Р Е Ш Е Н И Е

ГР.БЕРКОВИЦА, 10.07.2019г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД гр.Берковица…………………………………………..в публично заседание на 20 юни……………..……….………………………………… през две хиляди и деветнадесета година…………….......………………………в състав:

 

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ел.ФИЛИПОВА

 

при секретаря Св.Петрова………………………………и в присъствието на прокурора………………..като разгледа докладваното от съдията Филипова……….…………………………….АН дело 144 по описа за 2019г………………..……………..и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

 

Обжалвано е Наказателно постановление  № 12-001423 от 02.04.2019 год., издадено от Директора на Дирекция “Инспекция по труда” гр. Монтана, с  което на основание чл. 416, ал.5, във връзка с чл. 415, ал.1 КТ на  Ърбън грийн ЕООД,  със седалище и адрес на управление град София, бул. Янко Сакъзов, № 19, ет.2, ап.4 е наложена “Имуществена санкция” в размер на 1500.00 лева.

 

В жалбата се развиват доводи за липса на нарушение и за своевременно изпълнение на дадените предписания.

         Въззиваемата страна поддържа, че издаденото НП е законосъобразно, при издаването му не са налице нарушения, поради което следва да бъде потвърдено.

        

         След преценка на събраните в хода на производството доказателства, съдът констатира следното :

         Жалбата е процесуално допустима, подадена от лице, легитимирано да обжалва и в определения срок. Разгледана по същество е неоснователна.

         Установено е следното:

         На 26.09.2018 година представители на Д „ИТ” Монтана извършили проверка на място на обект в град Монтана – многофамилна жилищна сграда в жк. Изгрев 1и 2, където се реализирал проект по повишаване на енергийната ефективност. Изпълнител на обекта е санкционираното дружество. Проверяващите установили, че на лицето Румен Богданов не е осигурено работно облекло. Констатациите от проверката били отразени в протокол от 08.10.2018 година, където към работодателя било вписано предписание да осигури необходимото подходящо работно облекло – т.4 в срок до 20.10.2018 година.

         На 08.02.2019 година проверяващите отново посетили друг обект в град Берковица – многофамилна жилищна сграда блок Бор на булевард Мрамор със същия изпълнител на проект за повишаване на енергийната ефективност. В протокола за извършена проверка от 14.02.2019 година вписали, че работодателят не е изпълнил даденото предписание да осигури на лицето Румен Богданов подходящо работно облекло.

         За констатираното нарушение – неизпълнение на дадено предписание, бил съставен АУАН 12-001423 от 14.03.2019 година, а по – късно въз основа на него и атакуваното НП.

 

         От събраните по делото доказателства безспорно се установява, че при предходна проверка по спазване на трудовото законодателство на работодателя е дадено предписание да осигури на наетия Румен Богданов подходящо предпазно облекло в срок до 20.10.2018 година. Няма спор и че естеството на изпълняваната дейност изисква подсигуряването на такова. При последваща проверка на обект, изпълняван от същия работодател било констатирано неизпълнение на дадените предписания.

         С жалбата е представен приемо – предавателен протокол от 18.10.2018 година, според който работодателят е предал на работника Румен Богданов предпазно облекло още на 18.10.2018 година. Настоящият състав намира, че този протокол е съставен за целите на производството и не установява изпълнение на дадените от контролния орган предписания: На първо място този протокол не е представен на АНО в срока за подаване на възражения след съставяне и получаване на АУАН. На следващо място, към момента на проверката на 08.02.2019 година на проверяващите е предоставен списък на лицата, получили работно облекло, където името на Румен Богданов не фигурира. Неоснователно е възражението, че на този работник е предоставено работно облекло на по – късен етап – в посочения списък фигурира и лице, което е получило такова облекло на 02.11.2018 година, т.е. ако по отношение на Румен Богданов предписанието действително бе изпълнено към 18.10.2018 година, то неговото име щеше да фигурира в посочения списък.

Ето защо, като достигна до извод, че към 08.02.2019 година даденото предписание с протокол от 26.09.2018 година не е било изпълнено, съдът намира, че издаденото НП е законосъобразно и

 

 

 

Р    Е    Ш   И :

 

ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление  № 12-001423 от 02.04.2019 год., издадено от Директора на Дирекция “Инспекция по труда” гр. Монтана, с  което на основание чл. 416, ал.5, във връзка с чл. 415, ал.1 КТ на  Ърбън грийн ЕООД,  със седалище и адрес на управление град София, бул. Янко Сакъзов, № 19, ет.2, ап.4 е наложена “Имуществена санкция” в размер на 1500.00 лева.

 

 

 

            Решението подлежи на обжалване пред АС – Монтана в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните, че е изготвено.

 

                                                           

РАЙОНЕН СЪДИЯ: