви, че с оглед постигане на споразумението между тях, ще оттегли същата, след като подсъдимия се извини за действията си формално за съдебното заседание, така че след акта на извинението, моля да считате тъжбата  ни като оттеглена.

АДВ. А.: Уважаема госпожо председател, истина е това, което заявява колегата, процесуален представител на тъжителя по делото. Моля Ви, след като чуете от моя подзащитен извинения, да прекратите делото на основание чл. 24, ал. 5, т. 4, поради оттегляне на тъжбата, след като моя подзащитен се извини на пострадалото лице и частен обвинител по НЧХД № 225/ 2019 г.

 

ПОДСЪДИМИЯТ ЛИЧНО:  Извинявам се за стореното от мен.

ТЪЖИТЕЛЯТ ЛИЧНО: Дано повече да не се случва.

 

ПРЕДВИД становищата на страните СЪДЪТ намира, че са налице условията на чл. 24, ал. 5, т. 3 и 4. Страните са се  помирили, уредили са взаимоотношенията се и частният тъжител оттегля тъжбата си.

 

ТЪЖИТЕЛЯТ ЛИЧНО: Оттеглям тъжбата си. Уредили сме взаимоотношенията си с подсъдимия, нямам претенции към него.

 

ПРЕДВИД становищата на страните и на основание чл. 24, ал. 5, т. 3 и 4 СЪДЪТ

 О П Р Е Д Е Л И:

 

 ПРЕКРАТЯВА производството по НЧХД № 21/ 2019 г. по описа на Районен съд- Берковица.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО НЕ ПОДЛЕЖИ НА ОБЖАЛВАНЕ.

 

ПРОТОКОЛЪТ приключи в 13,50 часа и е изготвен в съдебно заседание.

 

 

 

                СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР:                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: