Р Е Ш Е Н И Е

                         ГР.БЕРКОВИЦА, 16.07.2019г.

 

                                       В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН…СЪД…..гр.Берковица………………………………………………… в публично заседание на 05 юни..…..………………………………………… през две хиляди и деветнадесета година………….....………………………в състав:

 

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: Юлита Георгиева

 

при секретаря Нина Андреева………………………………и в присъствието на прокурора………………..като разгледа докладваното от съдията Георгиева……….…………………………….АНД №101 по описа за 2019г………………..……………..и за да се произнесе взе предвид следното:

 


        
Производството е с правно основание по чл.59 и сл.от ЗАНН.

Образувано по жалбата на И.М.Ч. *** и  с ЕГН **********, подадена срещу Електронен фиш за налагане на глоба, Серия К № 1622866, издаден от ОД на МВР гр.Монтана, с което на жалбоподателя е наложено административно наказание „глоба” в размер на 50лв./петдесет лева/, за нарушение по чл.21, ал.2 от ЗДП, и на основание чл.189, ал.4 във вр.с чл.182, ал.2,т.2от ЗДП.
       Жалбоподателят в съдебно заседание не се явява и не се представлява.по делото е постъпила молба от процесуалния й представител,в което се излага становище за разглеждане на делото в отсъствие на жалбоподателката.В същата жалбоподателката заявява,че поддържа жалбата си и оспорва атакувания с нея Електронен фиш и моли той да бъде отменен, като незаконосъобразен и необоснован
         Административно наказващият орган, в съдебно заседание, не е взел становище относно жалбата и атакувания електронен фиш.
            Въз основа всички събрани по делото доказателства – електронен фиш за налагане на глоба, съдът установи от фактическа страна следното:
На 43.05.2017г. в 11,45ч. в на кръстовището на път 2-81 и път 3-815 на разклона за с.Боровци с посока на движение от гр.Монтана към гр.Берковица  при въведено ограничение на скоростта от 50км.ч. въведено с пътен знак „В 26“ и поставен пътен знак Е24, автомобил джип „Форд Мондео” с рег.№ М3658ВВ е бил заснет с автоматизирано техническо средство № TFR1-M със скорост установена 65км/ч, разрешена 50км/ч, превишена 15км/ч. В последствие бил издаден електронен фиш за налагане на глоба в размер на 50лв. на жалбоподателя на основание чл.189, ал.4 във вр.с чл.182, ал.2, т.2 от ЗДП,  за нарушение на чл.21, ал.2 от ЗДП, като в електронния фиш е записано, че на посочената дата и час, и на посоченото място, при ограничение на скоростта 50км./ч., въведено с пътни знаци „В - 26” и поставен „ Е – 24“, процесният автомобил е бил заснет с цитираното автоматизирано техническо средство със скорост установена, разрешена, превишена както са посочени в оспорвания ЕФ.      Електронния фиш следва да бъде потвърден като законосъобразно издаден.

Не е ограничено правото на защита на жалбоподателя, който не е бил лишен от възможността да разбере обстоятелствата, при които се твърди, че е извършено нарушението. Съдът не намира налице и друго основание за отмяна. Съдът не приема и наличие на нарушение на условията по чл.189, ал.4 от ЗДП, позволяващи издаването на електронен фиш, а именно при установяването на административното нарушение да е осъществено или допуснато нарушение на законовите правила, позволяващи налагането на административно наказание с електронен фиш.

Следва да се ангажира административната отговорност на нарушителя посредством процедура на издаване на електронен фиш. Прилагането от страна на административно-наказващия орган на процедурата по чл.189, ал.4 и сл.от ЗДП е в съответствие на законово предвидените условия и не води до ограничаване правото на защита на наказаното лице.
Водим от горното и на основание чл.63, ал.1,т.3 от ЗАНН,  Съдът
                                     

                         Р  Е Ш  И   :


ПОТВЪРЖДАВА
Електронен фиш Серия К № 1622866, издаден от ОД на МВР гр.Монтана , с който на И.М.Ч. *** и  с ЕГН **********   е наложено административно наказание „глоба” в размер на 50 лв. /петдесет лева/ за нарушение по чл.21, ал.2 от ЗДП, на основание чл.189, ал.4 във вр.с чл.182, ал.2, т.2 от ЗДП.

Решението може да бъде обжалвано пред Административен съд гр.Монтана по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщението до страните.                                         
                                            
                                                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: