Р Е Ш Е Н И Е

 

ГР.БЕРКОВИЦА, 31.07.2019г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД гр.Берковица…….……...наказателна колегия в публично

заседание на 16 юли.......……..………….……………………през две хиляди и деветнадесета година..……….……………………в състав:

 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЮЛИТА ГЕОРГИЕВА

                                                    

при секретаря Т.Йорданова….….……..………………и в присъствието на прокурора..……………………….……....…..като разгледа докладваното от

съдията Георгиева..…………………....……….....АН дело №160 по описа

за 2019г…………………………………....и за да се произнесе взе предвид:

 

                          Производството е по чл. 59, ал. 1 ЗАНН.

                          Жалбоподателят „Гард Секюрити 67”ЕООД – Монтана ЕИК 204484390 ,представлявано от К.И.И.-управител  обжалва Наказателно постановление № 12 -001046/02.04.2019 г. на Директора на Дирекция “Инспекция по труда” гр. Монтана.

                    С посоченото наказателно постановление на дружеството е наложена имуществена санкция в размер на 1500 лева  в качеството му на работодател за нарушение по чл. 143   ал. 2 от КТ,затова, че дружеството в качеството на работодател при извършена проверка на място на 07.03.2019год. в обект за охрана на „Гард Секюрити 67”ЕООД – Монтана,видно от представения график за м.февруари допуснало да работи на 07.03.2019год. в 09.45 часа  в извън законоустановеното работно време Крум Николов Алексов  ,като същият следва да е нощна смяна от 19,00 часа на 07.03.2019год. и да полага извънреден труд  .

         Моли да се отмени  НП като незаконосъобразно поради допуснати процесуални нарушения.В съдебно заседание се представлява от упълномощен адвокат,който поддържа жалбата.В представена по делото писмена защита доразвива доводите  във връзка с искането за отмяна.

                      Въззиваемата  страна   чрез процесуалния си представител  поддържа правилността на обжалваният акт . Моли съдът да постанови решение,с което потвърди НП.Доводите са изразени в писмена защита .

                       След преценка на събраните по делото  писмени и гласни доказателства  поотделно и в тяхната съвкупност съдът намира за установено  следното :

                               Жалбата е подадена в срока по чл.59 ал. 2 от ЗАНН и е допустима.     Разгледана по същество  се явява  неоснователна.

           По делото не се спори ,че на  07.03.2019 г.  главните инспектори В.Х. и М.К. са извършили проверка в обекта  на дружеството по спазване на трудовото законодателство . Проверяващите констатирали  конкретно ,че по даденият им график за м. март в обекта  извън работно време е  работил Крум Николов Алексов .Същият по график е следвало да бъде на работа на 07.03.2019год. нощна смяна с работно време от 19,00часа -до 07,00ч. ,а е установен да работи на 07.03.2019год. в 09,45часа,т.е работил е извън законоустановеното работно време по график. В  преписката на стр.17  е приложен и Протокол за извършена проверка , подписан от страна на жалбоподателя  на 11.03.2019год. ,като на дружеството са дадени предписания .

     В същият този протокол са констатирани нарушения  подробно описани и обсъждани в т.1, 2 и 3.Вт.ч.  е описано ,че при проверката на 07.03.2019год.  в обекта на дружеството ,видно от поименния график на работа е констатирано ,че извън работното законоустановено време за този ден   работи Крум Николов Алексов   ,като същият е следвало да бъде на работа на 07.03.2019год. нощна смяна с работно време от 19,00часа -до 07,00ч. .Направен е извод ,че работодателят го е допуснал да упражнява извънреден труд  извън смисъла  на чл.144 ал.1 от КТ или е извършено нарушение по чл.143 ал.2 от КТ .

За именно това нарушение е съставен  и АУАН  с дата на съставяне  11.03..2019 г. в присъствието на работодателя,който е връчен на същия .След съставяне на актът е издадено и атакуваното НП .

При така установената фактическа обстановка, съдът достигна до следните изводи от правна страна:

Подадената жалба е процесуално допустима, а разгледана по същество – частично основателна.

Съгласно чл.416, ал.1 от КТ редовно съставените актове по този кодекс имат доказателствена сила до доказване на противното.

При проверка на АУАН, въз основа на който е издадено обжалваното НП, съдът не откри нередовности. Актът има необходимото и предписано от чл.42 от ЗАНН съдържание, в това число по т.4 и т.5 от ЗАНН. Направено е пълно и изчерпателно описание на нарушението и обстоятелствата, при които е било извършено, както и е посочена законната разпоредба, която е нарушена. Спазени са изискванията на чл.40 от ЗАНН за съставяне на акта. Същият е съставен в присъствието на  нарушителя и двама свидетели. АУАН е предявен на същия на датата на съставянето, което е удостоверено с подписа му. Актът е съставен от оправомощено със заповед лице.

При издаване на НП не са допуснати съществени процесуални нарушения. НП има необходимото и задължително съдържание чл.57 от ЗАНН, в това число и по чл.57, ал.1, т.5 от ЗАНН, като е посочена датата и мястото на извършване на нарушението, а именно 07.03.2019г. , когато Крум Николов Алексов    е установен да полага извънреден труд. Много изчерпателно са описани всички обстоятелства при извършване на нарушението и абсолютно разбираемо е за нарушителят в какво се изразява нарушението му. НП е издадено от компетентен орган.

Констатациите в акта и НП се потвърдиха от показанията на разпитаните по делото свидетели, които съдът кредитира, като единни и незаинтересовани. Констатациите се подкрепиха и от приобщените по делото и приложени към административнонаказателната преписка документи. Тези констатации не се оспориха от жалбоподателя.

Съгласно чл.143, ал.1 от КТ, извънреден е трудът, който се полага по разпореждане или със знанието и без противопоставянето на работодателя или на съответния ръководител от работника или служителя извън установеното за него работно време. По делото не се спори, като се установи от приобщените по административнонаказателната преписка доказателства, че съгласно утвърдения график за м.март 2019год. за работника Крум Николов Алексов    07.03.2019год. е бил почивен и същият е следвало да е на работа нощна смяна на 07.03.2019год. от 19,00часа вечерта. По делото също не се спори, че в  този почивен ден работникът на дружеството е полагал труд .

Така се доказа и извършеното нарушение на чл.143, ал.2 от КТ, според която разпоредба извънредният труд е забранен.

Ирелевантна в случая е причината за полагане на извънредния труд, защото в чл.144 от КТ са изчерпателно посочени случаите на изключение за полагането му. Това са случаи:1. за извършване на работа във връзка с отбраната на страната; 2. за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия; 3. за извършване на неотложни обществено необходими работи по възстановяване на водоснабдяването, електроснабдяването, отоплението, канализацията, транспорта и съобщителните връзки и оказване на медицинска помощ; 4. за извършване на аварийно-възстановителни работи и поправки в работните помещения, на машини или на други съоръжения; 5. за довършване на започната работа, която не може да бъде извършена през редовното работно време; 6. за извършване на усилена сезонна работа. Извънредния труд е забранен с оглед разпоредбата на чл.143, ал.2 от Кодекса на труда. В случай че работодателят въведе сумирано изчисляване на работното време, с оглед технологичния процес в предприятието, той утвърждава графици за работното време на работниците и служителите, които се разработват по начин, по който работодателят осигурява най-малко „пълна заетост” на работниците и служителите, при сключването на трудовите договори на които е посочено пълно 8 часово работно време. Следователно, работодателят трябва така да изготвя графиците, че да не допуска полагането на извънреден труд.

      Разпоредбите на КТ относно продължителността на работното време и на почивките са императивни, като изключение се предвижда при стриктно спазване на визираните в Кодекса ограничения. Тези разпоредби имат закрилен характер и неспазването им във всички случаи се квалифицира като грубо нарушаване на  трудовото законодателство. Основна функция на работодателя е да следи за законосъобразното и правилно протичане на трудовия процес в предприятието, което очевидно в случая не е сторено. Ето защо дружеството в качеството си на работодател безспорно е извършено нарушение по чл.143 ал.2 от КТ. За работодателя, който го е допуснал в нормата на чл. 414, ал. 1 от КТ и е предвидена имуществена санкция в размер от 1500 лв. до 15000 лв.

         Административно-наказващият орган законосъобразно е индивидуализирал административното наказание. Съобразил е всички предвидени в чл. 27 от ЗАНН обстоятелства, отчел е, че нарушението е извършено по отношение на едно лице, че до този момент на същия работодател не са налагани други имуществени санкции за нарушения по КТ. При това положение законосъобразно е приел, че административното нарушение е извършено само при наличието на смекчаващи отговорността обстоятелства и е наложил административно наказание – имуществена санкция в предвидения от закона минимален размер от 1500 лв.

           Съдът прецени,че в случая  не може да намери приложение разпоредбата на чл.415в от КТ, т.к нарушението няма как да бъде отстранено, т.к вече е извършено.

          Съдът намира,че посочването в АУАН и НП ,че установеното лице работи извън графика за м.февруари се дължи на допусната техническа грешка,имайки предвид,че лицето е установено на 07.03.2019год. и тази дата е посочена многократно и в двата акта.

         По изложените съображения съдът счита атакуваното наказателно постановление за законосъобразно, поради което на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН следва да бъде потвърдено.

                   Затова, Съдът

 

Р  Е  Ш  И

 

         ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 12 -001046/02.04.2019 г. на Директора на Дирекция “Инспекция по труда” гр. Монтана ,с което на „Гард Секюрити 67”ЕООД – Монтана ЕИК 204484390 ,представлявано от К.И.И.-управител  е  наложена имуществена санкция в размер на 1500 лева  за нарушение по чл. 143   ал. 2 от КТ като правилно и законосъобразно

                                         Решението може да се обжалва пред Административен съд Монтана  в 14 дневен срок от съобщението на страните.                  

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ :