Р Е Ш Е Н И Е

ГР.БЕРКОВИЦА, 16.07.2019г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД гр.Берковица…………………………………………..в публично заседание на 20 юни….…..……….………………………………… през две хиляди и деветнадесета година……..…….......………………………в състав:

 

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ел.ФИЛИПОВА

 

при секретаря Св.Петрова………………………………и в присъствието на прокурора………………..като разгледа докладваното от съдията Филипова……….…………………………….АН дело 159 по описа за 2019г………………..……………..и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

 

Обжалвано е Наказателно постановление  № 12-001047 от 02.04.2019 год., издадено от Директора на Дирекция “Инспекция по труда” гр. Монтана, с  което на основание чл. 416, ал.5, във връзка с чл. 414, ал.1 КТ на  Гард Секюрити 67 ЕООД,  със седалище и адрес на управление град Монтана, ул. Иван Александър,  № 27 е наложена “Имуществена санкция” в размер на 1500.00 лева за нарушение по чл.142, ал.4 КТ. 

 

В съдебно заседание жалбата е поддържана от процесуален представител, който развива доводи, както за нарушение на процесуални правила при издаване на атакуваното НП, така и за липса на нарушение, за което е издадено НП.

         Въззиваемата страна поддържа, че издаденото НП е законосъобразно, при издаването му не са налице нарушения, поради което следва да бъде потвърдено.

        

         След преценка на събраните в хода на производството доказателства, съдът констатира следното :

         Жалбата е процесуално допустима, подадена от лице, легитимирано да обжалва и в определения срок. Разгледана по същество е основателна.

 

         На 07.03.2019 година представители на Д „ИТ” – Монтана извършили проверка по спазване на трудовото законодателство  в ягодов масив, находящ се в с.Боровци, обект на охрана от страна на дружеството – жалбоподател. На 11.03.2019 година извършили проверка и по документи. Установили, че дружеството в качеството на работодател е допуснало лицата Любен Костов и Красимир Бойчев да работят на 21.02.2019 година от 07.00 часа и да бъдат сменени на 22.02.2019 година от Пламен Костадинов и Цветан Кирилов или да полагат труд 24 часова смяна. Това било видно от книгата за ежедневен инструктаж. АНО приел, че в случая е налице нарушение на чл.142, ал.4 от КТ и на основание чл.416, ал.5 във връзка с чл.414, ал.1 от КТ наложил на дружеството имуществена санкция в размер на 1 500 лева глоба.

 

         От събраните в хода на съдебното следствие доказателства, НЕ СЕ установи възприетата в констативния протокол, АУАН и НП фактическа обстановка. НЕ СЕ установи наети от дружеството лица да са полагали труд 24 часова смяна нито на 21 и 22.02.2019 година, нито на 07.03.2019 година, когато е извършена проверка на място. За да достигнат до противния извод, проверяващите се позовават единствено на представената им книга за инструктаж. В нея застъпващите на смяна полагат подпис и отразяват датата, на която им е проведен инструктаж. Работните смени са по график за времето от 07.00 до 19.00 часа и съответно от 19.00 до 07.00 часа. Следователно в рамките на един календарен ден последователно в книгата фигурират по два подписа – единият поставен в 07.00 часа, а другият – в 19.00 часа. Без да отчетат този факт, проверяващите приели, че след като в рамките на един ден са поставени два подписа в книгата, то тези двама работника непременно са дежурили 24 часа. От показанията на проверяващите, дадени пред съда, също не се установи как са достигнали до извод, че се полага труд на 24 часова смята, още по-малко че такъв е положен КОНКРЕТНО на дата 21.02.2019 година. В хода на проверката, представителите на ИТ не са взели обяснения от работещите. Изводите им не се подкрепят от нито едно от събраните доказателства и липсва дори житейски логично обяснение как са достигнали до тях.

         При така установените по делото факти и изложени мотиви, съдът намира издаденото НП за незаконосъобразно. Липсва нарушение на трудовото законодателство, за което да бъде ангажирана отговорността на жалбоподателя, поради което издаденото НП подлежи на отмяна. Ето защо съдът

 

Р    Е    Ш   И :

 

  ОТМЕНЯ Наказателно постановление  № 12-001047 от 02.04.2019год., издадено от Директора на Дирекция “Инспекция по труда” гр. Монтана, с  което на основание чл. 416, ал.5, във връзка с чл. 414, ал.1 КТ на  Гард Секюрити 67 ЕООД,  със седалище и адрес на управление град Монтана, ул. Иван Александър,  № 27 е наложена “Имуществена санкция” в размер на 1500.00 лева за нарушение по чл.142, ал.4 КТ. 

 

            Решението подлежи на обжалване пред АС – Монтана в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните, че е изготвено.

 

                                                          

РАЙОНЕН СЪДИЯ: