Р Е Ш Е Н И Е

Гр. Берковица ,31.07.2019 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

                  

РАЙОНЕН СЪД – Берковица, втори наказателен състав в публично съдебно заседание на седемнадесети юли през две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: Юлита Георгиева

 

         При секретаря......Нина Андреева..……, като разгледа докладвано от съдия Георгиева АНД № 187 по описа за 2019 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

                            

                  Производството е по чл. 59, ал. 1 и сл. от ЗАНН.

                  Обжалвано е наказателно постановление №195/23.04.2019 година на Директора на Регионална Дирекция по горите /РДГ/ гр.Берковица, с което на А.Г.А. *** и ЕГН ********** за нарушение на чл.108 ал.3 ЗГ  на основание чл.257 ал.1 т.1 ЗГ.

     В жалбата се развиват доводи за неправилност и незаконосъобразност на наказателното постановление. Твърди се, че не е извършено нарушението,за което е наложено наказанието.

ИСКАНЕТО, формулирано в жалбата е съдът да отмени изцяло наказателното постановление, като неправилно и незаконосъобразно.

      Представителят на административно - наказващия орган /АНО/ изразява становище за неоснователност на жалбата. Намира, че нарушението е установено и доказано по несъмнен начин, поради което НП следва да се потвърди изцяло.

      От приложените по делото акт за установяване на административно нарушение и издадено въз основа на него наказателно постановление, приетите и приложени писмени доказателства съдът приема за установено следното:

Жалбата е допустима,а разгледана по същество е неоснователна по следните съображения:

Съгласно разпоредбата на чл.108, ал.3 от ЗГ, жалбоподателят А. като лице, вписано в публичния регистър за упражняване на лесовъдна практика, на което е издадено позволителното за сеч, е длъжен да упражнява контрол и взема мерки за предотвратяване и спиране на незаконни действия по извършването на добива на дървесина, както и за транспортирането на остатъците от сечта, по ред, определен с наредбата по чл.148, ал.11, до освидетелстване на сечището.

         На дата 05.02.2019 година служителите на РДГ Берковица К.Т. и Й.П.  извършили проверка в землището на с.Замфирово, общ.Берковица, в имот кад. №30321.144.355,отдел 47, подотдел „а2”, за който имот имало издадено позволително за сеч №0480256 от 19.01.2019год.  на името на жалбодателя със срок на сечта от 21.01.2019 година до 05.02.2019 година.При проверката контролните органи установили, че в посочения имот  имало  отсечени немаркирани за сеч дървета от дървесен вид цер с обща кубатура 6,50 плътни кубически метра или 13,00пр.кубически метра.Контролните органи съставили констативен протокол от същата дата, в който отразили констатиранато.Контролните органи уведомили жалбодателя, на когото било издадено позволителното за сеч  и му изпратили покана да се яви в сградата на РДГ Берковица  за съставяне на акт за нарушение.На дата 18.02.2019 година жалбодателят се явил и на същия бил съставен акт за установяване на административно нарушение на  чл.108 ал.3 от ЗГ, който бил подписан от него и посочил, че има възражения.В тридневен срок представил възражения и посочил,че отсечените без марка дървета не са отсечени по време на тази сеч. Въз основа на акта на дата 23.04.2019 година било издадено и обжалваното наказателно постановление /НП/, с което на жалбодателя на основание чл.257 ал.1 т.1 от ЗГ е наложена глоба в размер на 300 лева.

С обжалваното НП на жалбодателя е наложено административно наказание-глоба  на основание чл.257 ал.1 т.1 във връзка с  чл.108 ал.3 от ЗГ.Съгласно този член се наказва с глоба от 300 до 5000 лева длъжностно лице или лице, упражняващо лесовъдска практика, което не изпълни или изпълни несвоевременно задължения или контролни правомощия, възложени му по този закон, подзаконовите актове по прилагането му, както и решения и предписания, основани на тях.

Безспорно е ,че съгласно разпоредбата на чл.108 ал.3 от ЗГ лице, вписано в публичния регистър за упражняване на лесовъдска практика, на което е издадено позволителното за сеч, упражнява контрол и взема мерки за предотвратяване и спиране на незаконни действия по извършването на добива на дървесина, както и за транспортирането на остатъците от сечта, по ред, определен с наредбата по чл.148 ал.11, до освидетелстване на сечището. Съгласно разпоредбата на чл.104 ал.1 т.4 от ЗГ е забранена сечта на немаркирани дървета.Безспорно е ,че след като не е упражнил контрол и е допуснал да бъдат извършени незаконни действия-отсичане на немаркирани с контролна горска марка дървета, жалбоподателят, като лице упражняващо лесовъдска дейност, с издадено позволително за сеч за този обект е извършил посоченото в наказателното постановление нарушение, поради което съдът не приема за обективно направеното възражение в жалбата .

Съдът не приема за обективни направените възражения от жалбодателя, тъй като същите не могат да бъде приети за достоверни и такива игнориращи съставения акт и НП .

 

Съдът приема, че при издаването на НП не са били допуснати съществени процесуални нарушения, които да са ограничили по какъвто и да е начин правото на защита на жалбодателя.Съдът приема, че акта за установяване на административно нарушение и издаденото въз основа на него наказателно постановление съдържат всички изискуеми от чл.42 и чл.57 от ЗАНН реквизити и са годни да породят целените правни последици.

Предвид изложената и възприета от съда фактическа обстановка е налице нарушение по чл. чл.108 ал.3 от ЗГ или безспорно се установява, че жалбодателят в качеството му на лице упражняващо лесовъдска практика по чл.108 ал.2 от ЗГ не е изпълнил вменените му задължения и контролни правомощия по ЗГ и подзаконовите актове по прилагането му за недопускане на нарушения по ЗГ в резултат, на което са били отсечени немаркирани за сеч дървета от дървесен вид цер с обща кубатура 6,50 плътни кубически метра или 13,00пр.кубически метра., поради което правилно и законосъобразно е бил санкциониран с налагане на административно наказание глоба в размер на 300 лева, като наказанието безспорно е съобразено с извършеното от него нарушение, с неговата обществена опасност и е в предвидените от закона граници към минималния размер, предвиден в закона, поради което НП ще следва да бъде изцяло потвърдено.

 

Водим от горното и на основание чл.63 от ЗАНН, съдът

Р    Е    Ш    И :

 

ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление №195/23.04.2019 година на Директора на Регионална Дирекция по горите  на Директора  на Регионална Дирекция по горите /РДГ/ гр.Берковица, с което на А.Г.А. *** и ЕГН ********** за нарушение на чл.108 ал.3 ЗГ  на основание чл.257 ал.1 т.1 ЗГ му е наложено административно наказание ГЛОБА в размер на 300 /триста/ лева, като законосъобразно.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд гр.Монтана в 14-дневен срок от съобщението, че е изготвен.

              

      ПРЕДСЕДАТЕЛ: