Р Е Ш Е Н И Е

                                               гр. Берковица, 30.07.2019г.

                                               В ИМЕТО НА НАРОДА

 

         Районен съд Берковица, II н.с., в публично съдебно заседание на  18 юли две хиляди и деветнадесета година  в състав:

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЮЛИТА ГЕОРГИЕВА

при секретаря Таня Йорданова, като разгледа АНД № 176/2019 год.по описа на БРС, ІІ наказателен състав, за да се произнесе взе предвид следното

       

            Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

 Съдът е сезиран с жалба от М.Х.Ц. ***, с ЕГН ********** против електронен фиш серия К № 1316810/ 11.07.2016, издаден от ОД на МВР-Монтана, с който на основание чл.189 ал.4 във връзка с чл.182 ал.2 т.4 от ЗДвП й е наложена глоба в размер на 150 лв. за нарушение на чл. 21 ал. 2 ЗДвП.

 В жалбата се излагат съображения, че фишът е неправилен и се иска отмяната му, тъй като са налице множество допуснати процесуални нарушения при издаването му. Моли съда да отмени изцяло ЕФ като незаконосъобразен. В съдебно заседание жалбоподателката редовно призована,не се явява.

Въззиваемата страна редовно призована не изпраща представител и не взема становище по жалбата.

Доказателствата по делото са писмени.

          Въззивният съд, като взе предвид събраните по делото писмени доказателства, доводите на жалбоподателя и посочените в жалбата основания, намира за установено следното:

          Жалбата е допустима: подадена в срока по чл.59 ал.2 от ЗАНН  в съответствие с изискуемото от закона съдържание и от страна, имаща правен интерес и процесуална възможност за въззивно обжалване, а разгледана по същество се явява НЕОСНОВАТЕЛНА.

          Съдът като взе предвид становищата на страните и събраните по делото писмени доказателства, намира за установено следното от фактическа страна:

         Установи се от събраните по делото писмени доказателства, че на дата 11.07.2016г. в 18 часа 14 минути с АТС тип „Мобилна система за видеоконтрол на нарушенията на правилата на движение TFR1 – М”  било заснето движение на лек автомобил марка «Рено Меган», с регистрационен номер РК6052ВА, със скорост от 83 км./ч. ,която е  над разрешената за движение в населено  място 50 км./ч., и е посочено отклонение от 33 км/ч. Въз основа на заснемането бил издаден електронен фиш, в който като нарушител е вписано името на М.Х.Ц. ***, с ЕГН **********    , като собственик на   горепосоченото моторно превозно средство. В описателната част на фиша е вписано движение с установена скорост от 83 км./ч. – превишаване с 33км/ч. Като са приспаднати 3км/ч. толеранс. За дата и час на нарушението са вписани показанията на техническото средство. Видно от приложения Протокол от проверка № 6-24-16 техническото средство е преминало последваща проверка. За място на нарушението в електронния фиш е вписано – път ІІ-81  на 72+705км, КПП «Чапраза» с посока на движение от гр.София към гр.Берковица.Приложен е и график за извършвания контрол.

          Изложената фактическа обстановка е установена от представените по делото писмени доказателства, както и приложения снимков материал от заснет клип №5249 с техническо средство радар №610. Така приложения снимков материал, съгласно чл. 189, ал. 15 от Закона за движението по пътищата, като изготвено с техническо средство и система, заснемаща и записваща датата, точния час на нарушението и регистрационния номер на моторното превозно средство, съставлява веществено доказателствено средство в административнонаказателния процес и като такова е приобщено по съответния ред по делото.

          При така установените факти съдът намира от правна страна следното:             

Съгласно разпоредбата на чл. 21, ал. 2 от Закона за движението по пътищата когато стойността на скоростта, която не трябва да се превишава, е различна от посочената в ал. 1, това се сигнализира с пътен знак- в случая с ПЗ «В26» и «Е24». По силата на чл. 182, ал.2, т.4 от ЗДвП, в редакцията й относима към датата на извършване на деянието и издаване на ЕФ, за превишаване от 31 до 40 km/h  се налага  глоба 150 лв. Следователно, деянието, за което е наложено на жалбоподателя административно наказание е обявено от закона за наказуемо.

            От субективна страна, жалбоподателят е действала при пряк умисъл – съзнавала е ограничението на скоростта, знаела е, че не следва да го превишава, но въпреки това управлявала автомобила със скорост над разрешените норми. Наказанието за нарушението е правилно индивидуализирано, което предпоставя потвърждаване на електронния фиш.

Нормата на чл. 188 от ЗДвП предвижда административнонаказателна отговорност за собственика или ползвателя на моторното превозно средство за извършеното с него нарушение, независимо от това кой е действителният негов извършител, като в тази връзка оплакванията за недоказаност авторството на нарушението са неоснователни.

        Законодателят е предвидил в чл. 189 ал. 5 ЗДвП - 14-дневен срок, в който собственикът на МПС, с което е извършено нарушението, има възможност да предостави в съответната териториална структура на Министерството на вътрешните работи писмена декларация с данни за лицето, извършило нарушението и копие на свидетелството му за управление на моторно превозно средство. Предоставянето на декларацията от собственика на автомобила е именно изпълнение на тази предоставена законова възможност. В случая собственикът, респективно жалбоподателят не е подала такава.

Следва да се отбележи, че в хода на производството пред административнонаказващия орган не е допуснато съществено нарушение на процесуалните правила. Нарушението е установено с предвидените в закона способи, тъй като е използан одобрен образец на електронния фиш, който отговаря на всички изисквания за съдържание и форма дадени в чл. 189 ал. 4 от ЗДвП. Времето и мястото на извършване на нарушението са правилно и прецизно индивидуализирани и дават възможност на нарушителя да осъществи правото си на защита в пълен обем. Спазени са и всички правила на Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол и измерващото средство е напълно годно да бъде използвано по неговото предназначение. При определяне на скоростта в състава на нарушение са взети предвид техническите характеристики за точност на измерването, приложени по делото.

         Всичко по-горе изложено мотивира съда да потвърди изцяло издадения ЕФ, като правилен и законосъобразен.

         На основание чл. 63 ал. 1 ЗАНН, Районен съд - Монтана

 

Р Е Ш И:

 

ПОТВЪРЖДАВА електронен фиш серия К № 1316810/ 11.07.2016, издаден от ОД на МВР-Монтана, с който на М.Х.Ц. ***, с ЕГН ********** на основание чл.189 ал.4 във връзка с чл.182 ал.2 т.4 от ЗДвП й е наложена глоба в размер на 150 лв. за нарушение на чл. 21 ал. 2 ЗДвП, като ЗАКОНОСЪОБРАЗЕН.

        РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-Монтана.

                                                                                                                                                                          

                                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: