Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

Гр. Берковица ,29.07.2019 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

                  

РАЙОНЕН СЪД – Берковица, втори наказателен състав в публично съдебно заседание на седемнадесети юли през две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: Юлита Георгиева

 

         При секретаря......Н.Андреева.……, като разгледа докладвано от съдия Георгиева АНД № 172 по описа за 2019 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

                  

 

Производството е по реда на чл.59, ал.1  и сл. от ЗАНН.

 

    Производството е образувано на основание чл. 59 и сл. от ЗАНН по жалба на БТК АД,против  Наказателно постановление №К - 0026336 / 23.04.2019г. на  Директор в Регионална дирекция „Контрол на пазара”за областите Видин,Монтана и Враца при Комисия за защита на потребителите, упълномощена със Заповед № 291/22.04.2015г. на Председателя на КЗП,с което  на „Българска телекомуникационна компания” АД със седалище и адрес на управление град София, район Младост, бул.”Цариградско шосе” № 115и за нарушение  чл.113 ал.2 от ЗЗП, на осн. чл.22 от ЗЗПе наложено наказание  ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ в размер на 700 лева .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В жалбата "БТК" ЕАД прави оплаквания за допуснати съществени процесуални нарушения и неправилно прилагане на материалния закон, с което се обосновава становището за незаконосъобразност на наказателното постановление (НП). Аргументира се становище, че БТК не е осъществило състава на чл. 113, ал. 2 ЗЗПотр, като счита, че обвинението на КЗК е недоказано и немотивирано, за което не са представени доказателства в пълен обем.Относно процесуалните нарушения при издаване на НП се твърдят нарушения на чл. 57, ал. 1, т. 5 ЗАНН - не се съдържа пълно ,точно и ясно описание на твърдяното нарушение и на обстоятелствата,при които е извършено. Счита, че липсва описание на нарушението и на доказателствата в подкрепа на същото, с което е нарушен чл. 52, ал. 4 ЗАНН. По тези съображения БТК моли да бъде отменено обжалваното НП, като издадено в противоречие със закона.

 В случай, че това искане не бъде уважено, моли за намаляване на санкцията, като счита, че липсват каквито и да било мотиви за определяне размера на същата над минималния размер или прилагане на чл.28 ЗАНН като се приеме,че се касае за маловажен случай.

 

 

 

 

В съдебно заседание жалбоподателят БТК ЕАД не изпраща представител,но представя становище.

 

 

 

 

Въззиваемата страна - КЗП , не се представлява в съдебно заседание, представя писмено становище по жалбата, в което моли същата да бъде оставена без уважение. Описва фактическата обстановка, която приема за установена.Развива доводи,че търговецът „БТК” ЕАД е санкциониран за това,че в стопанисван от него търговски обект-магазин 4310 „Виваком” в гр.Берковица не е извършил до 11.01.2019год. привеждане на потребителска стока-телефон GSM НUAWEI Y5 Ii в съответствие с договора за продажба в рамките на 1 месец,с(итано от датата на предявяване на рекламация на 11.12.2018год. от потребителя с което нарушил чл. 113, ал. 2 ЗЗП.. Счита, че са спазени всички процесуални правила при издаване на НП и моли същото да бъде потвърдено изцяло като правилно и законосъобразно.

Възразява срещу становището на жалбоподателя, че не са събрани доказателства, като се позовава на подробно описаните в акта за установяване на административно нарушение (АУАН) констативни протоколи (КП).

 

 

 

 

От доказателствата по делото се установява следната ФАКТИЧЕСКА ОБСТАНОВКА:

 

 

 

 

 

 

 

 

По повод на жалбата на гражданин служители на КЗП - гл.инспектор Л.Л. гл.инспектор  посетил обекта на търговеца в гр. Берковица,представляващ магазин 4310 „Виваком” в гр.Берковица По време на проверката е установено, че рекламация е направена на 11.12.2018год. и до момента на проверката,която била на 13.03.2019год. търговецът не се е бил произнесъл по рекламацията и не бил привел стоката в съответствие с договора за продажба .За проверката бил съставен КП №К-2670820/13.03.2019 г. (приложен на л. 30).

Актът за установяване на административно нарушение е съставен на дружеството - жалбоподател за това, че в рамките на един месец, считано от датата на предявяване на рекламацията от потребителя Евалин Панайотов Георгиев  не е извършил привеждане на потребителската стока - мобилен телефон НUAWEI Y5 II в съответствие с договора за продажба. Актосъставителят, а впоследствие и наказващият орган са приели, че е налице нарушение по смисъла на чл. 113, ал.2  от Закона за защита на потребителите /ЗЗП/. Според тези текстове, когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба, като това следва да бъде сторено в рамките на един месец, считано от предявяване на рекламацията.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Въз основа на АУАН е издадено обжалваното Наказателно постановление №К - 0026336 / 23.04.2019г. на  Директор в Регионална дирекция „Контрол на пазара”за областите Видин,Монтана и Враца при Комисия за защита на потребителите, упълномощена със Заповед № 291/22.04.2015г. на Председателя на КЗП  .В НП са описани обстоятелствата, установени при проверката на 13.03.2019 г., както и че до 13.03.2019 г. търговецът не е привел стоката мобилен апарат в съответствие с договора за продажба в рамките на един месец, считано от датата на предявяване на рекламацията на 11.12.2018 г. от потребителя Евалин Панайотов Георгиев от гр.Берковица, с което е нарушен чл. 113, ал. 2 ЗЗПотр. При тези съображение и на основание чл. 233, ал. 2 ЗЗПотр на БТК ЕАД е наложена имещуствена санкция за нарушение на чл. 113, ал. 2 ЗЗПотр в размер на 4 000 лева на основание чл. 222а ЗЗП.

 

 

 

 

Съдът извежда описаната фактическа обстановка след анализ на събраните по делото писмени доказателства и показанията на разпитаните като свидетели служители на КЗП , чиито свидетелски показания съдът кредитира като достоверни източници на факти.

 

 

 

 

Въз основа на описаната фактическа обстановка, съдът достигна до следните ПРАВНИ ИЗВОДИ:

 

 

 

 

Актът за установяване на административно нарушение е съставен в срока по чл. 34, ал. 1 ЗАНН и съдържа необходимите задължителни реквизити, изброени в разпоредбата на чл. 42 от ЗАНН, като излага подробно и ясно описание на фактическите обстоятелства, относими към нарушението.

 

 

 

 

Обжалваното Наказателно постановление също съдържа законово изискуемите реквизити, посочени в чл. 57 от ЗАНН, включително и тези по т. 4 - извършеното нарушение. Датата на нарушението е ясна, с оглед формулировката, че "До 11.01.2019 г. търговецът не е привел стоката (описан е подробно телефона) в съответствие с договора за продажба в рамките на 1 месец, считано от датата на предявяване на рекламацията - 11.12.2018 г.", и недвусмислено е посочена нарушената законова разпоредба - 113, ал. 2 ЗЗПотр. НП съгласно чл. 233, ал. 2 ЗЗПотр е издадено от компетентен орган - Директор в Регионална дирекция „Контрол на пазара”за областите Видин,Монтана и Враца при Комисия за защита на потребителите, упълномощена със Заповед № 291/22.04.2015г. на Председателя на КЗП  .

 

 

 

 

Налице е съответствие между отразеното в наказателното постановление и в АУАН, въз основа на който то е издадено.

 

 

 

 

При това положение съдът намира, че възраженията, поддържани в жалбата на БТК ЕАД за допуснати съществени процесуални нарушения, са неоснователни.

 

 

 

 

Съгласно разпоредбата на  чл. 113, ал. 1 от ЗЗПотр когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба. Във втората алинея на текста е предвидено, че привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.

 

 

 

 

 

 

 

 

От събраните по делото доказателства се установява, че  потребителят Е.Георгиев е предявил  рекламация на 21.12.2018 г. 

 

 

 

Това означава, че най-късния момент, в който според предписанията на чл. 113, ал. 2 ЗЗПотр, БТК ЕАД е било длъжно да удовлетвори рекламацията на стоката, е 11.01.2019 г. С изтичането на този ден БТК ЕАД е осъществило нарушението, като изпълнителното деяние е проявено в бездействие.

 

 

 

 

 

 

 

 

В чл. 222а ЗЗП е предвидено, че за нарушение на чл. 113 на юридическите лица се налага имуществена санкция, в размер от 500 до 3000 лева за всеки отделен случай.

 

 

 

 

Анализа на посочените норми води до крайния извод, че наказващият орган е правилно е приел, че е нарушен чл. 113, ал. 2 ЗЗПотр. и е приложил правилната санкционна норма.

 

 

 

 

След като съдът достигна до извод, че нарушението е извършено и не са допуснати нарушения при прилагането на материалния закон, се занима с второто искане на БТК ЕАД за намаляване на санкцията.

 

 

 

 

При определянето на санкцията наказващият орган е длъжен да се ръководи от указанията на чл. 27 ЗАНН - да е в рамките на предвиденото в закона за извършеното нарушение и съобразно тежестта на нарушението и другите смекчаващи и отегчаващи отговорността обстоятелства.

 

 

 

 

Съдът намира, че определената санкция в размер на 700 лева е в рамките на закона и е  съобразена с всички смекчаващи обстоятелства, които имат значение за отговорността на дружеството.

Нарушенията, с оглед характера им, интересите, които засягат и възможните неблагоприятни последици от тях за потребителите, се явяват такива с не малка степен на обществена опасност, поради което и разпоредбата на чл.28 от ЗАНН се явява неприложима.

Мотивиран от горните съображения настоящият състав намира, че атакуваното наказателно постановление следва да бъде потвърдено като правилно и законосъобразно.

Предвид горното и на основание чл.63, ал.1, предл.1 от ЗАНН, Районен съд Берковица

 

                                                     Р Е Ш И:

           ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №К - 0026336 / 23.04.2019г. на  Директор в Регионална дирекция „Контрол на пазара”за областите Видин,Монтана и Враца при Комисия за защита на потребителите, упълномощена със Заповед № 291/22.04.2015г. на Председателя на КЗП,с което  на „Българска телекомуникационна компания” АД със седалище и адрес на управление град София, район Младост, бул.”Цариградско шосе” № 115и за нарушение  чл.113 ал.2 от ЗЗП, на осн. чл.22 от ЗЗПе наложено наказание  ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ в размер на 700 лева .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решението подлежи на ОБЖАЛВАНЕ пред Административен съд - Монтана в 14-дневен срок от връчването му на страните.

 

 

                                                 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: