Р Е  Ш  Е  Н  И  Е 

гр.Берковица 16.07.2019г.

                                           В ИМЕТО НА НАРОДА

Районен съд-Берковица, ІI наказателен състав в публично заседание на 10.07.2019 година в състав:

                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЮЛИТА ГЕОРГИЕВА

 

При секретаря  Нина Андреева и като разгледа докладваното от съдията Георгиева  АНД №122 по описа за 2019г. на БРС, въз основа на закона и доказателствата и за да се произнесе взе предвид следното :

 

Производството е по реда на чл. 59 и сл. от ЗАНН.

Образувано е по жалба на БТК АД,против  Наказателно постановление №К - 0030467 / 14.03.2019г. на  Директор в Регионална дирекция „Контрол на пазара”за областите Видин,Монтана и Враца при Комисия за защита на потребителите, упълномощена със Заповед № 291/22.04.2015г. на Председателя на КЗП,с което  на „Българска телекомуникационна компания” АД със седалище и адрес на управление град София, район Младост, бул.”Цариградско шосе” № 115  за нарушение  чл.47 ал.1, т.8 и т.10 от ЗЗП, на осн. чл.204 от ЗЗП е наложено наказание  ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ в размер на – по т.8-600 лева,по т.10-700лв.  .

С жалбата се изразява становище, че атакуваното наказателно постановление е издадено при допуснати процесуални нарушения. Сочи се,че не е налице описаната фактическа обстановка и липсва извършено нарушение.   Моли се за отмяна на атакуваното наказателно постановление. 

В съдебно заседание дружеството-жалбоподател, редовно призовано, не изпраща представител.

За АНО, редовно призован, също не се явява представител. Представено е писмено становище.

Жалбата изхожда от легитимирано лице, подадена е в законоустановения срок, съдържа необходимите реквизити и производството е редовно образувано пред РС-Берковица. Предвид на това съдът намира жалбата за процесуално допустима.

 Районен съд Берковица, след съвкупен и поотделен анализ на всички събрани по делото доказателства и като съобрази закона, намира за установено следното от фактическа страна:

При извършена проверка на 24.01.2019 г. С Констативен протокол  №К-2659966 в магазин 4304 в гр.Монтана ,ул.”Стефан Караджа” №10 е установено,че при сключване на Допълнително споразумение  към Договор за електронни съобщителни услуги  с №382487115122018-45706516 за предоставяне на мобилна гласова услуга и TV GO  услуга в оферта „Комбинирай и спести” с „БТК” ЕАД не е предоставил на потребителя Иван Райков Димитров по ясен и разбираем начин задължителна информация  ,преди да бъде обвързан с договора /допълнителното споразумение,като неразделна част.Не е предоставена информация за правото на отказ от договора,условията,срокът и начина,по който може да се упражни .Не е представен също и стандартния формуляр за упражняване правото на отказ. Търговецът не е предоставил на потребителя указание,че в случай че упражни правото си на отказ по чл.48 ал.3 е длъжен да плати на търговеца разходи по чл.55 ал.5 и ал.6 от ЗЗП,определени в разумни граници. За констатираните нарушения е съставен АУАН ,в който констатираните нарушения били квалифицирани  от актосъставителя по чл.47, ал.1, т.8 от ЗЗП , чл.47, ал.1, т.10  от ЗЗП.

 Въз основа на така съставения АУАН впоследствие било издадено и обжалваното понастоящем  Наказателно постановление № К - 0030467 / 14.03.2019г., с което на основание чл.233,ал.2  от ЗЗП на дружеството жалбоподател е наложено наказание  ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ в размер на – по т.8-600 лева,по т.10-700лв. .

По делото беше разпитана в качеството й на свидетел свителката Р.И.,която е извършила проверката, като казаното от нея кореспондира изцяло с констатациите обективирани в констативния протокол, в съставения АУАН и в обстоятелствената част на наказателното постановление, поради което съдът напълно кредитира показанията й.В тази насока са и показанията на свид.Л.П. и И.К.-свидетели по съставяне на АУАН

Изложената фактическа обстановка съдът прие за категорично установена въз основа на гласните доказателствени средства – показанията на свидетелите И.,П. и К., както и от приложените по делото писмени доказателства.

 Съдът, с оглед установената фактическа обстановка и съобразно възраженията и доводите на дружеството жалбоподател, както и като съобрази задължението си да проверява изцяло законосъобразността на наказателното постановление, независимо от основанията, посочени от страните, установи следното от правна страна:

При съставянето на АУАН и при издаването на атакуваното НП, видно от съдържанието им, са спазени изискванията, визирани в разпоредбите на чл.42 и чл.57 от ЗАНН. Двата акта са издадени в сроковете по чл.34 от ЗАНН, от компетентни за това органи, видно от приложените по делото заповеди. В случая съдът намира, че не са налице формални предпоставки за отмяна на обжалваното НП, тъй като при реализиране на административно-наказателната отговорност на жалбоподателя не са допуснати съществени процесуални нарушения, водещи до порочност на административно-наказателното производство или до нарушаване правото му на защита.

Относно нарушението по чл.47 ал.1 т.8 ЗЗП:

Съгласно разпоредбата на чл.47, ал.1, т.8 от ЗЗП преди потребителят да бъде обвързан от договор от разстояние или от договор извън търговския обект, или от подобно предложение за сключване на договор, търговецът е длъжен да предостави на потребителя по ясен и разбираем начин информация за правото на отказ от договора - условията, срокът и начинът за неговото упражняване съгласно чл. 52, ал. 1 и 2; търговецът е длъжен да предостави на потребителя и стандартния формуляр за упражняване правото на отказ съгласно приложение № 6, което е императивно и самостоятелно изискване на разпоредбата на чл. 47, ал.1, т.8 ЗЗП Съдът намира, че нарушението по чл.47 , ал.1, т.8 ЗЗП  не попада в хипотезата маловажен случай, по смисъла на чл. 28 от ЗАНН. Дори и поправено, нарушението по  чл. 47, ал.1, т.8 от ЗЗП би могло да донесе сериозни последици, накърняващи основни права на потребителите. Целта на въведените законови изисквания е да са защитени напълно правата на клиента и същият да е запознат с възможностите да се откаже от сключения договор или да се възползва от предоставената от търговеца гаранция на стоката, когато установи някакви дефекти на същата, не е доволен от покупката или последната не отговаря на описаните характеристики. Законодателят е преценил необходимостта от такава информация и липсата й не може да се приема за маловажен случай, тъй като в достатъчно сериозна степен ограничава правата на потребителя

 

Относно нарушението по чл.47 ал.1 т.10 ЗЗП:

Съгласно разпоредбата на чл.47, ал.1, т.10 от ЗЗП преди потребителят да бъде обвързан от договор от разстояние или от договор извън търговския обект, или от подобно предложение за сключване на договор, търговецът е длъжен да предостави на потребителя по ясен и разбираем начин следната информация: 10. указание, в случай че потребителят упражни правото си на отказ, след като е направил искане по чл. 48, ал. 3 или чл. 49, ал. 9, че е длъжен да плати на търговеца разходи по чл. 55, ал. 5 и 6, определени в разумни граници.От представените по делото доказателства не се установи по безспорен начин това да е сторено от жалбоподателя,поради което съдът приема за установено,че нарушението ,за което е наказан жалбоподателя е извършено.

       Доколкото за всяко от отделно констатираните нарушения е наложена имуществена санкция към минималния, предвиден от закона размер въпросите, във връзка с правилната му индивидуализация не следва да бъдат обсъждани.

Нарушенията, с оглед характера им, интересите, които засягат и възможните неблагоприятни последици от тях за потребителите, се явяват такива с не малка степен на обществена опасност, поради което и разпоредбата на чл.28 от ЗАНН се явява неприложима.

Мотивиран от горните съображения настоящият състав намира, че атакуваното наказателно постановление следва да бъде потвърдено като правилно и законосъобразно.

Предвид горното и на основание чл.63, ал.1, предл.1 от ЗАНН, Районен съд Берковица

 

                                                     Р Е Ш И:

           ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №К - 0030467 / 14.03.2019г. на  Директор в Регионална дирекция „Контрол на пазара”за областите Видин,Монтана и Враца при Комисия за защита на потребителите, упълномощена със Заповед № 291/22.04.2015г. на Председателя на КЗП,с което  на „Българска телекомуникационна компания” АД със седалище и адрес на управление град София, район Младост, бул.”Цариградско шосе” № 115  за нарушение  чл.47 ал.1, т.8 и т.10 от ЗЗП, на осн. чл.204 от ЗЗП е наложено наказание  ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ в размер на – по т.8-600 лева,по т.10-700лв.  от ЗЗП.

Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд – гр.Монтана.

 

 

                                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: