Р Е Ш Е Н И Е 

                         ГР.БЕРКОВИЦА, 29.07.2019г.

 

                            В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН…СЪД…..гр.Берковица………………………………… в публично заседание на 09 юли..…..………………………………………… през две хиляди и деветнадесета година………….....………………………в състав:

 

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: Юлита Георгиева

 

при секретаря Таня Йорданова………………………………и в присъствието на прокурора………………..като разгледа докладваното от съдията Георгиева……….…………………………….АНД №158 по описа за 2019г………………..……………..и за да се произнесе взе предвид следното:

 

       Производството е по чл.59, ал.1  и сл. от ЗАНН.

С Наказателно постановление № 18-0243-000470/18.06.2018г. на Началник РУ Берковица е наложено на Б.Н.П. *** и с ЕГН ********** административно наказание - глоба в размер на 50 /петдесет/ лева  на основание чл.183, ал.4,т.7,пр.1 от ЗДвП за нарушение по чл.137а, ал.1 от ЗДвП

Недоволен от наказателното постановление П. моли да бъде отменено. В съдебно заседание не се явява и не изпраща представител.

Въззиваемата страна РУ гр.Берковица не изпраща представител и не взема становище по жалбата.

Доказателствата по делото са писмени . Съдът като ги обсъди поотделно и в тяхната съвкупност, намира жалбата за допустима, тъй като е подадена в законния седем дневен срок.

Разгледана по същество жалбата е неоснователна по следните съображения:

От фактическа страна съдът установи следното:

На 30.05.2018год. около 06,20 часа в с.Боровци на ул.””Александър Стамболийски” с посока на движение от с.Замфирово към центъра на с.Боровци жалбоподателят управлявал лек автомобил „Мазда 626” с ДК №М3237ВМ,негова собственост.Същият управлявал лекия автомобил без да използва обезопасителен колан по време на движението.Това било възприето от полицейските служители,което било повод водачът да бъде спрян за проверка.Във връзка с констатираното нарушение бил съставен АУАН ,в което деянието е квалифицирано като нарушение по чл.137А ,ал.1 от ЗДП.Нарушителят подписал акта и получил препис от него.Не се възползвал от правото си да впише възражения,както и не депозирал такива в законноустановения три дневен срок.

Въз основа на съставения актбило издадено обжалваното НП,с което на Б.Н.П. е наложено административно наказание глоба в размер на 50лв. на основание чл.183, ал.4,т.7,пр.1 от ЗДвП за извършено нарушение по чл.137А,ал.1 от ЗДП.

Описаната фактическа обстановка се доказва по безспорен начин от събраните по делото писмени доказателства.По делото са събрани безспорни доказателства за извършено от жалбоподателя нарушение  по чл.137А ,ал.1 от ЗДП.Тази правна норма създава задължение за водачите и пътниците в МПС от съответните категории,в които попада процесното МПС  когато са в движение да използват обезопасителните колани,с които са оборудвани.От събраните по делото доказателства се установява,че жалбоподателят е управлявал лекия автомобил,без да използваобезопасителен колан.Същият в съдебно заседание не се явява и не представя доказателства,с които да обори отразената в АУАН и НП фактическа обстановка.При това положение съдът приема за очевидно и доказано извършеното от него административно нарушение.

          Ето защо, съдът намира, че така издаденото наказателно постановление следва да бъде потвърдено като правилно и  законосъобразно.

 

          Така мотивиран, на основание чл. 63, ал. 1, предл. 3 ЗАНН, Районен съд Берковица

                              

Р Е Ш И:  

 

ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 18-0243-000470/18.06.2018г. на Началник РУ Берковица,с което на Б.Н.П. *** и с ЕГН ********** е наложено административно наказание - глоба в размер на 50 /петдесет/ лева  на основание чл.183, ал.4,т.7,пр.1 от ЗДвП за нарушение по чл.137а, ал.1 от ЗДвП

           Решението може да се обжалва пред АС - Монтана в 14 / четиринадесет/ дневен срок от съобщаването му на страните, че е изготвено, на основанията предвидени в НПК, и по реда на Глава дванадесета от АПК.

                                            

                                         

 

 

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: