Р Е Ш Е Н И Е

ГР.БЕРКОВИЦА, 04.07.2019г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

РАЙОНЕН СЪД- Берковица………………………………….…………… в публично заседание на 30 май……………………………………………… през две хиляди и деветнадесета година………….....………………………в състав:

 

 

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ел.ФИЛИПОВА

 

при секретаря Св. Петрова………………………………и в присъствието на прокурора………………..като разгледа докладваното от съдията Филипова……….…………………………….АН дело 125 по описа за 2019г………………..……………..и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

С Наказателно постановление № 2/14.01.2019 г, издадено от Началник на ОД МВР Монтана на М.С.Р.,***, с ЕГН ********** на основание чл.38, ал.1 ЗНССПЕЕН - 112 е наложено административно наказание „глоба” в размер на 2000.00 лева.

Жалбоподателят обжалва наказателното постановление и моли съда да го отмени. Излага подробни съображения за неговата неправилност с оглед липсата на прецизна конкретизация на извършеното нарушение, респ.на приложимата законова разпоредба.        Въззиваемата страна не изпраща представител в съдебно заседание, както и не взема становище по жалбата.

След като прецени събраните по делото доказателства, съдът прие следното :

Жалбата е процесуално допустима, подадена от лице с правен интерес срещу подлежащ на обжалване акт в предвидения от закона срок. При извършената служебна проверка не се установиха нарушения на процесуални правила. Разгледана по същество жалбата е неоснователна.

Установена е следната фактическа обстановка:

На 06/07.10.2018 година жалбоподателят бил установен от служители на полицията да управлява МПС без регистрационни табели и без да е правоспособен. При проверката отказал да бъде изпробван и за употреба на алкохол. Служителите му съставили няколко АУАН, но въпреки това, малко по – късно Р. бил установен отново да шофира. Спрели го на ул. „Берковска река” в град Берковица срещу дом 10. Именно тогава Р. подал сигнал на телефон 112, като заявил на дежурния диспечер, че полицейските служители го бият. Това наложило да бъде транспортиран до ЦСМП – Монтана, а след това задържан за срок от 24 часа в РУ Монтана. След като било установено, че е подал неверни и заблуждаващи данни към тел.за спешна помощ 112, му бил съставен АУАН, а по – късно въз основа на него и издаденото НП.

При така установената фактическа обстановка съдът намира издаденото НП за законосъобразно. Не са налице сочените от жалбоподателя нарушения от страна на АНО. Изпълнителното деяние е ясно и конкретно детайлизирано. С нормата на чл.28 ал.1 от ЗНССПЕЕН 112 са въведени забрани за конкретни действия, едно от които е подаване на неверни заблуждаващи съобщения и сигнали за помощ. Нарушаването на тази забрана е скрепено със санкцията, предвидена в чл.38, ал.1 от същия закон, а именно глоба в размер от 2000 до 5000 лева. В конкретния случай АНО правилно е възприел фактическата обстановка, в акта и в НП ясно и детайлно е описано извършеното нарушение и е приложена правилната санкционна норма. При индивидуализиране на наказанието АНО е определил същото в минимален размер. Ето защо като установи, че атакуваното НП е законосъобразно, съдът намира, че същото следва да бъде потвърдено.

Съдът намира за необходимо да отбележи и следното. След приключване на съдебното заседание е докладвана молба от процесуалния представител на жалбоподателя за отлагане на делото, поради служебна ангажираност. Без да коментира причините тази молба да бъде изпратена до съда един месец и половина след като адвокатът и жалбоподателят са уведомени за насроченото заседание, съдът отбелязва, че с нея не се правят доказателствени искания, нито се излагат съображения по същество на спора, поради което и не е нарушено правото на защита на жалбоподателя.

 По горните съображения съдът

 

Р    Е    Ш   И :

ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 2/14.01.2019 г, издадено от Началник на ОД МВР Монтана, с което на М.С.Р.,***, с ЕГН ********** на основание чл.38, ал.1 ЗНССПЕЕН - 112 е наложено административно наказание „глоба” в размер на 2000.00 лева.

 

            Решението подлежи на обжалване пред АС – Монтана в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните, че е изготвено.

            

РАЙОНЕН СЪДИЯ: